Īpašumu izsole

SLUDINĀJUMI PAR ĪPAŠUMU IZSOLI

11.01.2023. Par zemesgabala bez adreses ar kadastra Nr. 0100 004 0161 daļas 26 m2 platībā pie ēkas Pūpolu ielā 1, Rīgā, apakšnomas tiesību izsoles rīkošanu, nolikuma un sludinājuma apstiprināšanu
Zemesgabala bez adreses ar  kadastra Nr. 0100 004 0161 daļu 26 m2 platībā pie ēkas Pūpolu ielā 1, Rīgā, apakšnomas tiesību mutiska izsole
Izsoles veids Apakšnomas tiesību izsole
Objekta veids Zemesgabala daļa
Izsoles rīkotājs SIA “Rīgas nami”

Izsoles apraksts:

Objekta adrese Bez adreses (Pūpolu iela pie ēkas Pūpolu ielā 1, Rīgā)
Kadastra apzīmējums

 

0100 004 0161
Nomas objekta apraksts
(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)
Zemesgabala bez adreses ar  kadastra Nr. 0100 004 0161 daļa 26 m2 platībā pie ēkas Pūpolu ielā 1, Rīgā (turpmāk – Zemesgabals).
Iznomājamā platība
(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)
26 m2
Paredzētais izmantošanas veids: Īslaicīgas lietošanas būves – preses tirdzniecības kioska būvniecība (uzstādīšana), uzturēšana un apsaimniekošana
Izsoles drošības nauda 1000,00 EUR
Izsoles sākumcena
(sākotnējais nomas maksas apmērs)
EUR  32,01 (neskaitot PVN) par 1 m2 mēnesī
Izsoles solis EUR 0,50 (neskaitot PVN) par  1 m2 mēnesī, augšupejošs solis.
Iznomāšanas termiņš Īpašuma nomas termiņš tiek noteikts pieci gadi no nomas līguma noslēgšanas brīža.
Apakšnomas iespējas Nav tiesību nodot nomas objektu apakšnomā.
Izsoles veids, datums, laiks un vieta Mutiska izsole (pirmreizēja).
2023. gada 23. janvārī plkst. 11.30, SIA „Rīgas nami” biroja telpās Nēģu ielā 7, Rīgā, 2.stāvā, 2.kab.
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Darba dienās – Rīgā, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), SIA ”Rīgas nami” birojā līdz 2023. gada 19. janvārim plkst. 15.00.
Iznomātājs SIA “Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050
Kontaktpersona Iznomāšanas daļas Nekustamo īpašumu iznomāšanas vadītāja Kristīne Rone, tālrunis 25440046, e-pasts: kristine.rone@rigasnami.lv
Papildu informācija
(citi iznomāšanas nosacījumi)
1. Zemesgabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” un UNESCO Pasaules mantojuma objekta “Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanas, aizsardzības, izmantošanas, kultūrvēsturiskās vides pārveidošanas, kā arī attīstības projektu īstenošanas kārtību un attiecīgā kultūrvēsturiskās vides vērtībai atbilstošas prasības nosaka Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums un Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumi Nr. 127 “Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi”. Zemesgabala apbūves iespējas regulē Rīgas domes 07.02.2006. saistošie noteikumi Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums.
2. Zemesgabala izpētes darbus, Būves būvniecību, dokumentācijas izstrādāšanas un saskaņošanas procedūras saistībā ar Nolikuma 1.6.punktā noteikto mērķi Nomnieks veic par saviem līdzekļiem. Nomnieks veic visas darbības, kas nepieciešamas Būves būvniecības, uzturēšanas un ekspluatācijas atbilstības normatīvo aktu prasībām nodrošināšanai. 2 (divu) nedēļu laikā pēc Būves nodošanas ekspluatācijā Nomnieks iesniedz Iznomātājam aktu par Būves pieņemšanu ekspluatācijā.
3. Nomnieks uzņemas risku par iespējamiem zaudējumiem, ja Zemesgabalu nevarēs izmantot Nolikuma 1.6.punktā noteiktajam izmantošanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt nomas līgumā noteiktās saistības, un Iznomātājs neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un atlīdzību par Zemesgabalā veiktajiem ieguldījumiem un izdevumiem, kā arī par ieguldījumiem un izdevumiem, kas saistīti ar Būvi, tostarp nepieciešamajiem, derīgajiem un greznuma izdevumiem, kā arī par visiem ar būvniecības procesu saistītiem izdevumiem. Šajā gadījumā Nomnieks var atkāpties no nomas līguma, paziņojot par to Iznomātājam un atbrīvojot Zemesgabalu nomas līgumā noteiktajā kārtībā. Šī Nomniekam noteiktā vienpusējā atkāpšanās tiesība ir spēkā ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu pēc nomas līguma stāšanās spēkā.
4. Nomnieks izstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Nomnieks ir atbildīgs par Būves būvniecības un ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu (tostarp Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”) prasībām, kā arī par Būves nojaukšanu/izvešanu pēc tās ekspluatācijas termiņa beigām, nomas līgumam beidzoties vai zemāk 6.punktā norādītajā gadījumā.
5. Būves būvniecības dokumentācijas izstrādes, saskaņošanas un nodošanas ekspluatācijā procesa laikā Nomniekam pēc nomas līguma noslēgšanas ir tiesības novietot Būvi uz Zemesgabala pie nosacījuma, ka trīs nedēļu laikā no nomas līguma spēkā stāšanās Nomnieks saņem un iesniedz Iznomātājam Būves novietošanas atļauju un sešu mēnešu laikā no nomas līguma spēkā stāšanās nodod Būvi ekspluatācijā. Ja neizpildās kāds no šajā punktā noteiktajiem nosacījumiem nolīgtajā termiņā vai līdz Būves nodošanai ekspluatācijā tiek saņemts pieprasījums no kompetentas institūcijas atbrīvot Zemesgabalu no Būves sakarā ar tās būniecības (uzstādīšanas) vai jebkuru citu neatbilstību normatīvajiem aktiem, Nomniekam ir pienākums nekavējoties atbrīvot Zemesgabalu no Būves.
6. Nomniekam nav tiesību nodot Zemesgabalu apakšnomā vai slēgt sadarbības vai cita veida līgumus, kā rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz Zemesgabalu vai tā daļas pilnīgu vai daļēju lietošanu.
7. Nomnieks nedrīkst iznomāt Būvi trešajai personai, kā arī atsavināt vai dāvināt Būvi pirms tās atdalīšanas no Zemesgabala un Zemesgabala atbrīvošanas. Būves ieguvējs neiegūst no nomas līguma izrietošās Nomnieka tiesības un pienākumus.
8. Nomas līgumā noteikto nomnieka saistību pilnīgas izpildes nodrošinājumam tiek noteikta drošības nauda sešu mēnešu nomas maksas kopsummas apmērā ar PVN.
9. Nomas maksa nomas līgumā tiks noteikta nosolītās nomas maksas apmērā. Iznomātājam Nomas līguma darbības laikā ir tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru nomas līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
10. Papildus nomas maksai Nomnieks veic Iznomātājam sekojošus ikmēneša maksājumus, kuriem papildus tiek pievienots PVN:
10.1. maksājumus par Iznomātāja nodrošinātajiem komunālajiem pakalpojumiem Zemesgabalā un koplietošanas komunālajiem pakalpojumiem atbilstoši attiecīgā komunālā pakalpojuma sniedzēja vai Iznomātāja apstiprinātajai attiecīgā pakalpojuma cenai.  Maksa par komunālajiem pakalpojumiem Zemesgabalā tiek aprēķināta  atbilstoši iznomātajai platībai vai patēriņa mērierīču rādījumiem. Maksa par koplietošanas komunālajiem pakalpojumiem tiek aprēķināta saskaņā ar SIA “Rīgas nami” valdes apstiprināto metodoloģiju;
10.2. kompensēt Iznomātājam uz Nomnieku attiecināmo nekustamā īpašuma nodokli par Zemesgabalu saskaņā ar Rīgas domes Ieņēmumu pārvaldes ikgadējo nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu.
11. Nomas maksu un papildus maksājumus Nomnieks sāk maksāt Iznomātājam no nomas līguma spēkā stāšanās dienas.
12. Nomnieks par saviem līdzekļiem un savu darbaspēku pēc pirmā pieprasījuma nekavējoties nodrošina Zemesgabala atbrīvošanu no Būves pilnā apjomā vai kādā daļā un Būves pārvietošanu ārpus Zemesgabala  uz noteiktu laika periodu, ja Iznomātājam, valsts vai pašvaldības institūcijām, atbildīgajiem dienestiem, to piesaistītajiem būvuzņēmējiem, ēkas Pūpolu iela 1, Rīgā, īpašniekam uz ir nepieciešama piekļuve Zemesgabalam, t.sk., bet neaprobežojoties, tajā izvietotajām inženierkomunikācijām/inženiertīkliem, vai Būves atrašanās uz Zemesgabala apgrūtina vai padara neiespējamu Iznomātāja, valsts vai pašvaldības institūciju, atbildīgo dienestu, to piesaistīto būvuzņēmēju jebkāda veida darbu veikšanu vai personu kustību Zemesgabala tuvumā.
13. Iznomātājam, Zemesgabala īpašniekam vai jebkurai kompetentai iestādei, t.sk., piesaistot trešās personas, ir tiesības saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem veikt remontdarbus un nepieciešamos būvdarbus Zemesgabalā, lai novērstu briesmas vai avārijas sekas, t.sk., bet neaprobežojoties, draudus cilvēku dzīvībai vai veselībai, trešās personas īpašumam, bez darbu veikšanas termiņu saskaņošanas ar Nomnieku. Nomniekam nav tiesību veicamos pasākumus nedz aizkavēt, nedz paildzināt, un Nomniekam ir jāpacieš šie darbi, kā arī pēc attiecīga Iznomātāja pieprasījuma saņemšanas jāatbrīvo Zemesgabals no Būves, to pārvietojot, līdz avārijas/briesmu novēršanai, neprasot zaudējumu segšanu no Iznomātāja, pretējā gadījumā viņam ir jāatlīdzina Iznomātājam un trešajām personām šajā sakarā radušās izmaksas un nodarītie zaudējumi.
14. Iznomātājs neatlīdzina izdevumus, kas Nomniekam rodas sakarā ar nomas līgumā noteikto tiesību izmantošanu un pienākumu izpildi. Nomnieks nesaņem nekādu atlīdzību no Iznomātāja par Zemesgabalā veiktajiem ieguldījumiem un izdevumiem, kā arī par veiktajiem ieguldījumiem un izdevumiem, kas saistīti ar Būvi un tās būvniecību, Zemesgabala labiekārtošanu, tostarp nepieciešamajiem, derīgajiem un greznuma izdevumiem, kā arī par visiem izdevumiem, kas radušies, uzturot Zemesgabalu un Būvi, kā arī atbrīvojot Zemesgabalu, nomas līgumam beidzoties. Visi Nomnieka nomas līguma darbības laikā veiktie izdevumi un ieguldījumi Zemesgabalā un tā uzturēšanā kļūst par neatņemamu Zemesgabala sastāvdaļu un ir uzskatāmi par Zemesgabala īpašnieka īpašumu.
15. Jebkura no līgumslēdzējpusēm var vienpusēji izbeigt nomas līgumu pirms termiņa nomas līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Izsoles dokumenti pieejami šeit:
Izsoles nolikums
Nomas līguma projekts
Pieteikums dalībai izsolē
Zemesgabala daļas plāns

