COVID 19

Vēlamies informēt, ka, pamatojoties uz Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – Noteikumi), valstī izsludinātā ārkārtējā stāvokļa dēļ grūtībās nonākušajiem nomniekiem tiks sniegts atbalsts, piemērojot atbrīvojumu vai samazinājumu nomas maksai par nekustamo īpašumu ( t.sk. tirdzniecības vietu, noliktavu u.c. nomas objektu) nomu, kā arī atbrīvojumu no līgumsoda, ja nomnieks ir kavējis maksājumus.

Vēršam uzmanību, ka nomniekiem saglabājas pienākums veikt samaksu par ar nomas līgumu iznomātā nekustamā uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), kā arī kompensēt nekustamā īpašuma nodokli.

Atbilstoši Noteikumiem, SIA “Rīgas Centrāltirgus”, pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, uz noteiktu laika periodu, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam vienpusēji, neveicot grozījumus nomas līgumā, saskaņā ar Noteikumu 5. punktu piemēro nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, ja nomnieks vienlaikus atbilst visiem šādiem kritērijiem:

 • nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī, oktobrī, novembrī, decembrī vai 2021. gada janvārī, februārī, martā, aprīlī, maijā, jūnijā, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks faktiski darbojies laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 29. februārim, samazinājušies vismaz par 30 %. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu;
 • ja nomnieks saimniecisko darbību uzsācis laikposmā no 2020. gada 1. marta līdz 2020. gada 31. oktobrim, tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada novembrī, decembrī vai 2021. gada janvārī, februārī, martā, aprīlī, maijā, jūnijā, salīdzinot ar to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks faktiski darbojies laikposmā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. oktobrim, samazinājušies vismaz par 30 %. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu;
 • nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;
 • nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas process;
 • nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumu vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas parādsaistības pret iznomātāju par parādiem, kādi bijuši līdz iepriekšējā mēneša pirmajam datumam, vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par saskaņotu parādu atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas grafiku;
 • nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās vismaz 75 % kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

 

Pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, SIA “Rīgas Centrāltirgus” piemēros nomas maksas atbrīvojumu, ja nomnieks noteiktajā periodā nomāto īpašumu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai , vai nomas maksas samazinājumu atbilstoši nomnieka ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam, bet nepārsniedzot 90% no nomas līgumā noteiktās nomas maksas, ja nomnieks turpina izmantot nomāto nekustamo īpašumu. Lūdzu ņemiet vērā, ka pirms nomas objekta darbības pārtraukšanas, par tā darbības apturēšanu jāziņo SIA “Rīgas Centrāltirgus” atbildīgajam darbiniekam, kas pārtraukšanas faktu fiksēs sastādot attiecīgu aktu.

Lai saņemtu atbalstu, nomniekam jāaizpilda un jāiesniedz SIA “Rīgas Centrāltirgus” viena no šim paziņojumam ievienotajām iesnieguma veidlapām – iesniegums nomas maksas atbrīvojuma piemērošanai, ja nomnieks noteiktajā periodā nomāto īpašumu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai, vai iesniegums nomas maksas samazinājuma piemērošanai, ja nomnieks turpina izmantot nomāto nekustamo īpašumu.

Lai maksājumu kavējumu gadījumā SIA “Rīgas Centrāltirgus” varētu nepiemērot līgumsodu, pie nosacījuma, ka nomnieks atbildīs visiem Noteikumos noteiktajiem kritērijiem, iesniegumu aizpildot, lūdzam atzīmēt lūgumu atbrīvot no kavējumu procentu un līgumsodu maksājumiem.

Pirms iesnieguma par nomniekam nepieciešamā atbalsta iesniegšanas SIA “Rīgas Centrāltirgus”, nomniekam Elektroniskās deklarēšanas sistēmā https://eds.vid.gov.lv/login/ elektroniski jāreģistrējas vienotajā “de minimis” atbalsta uzskaites sistēmā, jāsaņem “de minimis” atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru, kas jānorāda SIA “Rīgas Centrāltirgus” iesniedzamajā iesniegumā. Sīkāk par vienoto “de minimis” atbalsta uzskaites sistēmu var uzzināt šeit: https://www.vid.gov.lv/lv/no-1-julija-de-minimis-atbalsta-uzskaite-notiks-elektroniski.

Kopumā iesniegšanai nepieciešami šādi dokumenti:

 • Iesniegums (ar aizpildītu “De minimis” veidlapas numuru);
 • Dokumenti, kas pierāda apgrozījuma kritumu, piemēram, apgrozījuma atskaite no grāmatvedības programmas;
 • Apliecinājums par visa uzņēmuma apgrozījumu iesniedzamajos periodos;
 • Izziņa, ka uzņēmumam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums.

Lūgums iesniegumu un pievienojamos pielikumus/dokumentus (var neparakstītus) pirms iesniegšanas nosūtīt uz Tirdzniecības organizēšanas nodaļas e-pastu TON@rct.lv, lai pirms iesniegšanas precizētu pielikumu atbilstību noteiktajām prasībām, tādējādi paātrinot pareizi noformētu iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas procesu.

Pēc iesniegšanas apstiprinājuma saņemšanas lūdzam iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem iesniegt SIA “Rīgas Centrāltirgus” Rīgā, Nēģu ielā 7 vai parakstīt tos ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz e-pastu tirgus@rct.lv.

Ja ar iesniegumu netiks iesniegti visi nepieciešamie tā pielikumi, tad nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums netiks piemērots.

Gadījumā, ja nepieciešams atbalsts iesnieguma veidlapas aizpildīšanai, aicinām zvanīt pa tel. 67358159. Gadījumā, ja atbalsts nepieciešams de minimis veidlapas aizpildīšanai EDS, aicinām sazināties ar Valsts ieņēmumu dienestu, zvanot uz tel. Nr.67120000.

Nomnieks iesniegumu iesniedz:

 • par laikposmu no 2020. gada 10. jūnija līdz 2020. gada 31. decembrim – līdz 2021. gada 31. janvārim;
 • par laikposmu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam – līdz 2021. gada 31. jūlijam vai, ja atbalsta pasākumu sniedz atbilstoši šo noteikumu 14. punktam, – līdz 2021. gada 14. jūnijam.

Iesnieguma veidlapas nomas maksas samazinājuma vai atbrīvojuma piemērošanai pieejamas šeit.

  Iesniegums nomas maksas samazinājuma piemērošanai
  Iesniegums nomas maksas atbrīvojuma piemērošanai

Ar komersantu sarakstu, kam piešķirts atbalsts var iepazīties šeit.

Arī turpmāk visa aktuālā informācija būs pieejama SIA “Rīgas Centrāltirgus” saziņas kanālos.

Aicinām visus kritiski vērtēt citus informācijas avotus un to publicitātes mērķus!

Sīkdatņu iestatījumi
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Pieņemt sīkdatnes
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Apstiprināt sīkdatnes