COVID 19

Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību

Vēlamies informēt, ka, pamatojoties uz Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – Noteikumi), valstī izsludinātā ārkārtējā stāvokļa dēļ grūtībās nonākušajiem nomniekiem tiks sniegts atbalsts, piemērojot atbrīvojumu vai samazinājumu nomas maksai par nekustamo īpašumu nomu, kā arī atbrīvojumu no kavējuma procentiem un līgumsoda, ja nomnieks ir kavējis maksājumus.

Vēršam uzmanību, ka nomniekiem saglabājas pienākums veikt samaksu par ar nomas līgumu iznomātā nekustamā uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), kā arī kompensēt nekustamā īpašuma nodokli.

Atbilstoši Noteikumiem, SIA “Rīgas Centrāltirgus”, pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, uz noteiktu laika peridu laika posmā no 2022.gada 1. janvāra līdz 2022.gada 28.februārim vienpusēji, neveicot grozījumus nomas līgumā, saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu piemēro nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, ja nomnieks vienlaikus atbilst visiem šādiem kritērijiem:

  1. nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības atbalsta perioda mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī kopā, samazinājušies vismaz par 30 %, un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu;
  2. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;
  3. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas process;
  4. nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumu vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas parādsaistības pret iznomātāju par parādiem, kādi bijuši līdz iepriekšējā mēneša pirmajam datumam, vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par saskaņotu parādu atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas grafiku;
  5. nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās vismaz 75 % kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

Pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, SIA “Rīgas Centrāltirgus” piemēros nomas maksas atbrīvojumu, ja nomnieks noteiktajā periodā nomāto īpašumu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā, vai nomas maksas samazinājumu atbilstoši nomnieka ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam, bet nepārsniedzot 90% no nomas līgumā noteiktās nomas maksas, ja nomnieks turpina izmantot nomāto nekustamo īpašumu.

Lai saņemtu atbalstu, nomniekam jāaizpilda un jāiesniedz SIA “Rīgas Centrāltirgus” viena no šim paziņojumam pievienotajām iesnieguma veidlapām – iesniegums nomas maksas atbrīvojuma piemērošanai, ja nomnieks noteiktajā periodā nomāto īpašumu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai, vai iesniegums nomas maksas samazinājuma piemērošanai, ja nomnieks turpina izmantot nomāto nekustamo īpašumu.

Iesniegumā jānorāda kāds saimnieciskās darbības aizliegums vai ierobežojums, kas saistīts ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai,  kādā laika periodā un kādā objektā uz nomnieku bija attiecināms. Turklāt, jāņem vērā, ka nomnieka darbība epidemioloģiski drošā vidē nav uzskatāma par saimnieciskās darbības ierobežojumu.

Lai maksājumu kavējumu gadījumā SIA “Rīgas Centrāltirgus” varētu nepiemērot kavējuma procentus un līgumsodu, pie nosacījuma, ka nomnieks atbildīs visiem Noteikumos noteiktajiem kritērijiem, iesniegumu aizpildot, lūdzam atzīmēt lūgumu atbrīvot no kavējumu procentu un līgumsodu maksājumiem.

Pirms iesnieguma par nomniekam nepieciešamā atbalsta iesniegšanas SIA “Rīgas Centrāltirgus”, nomniekam Elektroniskās deklarēšanas sistēmā https://eds.vid.gov.lv/login/ elektroniski jāreģistrējas vienotajā “de minimis” atbalsta uzskaites sistēmā, jāsaņem “de minimis” atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru, kas jānorāda SIA “Rīgas Centrāltirgus” iesniedzamajā iesniegumā. Sīkāk par vienoto “de minimis” atbalsta uzskaites sistēmu var uzzināt šeit: https://www.vid.gov.lv/lv/no-1-julija-de-minimis-atbalsta-uzskaite-notiks-elektroniski.

Kopumā iesniegšanai nepieciešami šādi dokumenti:

  • Iesniegums (ar aizpildītu “De minimis” veidlapas numuru);
  • Dokumenti, kas pierāda apgrozījuma kritumu, piemēram, apgrozījuma atskaite no grāmatvedības programmas;
  • Apliecinājums par visa uzņēmuma apgrozījumu iesniedzamajos periodos;
  • Izziņa, ka uzņēmumam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums.

Lūgums iesniegumu un pievienojamos pielikumus/dokumentus (var neparakstītus) pirms iesniegšanas nosūtīt uz Tirdzniecības organizēšanas nodaļas e-pastu TON@rct.lv, lai pirms iesniegšanas precizētu pielikumu atbilstību noteiktajām prasībām, tādējādi paātrinot pareizi noformētu iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas procesu.

Pēc iesniegšanas apstiprinājuma saņemšanas lūdzam iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem iesniegt SIA “Rīgas Centrāltirgus” Rīgā, Nēģu ielā 7 vai parakstīt tos ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz e-pastu tirgus@rct.lv.

Ja ar iesniegumu netiks iesniegti visi nepieciešamie tā pielikumi, tad nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums netiks piemērots.

Gadījumā, ja nepieciešams atbalsts iesnieguma veidlapas aizpildīšanai, aicinām zvanīt pa tel. 67358159. Gadījumā, ja atbalsts nepieciešams de minimis veidlapas aizpildīšanai EDS, aicinām sazināties ar Valsts ieņēmumu dienestu, zvanot uz tel. Nr.67120000.

Nomnieks iesniegumu iesniedz – par laikposmu no 2022.gada 1. janvāra līdz 2022.gada 28.februārim.

IESNIEGUMS NOMAS MAKSAS ATBRĪVOJUMA PIEMĒROŠANAI

IESNIEGUMS NOMAS MAKSAS SAMAZINĀJUMA PIEMĒROŠANAI

SIA “Rīgas Centrāltirgus” nomniekiem piešķirtais de minimis atbalsts

Nr.p.k. Nomnieka nosaukums, reģ.Nr.  

 

Nomas maksas samazinājuma piemērošanas laika periods

Nomniekam piemērojamais nomas maksas samazinājuma apmērs % Nomas maksas samazinājuma summa EUR (neieskaitot PVN) nomas maksas samazinājuma piemērošanas laika periodā de minimis atbalsta summa EUR
1. SIA “SD Point”

Reģ.nr. 40103635398

2022.gada februāris  

 

90%

690,12 690,12
2. SIA “SD Point”

Reģ.nr. 40103635398

2022.gada februāris  

 

90%

52,65 52,65

 

Sīkdatņu iestatījumi
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Pieņemt sīkdatnes
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Apstiprināt sīkdatnes