27.12.2022. Par nedzīvojamo telpu ar kopējo platību 84,7 m2, Gaļas paviljona ēkā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā, nomas tiesību mutiskas izsoles atzīšanu par nenotikušu

Par nedzīvojamo telpu (telpas Nr. 1 un Nr. 2 telpu grupā 008, daļa no telpas Nr. 74 un telpa Nr. 75 telpu grupā 001) ar kopējo platību 84,7 m2, kuras atrodas  nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0071 sastāvā ietilpstošajā Gaļas paviljona ēkā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053), nomas tiesību mutiskas izsoles atzīšanu par nenotikušu:

SIA “Rīgas nami”, reģ. Nr. 40003109638, juridiskā adrese Rātslaukums 5, Rīga, LV-1050, informē, ka izsludinātā nedzīvojamo telpu (telpas Nr. 1 un Nr. 2 telpu grupā 008, daļa no telpas Nr. 74 un telpa Nr. 75 telpu grupā 001) ar kopējo platību 84,7 m2, kuras atrodas  nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0071 sastāvā ietilpstošajā Gaļas paviljona ēkā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053),  nomas tiesību mutiska izsole atzīta par nenotikušu, pamatojoties uz SIA “Rīgas nami” Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas 22.12.2022. lēmumu (Izsoles protokols Nr. RN-2022-110-izs/2.5-1).

27.12.2022. Par nedzīvojamo telpu ar kopējo platību 134,8 m2, kuras atrodas Gaļas paviljona ēkā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultātu

Nedzīvojamo telpu (telpas Nr. 62, Nr. 123 un daļa no telpas Nr. 1 telpu grupā 001) ar kopējo platību 134,8 m2, kuras atrodas nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0071 sastāvā ietilpstošajā Gaļas paviljona ēkā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053), nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
SIA “Rīgas nami”, reģ. Nr. 40003109638, juridiskā adrese Rātslaukums 5, Rīga, LV-1050, informē par nedzīvojamo telpu (telpas Nr. 62, Nr. 123 un daļa no telpas Nr. 1 telpu grupā 001) ar kopējo platību 134,8 m2, kuras atrodas nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0071 sastāvā ietilpstošajā Gaļas paviljona ēkā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053) nomas tiesību mutiskas izsoles rezultātu:

 • izsoles datums: 23.12.2022.;
 • tiesības slēgt nomas līgumu ieguva  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “REKANTO”, reģistrācijas numurs 40103509089;
 • nosolītā nomas maksa: 11,50 EUR/m2 (neskaitot PVN) mēnesī.
14.12.2022. Par nedzīvojamo telpu ar kopējo platību 134,8 m2, kuras atrodas Gaļas paviljona ēkā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā, nomas tiesību mutisku izsoli
Nedzīvojamo telpu (telpas Nr. 62, Nr. 123 un daļa no telpas Nr. 1 telpu grupā 001) ar kopējo platību 134,8 m2, kuras atrodas nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0071 sastāvā ietilpstošajā Gaļas paviljona ēkā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053), nomas tiesību mutiska izsole
Izsoles veids Nomas tiesību izsole
Objekta veids Telpas
Izsoles rīkotājs SIA “Rīgas nami”

Izsoles apraksts:

Objekta adrese Centrāltirgus iela 1, Rīga
Kadastra apzīmējums

 

0100 004 0071 053
Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Nedzīvojamās telpas – telpas Nr. 62, Nr. 123 un daļa no telpas Nr. 1 telpu grupā 001 – ar kopējo platību 134,8 m2 nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0071 sastāvā ietilpstošajā Gaļas paviljona ēkā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053).
Ēka, kurā atrodas nomas objekts, ir valsts nozīmes kultūras piemineklis un atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” un UNESCO Pasaules kultūras mantojuma objekta “Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā.
Iznomājamā platība
(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)
134,8 m2
Izsoles drošības nauda 1875,74 EUR
Izsoles sākumcena
(sākotnējais nomas maksas apmērs)
EUR  11,50 (neskaitot PVN) par Telpu 1 m2 mēnesī
Izsoles solis EUR 0,50 (neskaitot PVN) par Telpu 1 m2 mēnesī, augšupejošs solis.
Iznomāšanas termiņš Īpašuma nomas termiņš tiek noteikts no 02.01.2023. līdz 31.12.2027.
Apakšnomas iespējas Nav tiesību nodot Telpas apakšnomā.
Izsoles veids, datums, laiks un vieta Mutiska izsole (pirmreizēja).

2022. gada 23. decembrī plkst. 11.00, SIA „Rīgas nami” biroja telpās Nēģu ielā 7, Rīgā, 3.stāvā, 19.kab.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Darba dienās – Rīgā, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), SIA ”Rīgas nami” birojā līdz 2022. gada 21. decembrim plkst. 15.00.
Iznomātājs SIA “Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050
Objekta apskate Kontaktpersona telpu apskatei: Iznomāšanas daļas Nekustamo īpašumu iznomāšanas vadītāja Kristīne Rone, tālrunis 25440046, e-pasts: kristine.rone@rigasnami.lv
Papildu informācija
(citi iznomāšanas nosacījumi)
1. Par Īpašuma nomu izsoles uzvarētājam jāslēdz nomas līgums ar Iznomātāju Nolikumam pielikumā Nr. 1 pievienotajā redakcijā. Izsoles pretendenta vai dalībnieka jebkuras prasības mainīt šos noteikumus, kā arī atteikšanās parakstīt nomas līgumu tiek uzskatītas par atteikumu atbilstoši šiem noteikumiem.
2. Nomas maksa nomas līgumā tiks noteikta nosolītās nomas maksas apmērā. Iznomātājam nomas līguma darbības laikā ir tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru nomas līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
3. Papildus nomas maksai nomnieks apņemas veikt Iznomātājam sekojošus ikmēneša maksājumus, kuriem papildus tiek pievienots PVN:
3.1. maksājumus par Iznomātāja nodrošinātajiem komunālajiem pakalpojumiem Īpašumā un koplietošanas komunālajiem pakalpojumiem atbilstoši Iznomātāja apstiprinātajai attiecīgā pakalpojuma cenai. Maksa par komunālajiem pakalpojumiem Īpašumā tiek aprēķināta  atbilstoši iznomātajai platībai vai patēriņa mērierīču rādījumiem. Maksa par koplietošanas komunālajiem pakalpojumiem tiek aprēķināta saskaņā ar Iznomātāja apstiprināto metodoloģiju;
3.2. kompensēt Iznomātājam uz nomnieku attiecināmo nekustamā īpašuma nodokli par Īpašumu saskaņā ar Rīgas domes Ieņēmumu pārvaldes ikgadējo nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu;
3.3. kompensēt Iznomātājam izdevumus par Īpašuma apdrošināšanu, kuri tiek aprēķināti no apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējam samaksātās apdrošināšanas prēmijas proporcionāli Īpašuma platībai.
4. Nomas maksu un papildus maksājumus nomnieks sāk maksāt Iznomātājam no nomas līguma spēkā stāšanās dienas.
5. Nomas līgumā noteikto nomnieka saistību pilnīgas izpildes nodrošinājumam tiek noteikta drošības nauda viena mēneša nomas maksas kopsummas apmērā ar PVN.
6. Nomniekam nav tiesību nodot Īpašumu apakšnomā vai slēgt sadarbības vai cita veida līgumus, kā rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz Īpašuma pilnīgu vai daļēju lietošanu.
7. Nomnieks par saviem līdzekļiem veic Īpašuma pielāgošanu un aprīkošanu savas darbības nodrošināšanai.
8. Nomniekam ir aizliegts uzsākt jebkādus remonta, atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas darbus Īpašumā bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Iznomātāju un pirms ir noslēgta rakstveida vienošanās par iepriekš minēto darbu veikšanu un to izpildes kārtību.
9. Iznomātājs neatlīdzina izdevumus, kas nomniekam rodas sakarā ar nomas līgumā noteikto tiesību izmantošanu un pienākumu izpildi. Nomnieks nesaņem nekādu atlīdzību no Iznomātāja par nomas līguma darbības laikā Īpašumā veiktajiem ieguldījumiem un izdevumiem, t.sk., bet neaprobežojoties, tiem, kas saistīti ar Īpašuma uzturēšanu, aprīkošanu, labiekārtošanu, remontdarbiem, Īpašuma pielāgošanu nomnieka vajadzībām, izdevumiem, kas radušies, atbrīvojot Īpašumu, nomas līgumam beidzoties. Visi nomnieka nomas līguma darbības laikā veiktie izdevumi un ieguldījumi Īpašumā un tā uzturēšanā kļūst par neatņemamu Īpašuma sastāvdaļu.
10. Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, pretendents, kas kļūst par izsoles uzvarētāju un slēdz nomas līgumu ar Iznomātāju, uzņemas risku par iespējamiem zaudējumiem, ja Īpašumu nevarēs izmantot Nolikuma 1.6.punktā noteiktajam izmantošanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt nomas līgumā noteiktās saistības, un Iznomātājs neatlīdzina nomniekam nekādus zaudējumus, ieguldījumus Īpašumā vai izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).
11. Jebkura no līgumslēdzējpusēm var vienpusēji izbeigt nomas līgumu pirms termiņa nomas līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

 

Izsoles dokumenti pieejami šeit:
Izsoles nolikums
Telpu nomas līguma projekts
Pieteikums dalībai izsolē
Telpu plāns

14.12.2022. Par nedzīvojamo telpu ar kopējo platību 84,7 m2, Gaļas paviljona ēkā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā, nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu
Nedzīvojamo telpu (telpas Nr. 1 un Nr. 2 telpu grupā 008, daļa no telpas Nr. 74 un telpa Nr. 75 telpu grupā 001) ar kopējo platību 84,7 m2, kuras atrodas nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0071 sastāvā ietilpstošajā Gaļas paviljona ēkā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053), nomas tiesību mutiska izsole
Izsoles veids Nomas tiesību izsole
Objekta veids Telpas
Izsoles rīkotājs SIA “Rīgas nami”

Izsoles apraksts:

Objekta adrese Centrāltirgus iela 1, Rīga
Kadastra apzīmējums

 

0100 004 0071 053
Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 84,7 m2 nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0071 sastāvā ietilpstošajā Gaļas paviljona ēkā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053), t.sk.:
– telpas Nr. 1 (43,3 m2)  un Nr. 2 (22,1 m2)  telpu grupā 008;
– daļa no telpas Nr. 74 (15,6 m2)  un telpa Nr. 75 (3,7 m2)  telpu grupā 001.Ēka, kurā atrodas nomas objekts, ir valsts nozīmes kultūras piemineklis un atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” un UNESCO Pasaules kultūras mantojuma objekta “Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā.
Iznomājamā platība
(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)
84,7 m2
Izsoles drošības nauda 1081,24  EUR
Izsoles sākumcena
(sākotnējais nomas maksas apmērs)
EUR  10,55 (neskaitot PVN) par Telpu 1 m2 mēnesī
Izsoles solis EUR 0,50 (neskaitot PVN) par Telpu 1 m2 mēnesī, augšupejošs solis.
Iznomāšanas termiņš Īpašuma nomas termiņš tiek noteikts no 02.01.2023. līdz 31.12.2027.
Apakšnomas iespējas Nav tiesību nodot Telpas apakšnomā.
Izsoles veids, datums, laiks un vieta Mutiska izsole (pirmreizēja).

2022. gada 23. decembrī plkst. 10.00, SIA „Rīgas nami” biroja telpās Nēģu ielā 7, Rīgā, 3.stāvā, 19.kab.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Darba dienās – Rīgā, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), SIA ”Rīgas nami” birojā līdz 2022. gada 21. decembrim plkst. 15.00.
Iznomātājs SIA “Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050
Objekta apskate Kontaktpersona telpu apskatei: Iznomāšanas daļas Nekustamo īpašumu iznomāšanas vadītāja Kristīne Rone, tālrunis 25440046, e-pasts: kristine.rone@rigasnami.lv
Papildu informācija
(citi iznomāšanas nosacījumi)
1. Par Īpašuma nomu izsoles uzvarētājam jāslēdz nomas līgums ar Iznomātāju Nolikumam pielikumā Nr. 1 pievienotajā redakcijā. Izsoles pretendenta vai dalībnieka jebkuras prasības mainīt šos noteikumus, kā arī atteikšanās parakstīt nomas līgumu tiek uzskatītas par atteikumu atbilstoši šiem noteikumiem.
2. Nomas maksa nomas līgumā tiks noteikta nosolītās nomas maksas apmērā. Iznomātājam nomas līguma darbības laikā ir tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru nomas līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
3. Papildus nomas maksai nomnieks apņemas veikt Iznomātājam sekojošus ikmēneša maksājumus, kuriem papildus tiek pievienots PVN:3.1.  maksājumus par Iznomātāja nodrošinātajiem komunālajiem pakalpojumiem Īpašumā un koplietošanas komunālajiem pakalpojumiem atbilstoši Iznomātāja apstiprinātajai attiecīgā pakalpojuma cenai. Maksa par komunālajiem pakalpojumiem Īpašumā tiek aprēķināta  atbilstoši iznomātajai platībai vai patēriņa mērierīču rādījumiem. Maksa par koplietošanas komunālajiem pakalpojumiem tiek aprēķināta saskaņā ar Iznomātāja apstiprināto metodoloģiju;
3.2.  kompensēt Iznomātājam uz nomnieku attiecināmo nekustamā īpašuma nodokli par Īpašumu saskaņā ar Rīgas domes Ieņēmumu pārvaldes ikgadējo nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu;
3.3.  kompensēt Iznomātājam izdevumus par Īpašuma apdrošināšanu, kuri tiek aprēķināti no apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējam samaksātās apdrošināšanas prēmijas proporcionāli Īpašuma platībai.
4. Nomas maksu un papildus maksājumus nomnieks sāk maksāt Iznomātājam no nomas līguma spēkā stāšanās dienas.
5. Nomas līgumā noteikto nomnieka saistību pilnīgas izpildes nodrošinājumam tiek noteikta drošības nauda viena mēneša nomas maksas kopsummas apmērā ar PVN.
6. Nomniekam nav tiesību nodot Īpašumu apakšnomā vai slēgt sadarbības vai cita veida līgumus, kā rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz Īpašuma pilnīgu vai daļēju lietošanu.
7. Nomnieks par saviem līdzekļiem veic Īpašuma pielāgošanu un aprīkošanu savas darbības nodrošināšanai.
8. Nomniekam ir aizliegts uzsākt jebkādus remonta, atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas darbus Īpašumā bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Iznomātāju un pirms ir noslēgta rakstveida vienošanās par iepriekš minēto darbu veikšanu un to izpildes kārtību.
9. Iznomātājs neatlīdzina izdevumus, kas nomniekam rodas sakarā ar nomas līgumā noteikto tiesību izmantošanu un pienākumu izpildi. Nomnieks nesaņem nekādu atlīdzību no Iznomātāja par nomas līguma darbības laikā Īpašumā veiktajiem ieguldījumiem un izdevumiem, t.sk., bet neaprobežojoties, tiem, kas saistīti ar Īpašuma uzturēšanu, aprīkošanu, labiekārtošanu, remontdarbiem, Īpašuma pielāgošanu nomnieka vajadzībām, izdevumiem, kas radušies, atbrīvojot Īpašumu, nomas līgumam beidzoties. Visi nomnieka nomas līguma darbības laikā veiktie izdevumi un ieguldījumi Īpašumā un tā uzturēšanā kļūst par neatņemamu Īpašuma sastāvdaļu.
10. Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, pretendents, kas kļūst par izsoles uzvarētāju un slēdz nomas līgumu ar Iznomātāju, uzņemas risku par iespējamiem zaudējumiem, ja Īpašumu nevarēs izmantot Nolikuma 1.6.punktā noteiktajam izmantošanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt nomas līgumā noteiktās saistības, un Iznomātājs neatlīdzina nomniekam nekādus zaudējumus, ieguldījumus Īpašumā vai izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).
11. Jebkura no līgumslēdzējpusēm var vienpusēji izbeigt nomas līgumu pirms termiņa nomas līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

 

Izsoles dokumenti pieejami šeit:
Izsoles nolikums
Telpu nomas līguma projekts
Pieteikums dalībai izsolē
Telpu plāns

02.12.2022. Zemes vienības Gaiziņa ielā, Rīgā un zemes vienības Centrāltirgus ielā, Rīgā daļu apakšnomas tiesību mutiskas izsoles rezultāti

Zemes vienību daļu kā kopuma: zemes vienības Rīgā, Gaiziņa ielā, kadastra apzīmējums 0100 004 2026 8001, kura ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0026 sastāvā, daļa 476 m2 platībā pie ēkām Spīķeru ielā 3 un Spīķeru ielā 5, Rīgā (Zemesgabals Nr. 1), un zemes vienības Rīgā, Centrāltirgus ielā, kadastra apzīmējums 0100 004 0086 8002, kuras ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0071 sastāvā, daļas: zemes vienības daļa 966 m2 platībā pie Piena, Sakņu, Gastronomijas un Zivju paviljonu ēkām no Pilsētas kanāla puses (Zemesgabals Nr. 2), un zemes vienības daļa 983 m2 platībā pie Zivju paviljona ēkas no Maskavas ielas puses (Zemesgabals Nr. 3) apakšnomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
– izsoles datums:  01.12.2022.;
– tiesības slēgt nomas līgumu ieguva Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Park Expert”, reģistrācijas numurs 44103130208;
– nosolītā nomas maksa:
par Zemesgabalu Nr.1: 10,00 EUR/m2 (neskaitot PVN) mēnesī;
par Zemesgabalu Nr.2: 10,50 EUR/m2 (neskaitot PVN) mēnesī;
par Zemesgabalu Nr.3: 10,00 EUR/m2 (neskaitot PVN) mēnesī.

16.11.2022. Zemes vienības Gaiziņa ielā, Rīgā un zemes vienības Centrāltirgus ielā, Rīgā daļu apakšnomas tiesību mutiska izsole
Iznomātājs SIA “Rīgas nami”, reģ. Nr. 40003109638, juridiskā adrese Rātslaukums 5, Rīgā, LV – 1050, tālrunis 67181177, e-pasts: rigasnami@riga.lv, tīmekļvietnes adrese www.rigasnami.lv.
Nomas objekts,  kadastra apzīmējums, adrese un platība Sekojošu zemes vienību daļas kā kopums:
1. zemes vienības Rīgā, Gaiziņa ielā, kadastra apzīmējums 0100 004 2026 8001, kura ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0026 sastāvā, daļa 476 m2 platībā pie ēkām Spīķeru ielā 3 un Spīķeru ielā 5, Rīgā (turpmāk – Zemesgabals Nr. 1);
2. zemes vienības Rīgā, Centrāltirgus ielā, kadastra apzīmējums 0100 004 0086 8002, kura ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0071 sastāvā, daļas:
2.1.zemes vienības daļa 966 m2 platībā pie Piena, Sakņu, Gastronomijas un Zivju paviljonu ēkām no Pilsētas kanāla puses (turpmāk – Zemesgabals Nr. 2);
2.2. zemes vienības daļa 983 m2 platībā pie Zivju paviljona ēkas no Maskavas ielas puses (turpmāk – Zemesgabals Nr. 3); (turpmāk Zemesgabals Nr.1, Zemesgabals Nr.2 un Zemesgabals Nr. 3 kopā saukti – Zemesgabali vai Nomas objekts).Zemesgabali atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7442) teritorijā / Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr. 852 „Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā.
Nomas objekta izmantošanas mērķis Īstermiņa maksas autostāvvietu un invalīdu stāvvietu darbības nodrošināšanai, iznomātās teritorijas uzturēšanai un apsaimniekošanai. Zemesgabali tiek iznomāti bez apbūves tiesības.
Izsoles sākumcena Izsoles sākumcena par Nomas objekta nomu tiek noteikta sekojošā apmērā:
– par Zemesgabalu Nr. 1 – 4,50 EUR (četri euro un piecdesmit centi) bez PVN par vienu kvadrātmetru mēnesī bez PVN;
– par Zemesgabalu Nr. 2 – 5,00 EUR (pieci euro un nulle centi) bez PVN par vienu kvadrātmetru mēnesī;
– par Zemesgabalu Nr. 3 – 4,50 EUR (četri euro un piecdesmit centi) bez PVN par vienu kvadrātmetru mēnesī.
Izsoles solis Viens izsoles solis ir 0,10 EUR (nulle euro un desmit centi) bez PVN par vienu Zemesgabalu kvadrātmetru mēnesī.
Nomas termiņš Zemesgabalu nomas sākuma termiņš tiek noteikts no 03.01.2023. Zemesgabalu nomas beigu termiņš tiek noteikts līdz 2027. gada 31. decembrim. Nomas termiņš, līgumslēdzējpusēm vienojoties, var tikt pagarināts pie nosacījuma, ja to pieļauj normatīvie akti, nomnieks lūdz termiņa pagarināšanu ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms Apakšnomas līguma termiņa beigām, tam piekrīt Iznomātājs un nomnieks labticīgi pildījis Apakšnomas līguma pienākumus, tostarp viņam nav nenokārtotu parādsaistību pret Iznomātāju.
Apakšnomas līguma maksājumi 1. Nomas objekta nomas maksa Apakšnomas līgumā tiks noteikta nosolītās nomas maksas apmērā. Iznomātājam Apakšnomas līguma darbības laikā ir tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru Apakšnomas līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
2. Papildus nomas maksai nomnieks veic Iznomātājam sekojošus ikmēneša maksājumus, kuriem papildus tiek pievienots PVN:
–  maksājumus Iznomātājam par autostāvvietu apmaksas iekārtām nodrošināto elektroenerģiju atbilstoši Iznomātāja apstiprinātajai attiecīgā pakalpojuma cenai un elektroenerģijas patēriņa mērierīču rādījumiem;
–  kompensē Iznomātājam uz Zemesgabaliem attiecināmo nekustamā īpašuma nodokli par Nomas objektu saskaņā ar Rīgas domes Ieņēmumu pārvaldes ikgadējo nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu.
3. Nomas maksu un papildus maksājumus Nomnieks sāk maksāt Iznomātājam no Līguma spēkā stāšanās dienas.
4. Nomnieks apņemas kompensēt Iznomātājam izdevumus EUR 363,00 (trīs simti sešdesmit trīs euro un 00 centi), t.sk., PVN, par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja sagatavoto iznomājamā nekustamā īpašuma tirgus nomas maksas vērtējumu, samaksu veicot 10 (desmit) darba dienu laikā no Apakšnomas līguma spēkā stāšanās.
5. Apakšnomas līgumā noteikto nomnieka saistību pilnīgas izpildes nodrošinājumam tiek noteikta drošības nauda viena mēneša nosolītās nomas maksas apmērā ar PVN par visiem Zemesgabaliem pilnā platībā kopā.
Apakšnomas iespējas Nav tiesības nodot nomas objektu apakšnomā.
Izsoles veids Mutiska izsole ar augšupejošu solījumu (pirmā)
Izsoles drošības nauda 13 788,55 EUR (trīspadsmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit astoņi euro un 55 centi)
Nomas objekta iznomāšanas īpašie nosacījumi 1.    Par Nomas objekta nomu izsoles uzvarētājam jāslēdz Apakšnomas līgums ar Iznomātāju Nolikuma pielikumā Nr. 1 pievienotajā redakcijā. Izsoles pretendenta vai dalībnieka jebkuras prasības mainīt Nolikuma vai Apakšnomas līguma noteikumus, kā arī atteikšanās parakstīt Apakšnomas līgumu tiek uzskatītas par atteikumu atbilstoši šiem noteikumiem.
2.    Nomnieks apņemas ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā no Apakšnomas līguma spēkā stāšanās dienas par saviem līdzekļiem uzstādīt Zemesgabalos autostāvvietu apmaksas iekārtas (turpmāk – Iekārtas vai Iekārta) un nodrošināt to ekspluatācijas uzsākšanu. Iekārtām ir jābūt nodrošinātai iespējai veikt apmaksu ar bankas maksājumu karti.
3.    Nomnieks nodrošina:
3.1.       vienas Iekārtas uzstādīšanu un darbību Zemesgabalā Nr. 1, izvietojot to Zemesgabala Nr. 1 plānā iezīmētajā pieslēguma vietā;
3.2.       ne mazāk kā divu Iekārtu uzstādīšanu un darbību Zemesgabalā Nr. 2, izvietojot tās kādās no Zemesgabala Nr. 2 plānā iezīmētajām pieslēguma vietās;
3.3.       ne mazāk kā vienas Iekārtas uzstādīšanu un darbību Zemesgabala Nr. 3, izvietojot tās kādā no Zemesgabala Nr. 3 plānā iezīmētajām pieslēguma vietām.
4.    Nomnieka uzstādītās Iekārtas Zemesgabalos ir Nomnieka īpašums. Visas ar Iekārtu iegādi, uzstādīšanu, pieslēgšanu, ekspluatāciju, uzturēšanu un nepieciešamajiem remontdarbiem saistītās izmaksas sedz Nomnieks.
5.    Nomnieks nodrošina Iekārtu nepārtrauktu darbību nomas termiņa laikā. Iekārtu bojājumu gadījumā Nomnieks apņemas nodrošināt Iekārtu bojājumu novēršanu iespējami īsākā laikā. Ja Iekārta nomas termiņa laikā ir gājusi bojā vai tās darbība bojājumu dēļ nav atjaunojama, Nomniekam ir jānodrošina jaunas Iekārtas uzstādīšana ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no Iekārtas darbības pārtraukšanas brīža.
6.    Nomniekam ir pienākums nodrošināt, ka samaksu par autostāvvietas pakalpojumiem Zemesgabalos autostāvvietu pakalpojumu saņēmējiem ir iespējams veikt pēc stundu likmes gan ar bankas maksājumu karti  Iekārtās, gan ar mobilajām aplikācijām. Nomniekam pēc saviem ieskatiem ir tiesības papildus šajā punktā norādītajām samaksas iespējām par autostāvvietu pakalpojumiem Zemesgabalos nodrošināt autostāvvietu pakalpojumu saņēmējiem arī citus samaksas veidus, kas atbilst  Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā, bet neaprobežojoties, norēķinus ar skaidru naudu Iekārtās. Līdz Izsoles nolikuma 3.7.punktā noteiktajam termiņam vai līdz Iekārtu ekspluatācijas uzsākšanas brīdim (atkarībā no tā, kurš no apstākļiem iestājas pirmais) Nomnieks Rīgas Centrāltirgus darba laikā (darba dienās un sestdienās no plkst. 7.30 līdz 18.00, svētdienās un svētku dienās no plkst. 7.30 līdz 17.00) nodrošina Zemesgabalos izvietoto autostāvvietu klientiem iespēju veikt norēķinu par autostāvvietu pakalpojumiem  ar bankas maksājumu karti POS terminālā un/vai skaidrā naudā pie Nomnieka darbiniekiem, kā arī ar mobilajām aplikācijām. Ārpus Rīgas Centrāltirgus darba laika, t.i., darba dienās un sestdienās no plkst. 18.00 līdz 7.30, svētdienās un svētku dienās no plkst. 17.00 līdz 7.30, kā arī papildus šajā punktā norādītajiem samaksas veidiem Rīgas Centrāltirgus darba laikā Nomniekam ir tiesības piedāvāt autostāvvietu pakalpojumu saņēmējiem citus samaksas veidus, kas atbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Pieņemot samaksu skaidrā naudā, Nomniekam ir pienākums nodrošināt darījumu noformēšanu un samaksu apliecinoša dokumenta izsniegšanu autostāvvietu pakalpojuma izmantotājam atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
7.    Maksas autostāvvietas darbības laiku Zemesgabalā Nr.1, Zemesgabalā Nr.2 un Zemesgabalā Nr. 3 nosaka Nomnieks pēc saviem ieskatiem.
8.    Nomniekam, uzsākot stāvvietu darbības nodrošināšanu Zemesgabalos, ir pienākums katrā Zemesgabalā labi saskatāmā vietā izvietot informāciju par autotransporta stāvēšanas noteikumiem, pakalpojuma maksu, samaksas veidiem un kārtību, kā arī autostāvvietas pārvaldītāju.
9.    Nomniekam pēc nepieciešamības iznomātajā teritorijā ir pienākums atjaunot stāvvietu apzīmējumu uz ceļa seguma (baltās un dzeltenās līnijas), uzturēt kārtībā automašīnu atdures (kur tādas izvietotas), pēc nepieciešamības veicot to remontdarbus, kā arī pēc nepieciešamības iznomātajā teritorijā veikt asfaltbetona seguma remontdarbus.
10. Ja nomas termiņa laikā, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un/vai valsts/pašvaldības institūciju norādījumiem, Zemesgabalu izmantošanai Apakšnomas līgumā noteiktajam mērķim un atbilstoši Apakšnomas līguma noteikumiem ir nepieciešams veikt kādas darbības, Nomnieks nodrošina šo darbību veikšanu par saviem līdzekļiem, saskaņojot šīs darbības iepriekš ar Iznomātāju.
11. Nomnieks uzņemas pilnu atbildību par Zemesgabalu ekspluatāciju, apņemas izpildīt visas valsts un pašvaldības institūciju, kā arī Iznomātāja prasības, kas attiecas uz Zemesgabalu lietošanu, nepasliktinot Zemesgabalu vispārējo stāvokli visā Līguma darbības laikā, nodrošina Zemesgabalu uzturēšanu un regulāru sakopšanu, t.sk., Zemesgabalu un tiem pieguļošās publiskā lietošanā esošās teritorijas piecu metru joslā kopšanu, sniega tīrīšanu un savlaicīgu izvešanu, atkritumu savākšanu un izvešanu, kā arī sanitāro normu, ugunsdrošības, elektrodrošības, drošības tehnikas un darba aizsardzības noteikumu un citu valsts vai pašvaldības institūciju reglamentējošo noteikumu un prasību ievērošanu Zemesgabalos.
12. Nomniekam nav tiesību nodot Zemesgabalus vai kādu to daļu apakšnomā vai slēgt sadarbības vai cita veida līgumus, kā rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz Zemesgabalu vai kādas to daļas pilnīgu vai daļēju lietošanu.
13. Nomnieks uzņemas risku par iespējamiem zaudējumiem, ja Zemesgabalus nevarēs izmantot Apakšnomas līgumā noteiktajam izmantošanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Apakšnomas līgumā noteiktās saistības, un Iznomātājs neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un atlīdzību par Zemesgabalos vai saistībā ar to izmantošanu Apakšnomas līgumā noteiktajiem mērķiem veiktajiem ieguldījumiem un izdevumiem, tostarp ne nepieciešamajiem, derīgajiem un greznuma izdevumiem.
14. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Apakšnomas līgumā noteiktajam Zemesgabala izmantošanas mērķim ir nepieciešama papildus dokumentācijas izstrāde, atļauju vai saskaņojumu saņemšana, Nomniekam ir pienākums, pašam sedzot izdevumus, uzņemoties risku un pieliekot pūles, izstrādāt visu nepieciešamo dokumentāciju, saņemt visas nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus.
15. Iznomātājam ir tiesības, ne vēlāk kā vienu kalendāro mēnesi iepriekš rakstveidā paziņojot Nomniekam, vienpusēji samazināt iznomājamo platību kādam no Zemesgabaliem vai izbeigt kāda Zemesgabala nomu pilnā apjomā sekojošos gadījumos:
–       ja attiecīgais Zemesgabals pilnībā vai kādā tā daļā ir nepieciešams Iznomātājam vai Zemesgabala īpašniekam savas darbības nodrošināšanai un/vai attīstībai, būvdarbu, rekonstrukcijas vai remontdarbu veikšanai;
–       ja tiek izbeigts kāds no Apakšnomas līguma 1.2.punktā norādītajiem nomas līgumiem attiecībā uz kādu no Zemesgabaliem vai tiek samazināta Iznomātājam iznomātā kāda Zemesgabala daļa, kas ietver Nomniekam nodoto attiecīgo Zemesgabalu vai tā daļu.
16. Apakšnomas līgums var tikt izbeigts pirms nomas termiņa beigām Apakšnomas līgumā norādītajos gadījumos.
17. Papildus šajā publikācijā norādītajiem noteikumiem, Apakšnomas līgumā, kas ir Izsoles noteikumu neatņemama sastāvdaļa, norādīti citi nomnieka pienākumi un nomnieka un Iznomātāja tiesības.
Izsoles laiks un vieta 2022.gada 1.decembrī plkst. 11:30 SIA “Rīgas nami” birojā Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā.
Pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Darba dienās no plkst. 9.00-15.00 SIA ”Rīgas nami” birojā Rīgā, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), līdz 2022. gada 29. novembrim plkst. 15.00.
Pieteikumu atvēršanas sanāksmes laiks un vieta SIA ”Rīgas nami” birojā Rīgā, Rātslaukumā 5, 2022. gada 30.novembrī plkst.10:00.
Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts Ar izsoles publikāciju, nolikumu, apakšnomas līguma projektu un Zemesgabalu plāniem var iepazīties tīmekļvietnēs www.rigasnami.lvwww.vni.lv, www.riga.lv un www.rct.lv.
Objekta apskate Objekts ir publiski pieejams, ar brīvu piekļuvi jebkurā laikā.
Kontakttelefons un e-pasts uzziņām 25440046, 67358180
rigasnami@riga.lv
Izsoles dokumenti pieejami šeit:

Publikācija par izsoli
Pieteikums dalībai izsolē
Izsoles nolikums
Zemes apakšnomas līguma projekts
Zemesgabala Nr.1 plāns
Zemesgabala Nr. 2 plāns
Zemesgabala Nr. 3 plāns

09.11.2022. Par zemes vienības Gaiziņa ielā, Rīgā un zemes vienības Centrāltirgus ielā, Rīgā daļu apakšnomas tiesību mutiskas izsoles apturēšanu
Par zemes vienības Gaiziņa ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 004 2026 8001) un zemes vienības Centrāltirgus ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 004 0086 8002) daļu apakšnomas tiesību mutiskas izsoles apturēšanu

SIA “Rīgas nami”, reģ. Nr. 40003109638, juridiskā adrese Rātslaukums 5, Rīga, LV-1050, informē, ka SIA “Rīgas Centrāltirgus”, reģistrācijas Nr. 50003249741, juridiskā adrese – Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050, izsludinātā zemes vienības Gaiziņa ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 004 2026 8001) un zemes vienības Centrāltirgus ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 004 0086 8002) daļu apakšnomas tiesību mutiska izsole ar norises laiku 2022.gada 15.novembrī plkst. 10.00 tiek apturēta, pamatojoties uz SIA “Rīgas nami” Nekustamo īpašumu iznomašanas komisijas 09.11.2022. lēmumu (Izsoles protokols Nr. RN-2022-91-izs/2.5-1).
SIA “Rīgas Centrāltirgus” reorganizācijas rezultātā no 2022.gada 1.novembra ir pievienota SIA “Rīgas nami”. Saskaņā ar Izsoles nolikuma 1.1.punktu pēc SIA “Rīgas Centrāltirgus” reorganizācijas procesa pabeigšanas SIA “Rīgas nami” ir pārņēmusi visas saistības Izsoles sakarā un jebkuras darbības, kuras saskaņā ar Izsoles nolikumu jāveic SIA “Rīgas Centrāltirgus”, turpina veikt SIA “Rīgas nami”.

21.10.2022. Zemes vienības Gaiziņa ielā, Rīgā un zemes vienības Centrāltirgus ielā, Rīgā daļu apakšnomas tiesību mutiska izsole
Iznomātājs
SIA “Rīgas Centrāltirgus”, reģistrācijas Nr. 50003249741, juridiskā adrese – Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050; tālrunis – 67229985, e-pasts: tirgus@rct.lv, tīmekļvietnes adrese www.rct.lv.
SIA “Rīgas Centrāltirgus” ir uzsākts reorganizācijas process un pēc tā pabeigšanas SIA “Rīgas Centrāltirgus” tiks pievienots SIA “Rīgas nami”, reģ. Nr. 40003109638, juridiskā adrese Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, LV – 1050, tālrunis 67181177, e-pasts: rigasnami@riga.lv, tīmekļvietnes adrese www.rigasnami.lv. Pēc reorganizācijas procesa pabeigšanas SIA “Rīgas nami” pārņems visas saistības šīs izsoles sakarā un jebkuras darbības, kuras saskaņā ar šo izsoles nolikumu jāveic SIA “Rīgas Centrāltirgus”, turpinās veikt SIA “Rīgas nami”.
Nomas objekts,  kadastra apzīmējums, adrese un platība Sekojošu zemes vienību daļas kā kopums:

1.         zemes vienības Rīgā, Gaiziņa ielā, kadastra apzīmējums 0100 004 2026 8001, kura ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0026 sastāvā, daļa 476 m2 platībā pie ēkām Spīķeru ielā 3 un Spīķeru ielā 5, Rīgā (turpmāk – Zemesgabals Nr. 1);

2.         zemes vienības Rīgā, Centrāltirgus ielā, kadastra apzīmējums 0100 004 0086 8002, kura ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0071 sastāvā, daļas:
2.1. zemes vienības daļa 966 m2 platībā pie Piena, Sakņu, Gastronomijas un Zivju paviljonu ēkām no Pilsētas kanāla puses (turpmāk – Zemesgabals Nr. 2);
2.2. zemes vienības daļa 983 m2 platībā pie Zivju paviljona ēkas no Maskavas ielas puses (turpmāk – Zemesgabals Nr. 3);
2.3. zemes vienības daļa 2015 m2 platībā Rīgas Centrāltirgus preču piegādes zonā pie Pilsētas kanāla (turpmāk – Zemesgabals Nr. 4);

(turpmāk Zemesgabals Nr.1, Zemesgabals Nr.2, Zemesgabals Nr. 3 un Zemesgabals Nr. 4 kopā saukti – Zemesgabali vai Nomas objekts).

Nomas objekta izmantošanas mērķis Zemesgabalam Nr. 1, Zemesgabalam Nr. 2 un Zemesgabalam Nr.3 – īstermiņa maksas autostāvvietu un invalīdu stāvvietu darbības nodrošināšanai, iznomātās teritorijas uzturēšanai un apsaimniekošanai, Zemesgabalam Nr. 4 – īstermiņa maksas autostāvvietu darbības nodrošināšanai, iznomātās teritorijas uzturēšanai un apsaimniekošanai, autostāvvietas pakalpojumus izmantojošā autotransporta, preču piegādes autotransporta un cita autotransporta (atkritumu izvešanas, operatīvais, remontdarbu veicēju, inženiertīklus apkalpojošais autotransports u.tml.) iebraukšanas, pārvietošanās, apstāšanās un stāvēšanas organizēšanai un uzraudzības nodrošināšanai. Zemesgabali tiek iznomāti bez apbūves tiesības.
Izsoles sākumcena Izsoles sākumcena par Nomas objekta nomu tiek noteikta sekojošā apmērā:
– par Zemesgabalu Nr. 1 – 4,50 EUR (četri euro un piecdesmit centi) bez PVN par vienu kvadrātmetru mēnesī bez PVN;
– par Zemesgabalu Nr. 2 – 5,00 EUR (pieci euro un nulle centi) bez PVN par vienu kvadrātmetru mēnesī;
– par Zemesgabalu Nr. 3 – 4,50 EUR (četri euro un piecdesmit centi) bez PVN par vienu kvadrātmetru mēnesī;
– par Zemesgabalu Nr. 4 – 3,00 EUR (trīs euro un nulle centi) bez PVN par vienu kvadrātmetru mēnesī.
Izsoles solis Viens izsoles solis ir 0,10 EUR (nulle euro un desmit centi) bez PVN par vienu Zemesgabalu kvadrātmetru mēnesī.
Nomas termiņš Zemesgabalu nomas sākuma termiņš tiek noteikts no Apakšnomas līguma spēkā stāšanās dienas Zemesgabalam Nr. 1 un no 03.01.2023. Zemesgabalam Nr. 2, Zemesgabalam Nr. 3 un Zemesgabalam Nr. 4. Ja Līgums tiek noslēgts pēc 02.01.2023., nomas sākuma termiņš visiem Zemesgabaliem ir no Līguma spēkā stāšanās brīža. Zemesgabalu nomas beigu termiņš tiek noteikts līdz 2027. gada 31. decembrim. Nomas termiņš, līgumslēdzējpusēm vienojoties, var tikt pagarināts pie nosacījuma, ja to pieļauj normatīvie akti, nomnieks lūdz termiņa pagarināšanu ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms Apakšnomas līguma termiņa beigām, tam piekrīt Iznomātājs un nomnieks labticīgi pildījis Apakšnomas līguma pienākumus, tostarp viņam nav nenokārtotu parādsaistību pret Iznomātāju.
Apakšnomas līguma maksājumi 1. Nomas objekta nomas maksa Apakšnomas līgumā tiks noteikta nosolītās nomas maksas apmērā. Iznomātājam Apakšnomas līguma darbības laikā ir tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru Apakšnomas līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

2. Papildus nomas maksai nomnieks veic Iznomātājam sekojošus ikmēneša maksājumus, kuriem papildus tiek pievienots PVN:
– maksājumus Iznomātājam par autostāvvietu apmaksas iekārtām nodrošināto elektroenerģiju atbilstoši Iznomātāja apstiprinātajai attiecīgā pakalpojuma cenai un elektroenerģijas patēriņa mērierīču rādījumiem;
– kompensē Iznomātājam uz Zemesgabaliem attiecināmo nekustamā īpašuma nodokli par Nomas objektu saskaņā ar Rīgas domes Ieņēmumu pārvaldes ikgadējo nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu.

3. Nomas maksu un papildus maksājumus par Zemesgabalu Nr. 1 Nomnieks sāk maksāt Iznomātājam no Līguma spēkā stāšanās dienas un par Zemesgabalu Nr. 2, Zemesgabalu Nr. 3 un Zemesgabalu Nr. 4 – no 03.01.2023. Ja Apakšnomas līgums tiek noslēgts pēc 02.01.2023., nomas maksu un papildus maksājumus Nomnieks sāk maksāt no Līguma spēkā stāšanās dienas par visiem Zemesgabaliem.

4. Nomnieks apņemas kompensēt Iznomātājam izdevumus EUR 363,00 (trīs simti sešdesmit trīs euro un 00 centi), t.sk., PVN, par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja sagatavoto iznomājamā nekustamā īpašuma tirgus nomas maksas vērtējumu, samaksu veicot 10 (desmit) darba dienu laikā no Apakšnomas līguma spēkā stāšanās.

5. Apakšnomas līgumā noteikto nomnieka saistību pilnīgas izpildes nodrošinājumam tiek noteikta drošības nauda viena mēneša nosolītās nomas maksas apmērā ar PVN par visiem Zemesgabaliem pilnā platībā kopā.

Apakšnomas iespējas Nav tiesības nodot nomas objektu apakšnomā.
Izsoles veids Mutiska izsole ar augšupejošu solījumu (pirmā)
Izsoles drošības nauda 21 103,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis viens simts trīs euro un 00 centi)
Nomas objekta iznomāšanas īpašie nosacījumi 1.    Par Nomas objekta nomu izsoles uzvarētājam jāslēdz Apakšnomas līgums ar Iznomātāju Nolikuma pielikumā Nr. 1 pievienotajā redakcijā. Izsoles pretendenta vai dalībnieka jebkuras prasības mainīt Nolikuma vai Apakšnomas līguma noteikumus, kā arī atteikšanās parakstīt Apakšnomas līgumu tiek uzskatītas par atteikumu atbilstoši šiem noteikumiem.

2.    Nomnieks apņemas ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā no Apakšnomas līguma spēkā stāšanās dienas par saviem līdzekļiem Zemesgabalā Nr. 1, Zemesgabalā Nr. 2 un Zemesgabalā Nr. 3 uzstādīt autostāvvietu apmaksas iekārtas (turpmāk – Iekārtas vai Iekārta) un nodrošināt to ekspluatācijas uzsākšanu. Iekārtām ir jābūt nodrošinātai iespējai veikt apmaksu gan ar bankas maksājumu karti, gan skaidru naudu (monētas, banknotes, ar atlikuma izdošanas funkciju).

3.    Nomnieks nodrošina:
3.1.       vienas Iekārtas uzstādīšanu un darbību Zemesgabalā Nr. 1, izvietojot to Zemesgabala Nr. 1 plānā iezīmētajā pieslēguma vietā;
3.2.       ne mazāk kā divu Iekārtu uzstādīšanu un darbību kādā no plānā Zemesgabalā Nr. 2, izvietojot tās Zemesgabala Nr. 2 plānā iezīmētajās pieslēguma vietās;
3.3.       ne mazāk kā vienas Iekārtas uzstādīšanu un darbību Zemesgabala Nr. 3, izvietojot tās kādā no Zemesgabala Nr. 3 plānā iezīmētajām pieslēguma vietām;
3.4.       Zemesgabalā Nr. 4 Nomnieks pēc saviem ieskatiem var uzstādīt Iekārtu, iepriekš saskaņojot to ar Iznomātāju un  par saviem līdzekļiem veicot pieslēguma izbūvi elektrotīkliem un iekārtas uzstādīšanu. Ja atsevišķa Iekārta netiek uzstādīta, samaksa par autostāvvietas pakalpojumiem Zemesgabalā Nr. 4 veicama Zemesgabalā Nr. 2 un Zemesgabalā Nr.3 izvietotajās Iekārtās.

4.    Nomnieka uzstādītās Iekārtas Zemesgabalos ir Nomnieka īpašums. Visas ar Iekārtu iegādi, uzstādīšanu, pieslēgšanu, ekspluatāciju, uzturēšanu un nepieciešamajiem remontdarbiem saistītās izmaksas sedz Nomnieks. 6. Nomnieks nodrošina Iekārtu nepārtrauktu darbību nomas termiņa laikā. Iekārtu bojājumu gadījumā Nomnieks apņemas nodrošināt Iekārtu bojājumu novēršanu iespējami īsākā laikā. Ja Iekārta nomas termiņa laikā ir gājusi bojā vai tās darbība bojājumu dēļ nav atjaunojama, Nomniekam ir jānodrošina jaunas Iekārtas uzstādīšana ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no Iekārtas darbības pārtraukšanas brīža.

5.    Nomniekam ir pienākums nodrošināt, ka samaksu par autostāvvietas pakalpojumiem Zemesgabalos autostāvvietu pakalpojumu saņēmēji veic pēc stundas likmes un izmantojot Iekārtas. Līdz Izsoles nolikuma 3.7.punktā noteiktajam termiņam vai līdz Iekārtu ekspluatācijas uzsākšanas brīdim (atkarībā no tā, kurš no apstākļiem iestājas pirmais), Nomniekam ir tiesības nodrošināt autostāvvietu darbību Zemesgabalos ar iespēju klientiem veikt norēķinu par autostāvvietu pakalpojumiem skaidrā naudā un/vai ar bankas karti POS terminālā pie Nomnieka darbiniekiem.

6.    Maksas autostāvvietas darbības laiku Zemesgabalā Nr.1, Zemesgabalā Nr.2 un Zemesgabalā Nr. 3 nosaka Nomnieks pēc saviem ieskatiem. Maksas autostāvvietas darbības laiks Zemesgabalā Nr.4 ir ierobežots – ik dienu no plkst. 5.00 līdz 21.00 (pārējā laikā teritorija tiek slēgta, ko nodrošina Iznomātāja apsardzes darbinieki).

7.    Nomniekam visā nomas termiņā ir pienākums Zemesgabalā Nr. 4 nodrošināt autostāvvietas pakalpojumus izmantojošā autotransporta, preču piegādes autotransporta un cita autotransporta (atkritumu izvešanas, operatīvais, remontdarbu veicēju, inženiertīklus apkalpojošais autotransports u.tml.) iebraukšanas, pārvietošanās, apstāšanās un stāvēšanas organizēšanu un uzraudzību. Nomniekam jānodrošina viena darbinieka atrašanos Zemesgabalā Nr. 4, katru dienu no plkst. 5.00 līdz 19.00, kurš uzrauga preču piegādes autotransporta, autostāvvietas pakalpojumu izmantojošā autotransporta, kā arī cita autotransporta (atkritumu izvešanas, operatīvais, remontdarbu veicēju, inženiertīklus apkalpojošais autotransports u.tml.) kustību, koordinē šī autotransporta iebraukšanu, pārvietošanos, apstāšanos un stāvēšanu, lai nodrošinātu operatīvu satiksmes kustību un nekavētu preču piegādi un satiksmes kustību preču piegādes zonā. Nomniekam katru dienu no 5:00-8:00 un no 17:00-19:00 jānodrošina preču piegādes transportam bezmaksas iebraukšana un stāvēšana Zemesgabalā Nr. 4 uz preču izkraušanas un piegādes laiku, bet laika posmā no 8.00 līdz 17.00 – 15 min. bezmaksas stāvvieta.

8.    Nomniekam, uzsākot stāvvietu darbības nodrošināšanu Zemesgabalos, ir pienākums katrā Zemesgabalā labi saskatāmā vietā izvietot informāciju par autotransporta stāvēšanas noteikumiem, pakalpojuma maksu, autostāvvietas pārvaldītāju. Zemesgabalā Nr. 4 Nomniekam ir pienākums šādu informāciju papildus izvietot arī pie iebraukšanas Zemesgabalā Nr. 4, atsevišķi norādot arī informāciju par preču piegādes transportam noteiktajiem autostāvvietas un preču piegādes zonas izmantošanas noteikumiem atbilstoši Izsoles nolikuma 3.12.punkta noteikumiem.

9.    Nomniekam pēc nepieciešamības iznomātajā teritorijā ir pienākums atjaunot stāvvietu apzīmējumu uz ceļa seguma (baltās un dzeltenās līnijas), uzturēt kārtībā automašīnu atdures (kur tādas izvietotas), pēc nepieciešamības veicot to remontdarbus, kā arī pēc nepieciešamības iznomātajā teritorijā veikt asfaltbetona seguma remontdarbus.

10. Ja nomas termiņa laikā Zemesgabalu izmantošanai Apakšnomas līgumā noteiktajam mērķim un atbilstoši Apakšnomas līguma noteikumiem ir nepieciešams veikt kādas darbības, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un/vai valsts/pašvaldības institūciju norādījumiem, Nomnieks nodrošina šo darbību veikšanu par saviem līdzekļiem, saskaņojot šīs darbības iepriekš ar Iznomātāju.

11. Nomnieks uzņemas pilnu atbildību par Zemesgabalu ekspluatāciju, apņemas izpildīt visas valsts un pašvaldības institūciju, kā arī Iznomātāja prasības, kas attiecas uz Zemesgabalu lietošanu, nepasliktinot Zemesgabalu vispārējo stāvokli visā Līguma darbības laikā, nodrošina Zemesgabalu uzturēšanu un regulāru sakopšanu, t.sk., Zemesgabalu un tiem pieguļošās publiskā lietošanā esošās teritorijas piecu metru joslā kopšanu, sniega tīrīšanu un savlaicīgu izvešanu, atkritumu savākšanu un izvešanu, kā arī sanitāro normu, ugunsdrošības, elektrodrošības, drošības tehnikas un darba aizsardzības noteikumu un citu valsts vai pašvaldības institūciju reglamentējošo noteikumu un prasību ievērošanu Zemesgabalos.

12. Nomniekam nav tiesību nodot Zemesgabalus vai kādu to daļu apakšnomā vai slēgt sadarbības vai cita veida līgumus, kā rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz Zemesgabalu vai kādas to daļas pilnīgu vai daļēju lietošanu.

13. Nomnieks uzņemas risku par iespējamiem zaudējumiem, ja Zemesgabalus nevarēs izmantot Apakšnomas līgumā noteiktajam izmantošanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Apakšnomas līgumā noteiktās saistības, un Iznomātājs neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un atlīdzību par Zemesgabalos vai saistībā ar to izmantošanu Apakšnomas līgumā noteiktajiem mērķiem veiktajiem ieguldījumiem un izdevumiem, tostarp ne nepieciešamajiem, derīgajiem un greznuma izdevumiem.

14. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Apakšnomas līgumā noteiktajam Zemesgabala izmantošanas mērķim ir nepieciešamas atļaujas vai saskaņojumi, Nomniekam ir pienākums, pašam sedzot izdevumus, uzņemoties risku un pieliekot pūles, saņemt visas nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus.

15. Iznomātājam ir tiesības, ne vēlāk kā vienu kalendāro mēnesi iepriekš rakstveidā paziņojot Nomniekam, vienpusēji samazināt iznomājamo platību kādam no Zemesgabaliem vai izbeigt kāda Zemesgabala nomu pilnā apjomā sekojošos gadījumos:
– ja attiecīgais Zemesgabals pilnībā vai kādā tā daļā ir nepieciešams Iznomātājam savas darbības nodrošināšanai un/vai attīstībai, būvdarbu, rekonstrukcijas vai remontdarbu veikšanai;
– ja tiek izbeigts kāds no Apakšnomas līguma 1.2.punktā norādītajiem nomas līgumiem attiecībā uz kādu no Zemesgabaliem vai tiek samazināta Iznomātājam iznomātā kāda Zemesgabala daļa, kas ietver Nomniekam nodoto attiecīgo Zemesgabalu vai tā daļu.

16. Apakšnomas līgums var tikt izbeigts pirms nomas termiņa beigām Apakšnomas līgumā norādītajos gadījumos.

17. Papildus šajā publikācijā norādītajiem noteikumiem, Apakšnomas līgumā, kas ir Izsoles noteikumu neatņemama sastāvdaļa, norādīti citi nomnieka pienākumi un nomnieka un Iznomātāja tiesības.

Izsoles laiks un vieta 2022.gada 15.novembrī plkst. 10:00 SIA “Rīgas Centrāltirgus” administratīvās ēkas Nēģu ielā 7, Rīgā, 3.stāvā, konferenču zālē (19.kab.).
Pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Pieteikuma dokumenti jāiesniedz SIA “Rīgas Centrāltirgus” birojā Nēģu ielā 7, Rīgā, 3.kabinetā, līdz 2022. gada 11.novembrim plkst. 16:00 Dokumenti tiek pieņemti darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00.
Pieteikumu atvēršanas sanāksmes laiks un vieta SIA “Rīgas Centrāltirgus” biroja telpās Nēģu ielā 7, Rīgā, 2022. gada 14.novembrī plkst.10:00.
Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts Ar izsoles publikāciju, nolikumu, apakšnomas līguma projektu un Zemesgabalu plāniem var iepazīties tīmekļvietnēs www.rct.lvwww.vni.lv un www.riga.lv.
Objekta apskate Objekts ir publiski pieejams, ar brīvu piekļuvi jebkurā laikā.
Kontakttelefons un e-pasts uzziņām 25440046, 67358158, 67229985
tirgus@rct.lv
Izsoles dokumenti pieejami šeit:
Publikācija par izsoli
Pieteikums dalībai izsolē
Izsoles nolikums
Zemes apakšnomas līguma projekts
Zemesgabala Nr.1 plāns
Zemesgabala Nr. 2 plāns
Zemesgabala Nr. 3 plāns
Zemesgabala Nr. 4 plāns
29.09.2022. Paziņojums par nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Brīvības ielā 90 B, Rīgā, nomas tiesību izsoles rezultātiem

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē, ka nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Brīvības ielā 90 B, Rīgā, (kadastra apzīmējums Nr. 0100 028 0055 004) nomas tiesību izsole ar norises laiku 2022.gada 27.septembris plkst. 9:00, atzīta par nenotikušu.

29.09.2022. Paziņojums par nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Centrāltirgus ielā 3 k-4, Rīgā, nomas tiesību izsoles rezultātiem

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē, ka nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Centrāltirgus ielā 3 k-4, Rīgā, (kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0071 074) nomas tiesību izsole ar norises laiku 2022.gada 27.septembris plkst. 8:45, atzīta par nenotikušu.

29.09.2022. Paziņojums par nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Spīķeru ielā 2, Rīgā, nomas tiesību izsoles rezultātiem

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē, ka nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Spīķeru ielā 2, Rīgā, (kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0075 001) nomas tiesību izsole ar norises laiku 2022.gada 27.septembris plkst. 9:20, atzīta par nenotikušu.

29.09.2022. Paziņojums par nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Maskavas ielā 1, Rīgā, nomas tiesību izsoles rezultātiem

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē, ka nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Maskavas ielā 1, Rīgā, (kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0072 001) nomas tiesību izsole ar norises laiku 2022.gada 27.septembris plkst. 9:40, atzīta par nenotikušu.

29.09.2022. Paziņojums par nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā, nomas tiesību izsoles rezultātiem

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē, ka nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Centrāltirgus iela 1, Rīgā, (kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0071 053) nomas tiesību izsole ar norises laiku 2022.gada 27.septembris plkst. 8:30, atzīta par nenotikušu.

07.09.2022. Nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Brīvības ielā 90 B, Rīgā, nomas tiesību rakstiska izsole
Iznomātājs SIA “Rīgas Centrāltirgus”
nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 50003249741
adrese – Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050
Nomas objekta adrese Brīvības iela 90B, Rīgā
Būves kadastra apzīmējums 0100 028 0055 004
Nomas objekti un platība 1)      Nedzīvojamās telpas Nr. 4 (3,6 m2) un Nr. 6 (25,4 m2) un domājamā daļa (11,78 m2) no koplietošanas telpām Nr. 1, Nr. 7 un Nr. 8,  kuras atrodas nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 028 0055 sastāvā ietilpstošās ēkas ar adresi Brīvības iela 90 B, Rīga, būves kadastra apzīmējums 0100 028 0055 004, 2 stāvā, telpu grupā 003;

2)      Nedzīvojamās telpas Nr. 2 (10,7 m2) un Nr. 3 (32,1 m2) un domājamā daļa (17,39 m2) no koplietošanas telpām Nr. 1, Nr. 7 un Nr. 8,  kuras atrodas nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 028 0055 sastāvā ietilpstošās ēkas ar adresi Brīvības iela 90 B, Rīga, būves kadastra apzīmējums 0100 028 0055 004, 2 stāvā, telpu grupā 003;

3)      Nedzīvojamā telpa Nr. 5 (10,9 m2) un domājamā daļa (4,43 m2) no koplietošanas telpām Nr. 1, Nr. 7 un Nr. 8,  kuras atrodas nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 028 0055 sastāvā ietilpstošās ēkas ar adresi Brīvības iela 90 B, Rīga, būves kadastra apzīmējums 0100 028 0055 004, 2 stāvā, telpu grupā 003.

Pieteikumus dalībai izsolē var iesniegt par vienu no nomas objektiem vai par vairākiem nomas objektiem.

Kultūras piemineklis
Telpu izmantošanas veids Biroja telpas
Izsoles sākumcena EUR 5,75 (bez PVN) mēnesī par 1m2
Nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi no nomas līguma spēkā stāšanās.  Nomas līguma termiņš, līgumslēdzējpusēm vienojoties, var tikt pagarināts pie nosacījuma, ja to pieļauj normatīvie akti, nomnieks lūdz termiņa pagarināšanu ne vēlāk kā 2 (divus) mēnešus pirms Nomas līguma termiņa beigām, tam piekrīt Iznomātājs un nomnieks labticīgi pildījis Nomas līguma pienākumus, tostarp viņam nav nenokārtotu parādsaistību pret Iznomātāju.
Nomas līguma maksājumi Nomas maksa nosolītajā apmērā, maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem nomas objektā un koplietošanas komunālajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma apdrošināšanas un nekustamā īpašuma nodokļa kompensācija, maksājums par nekustamā īpašuma vērtētāja pakalpojumiem saskaņā ar izsoles nolikumu.
Apakšnomas iespējas Nav tiesības nodot telpas vai to daļu apakšnomā
Izsoles veids Rakstiska izsole (atkārtota)
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Pieteikuma dokumenti jāiesniedz SIA “Rīgas Centrāltirgus” Nēģu ielā 7, Rīgā, līdz 2022. gada 26.septembrim plkst.14:00
Izsoles drošības nauda 1)      Nedzīvojamām telpām Nr. 4 (3,6 m2) un Nr. 6 (25,4 m2) un domājamai daļai (11,78 m2) no koplietošanas telpām Nr. 1, Nr. 7 un Nr. 8 – 283,73  EUR;

2)      Nedzīvojamām telpām Nr. 2 (10,7 m2) un Nr. 3 (32,1 m2) un domājamai daļai (17,39 m2) no koplietošanas telpām Nr. 1, Nr. 7 un Nr. 8 – 418,77 EUR;

3)      Nedzīvojamai telpai Nr. 5 (10,9 m2) un domājamai daļai (4,43 m2) no koplietošanas telpām Nr. 1, Nr. 7 un Nr. 8 – 106,66 EUR.

Izsoles laiks un vieta 2022.gada 27.septembrī plkst. 9:00 SIA “Rīgas Centrāltirgus” administratīvās ēkas Nēģu ielā 7, Rīgā, 3.stāvā, konferenču zālē
Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts Ar izsoles publikāciju, nolikumu, nomas līguma projektu un telpu plānu var iepazīties tīmekļvietnēs www.rct.lv,  www.vni.lv un www.riga.lv
Nomas objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei darba dienās, iepriekš saskaņojot laiku – Kristīne Rone, tālrunis 25440046, e-pasts: kristine.rone@rct.lv.
Papildus informācija par nomas objektu Pārējo informāciju par nomas objektu un izsoles noteikumiem skatīt pievienotajā izsoles nolikumā

Izsoles dokumenti pieejami šeit:

Telpu foto:

07.09.2022. Nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Centrāltirgus ielā 3 k-4, Rīgā, nomas tiesību rakstiska izsole
Iznomātājs SIA “Rīgas Centrāltirgus”
nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 50003249741
adrese – Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050
Nomas objekta adrese Rīgā, Centrāltirgus ielā 3 k-4
Kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074
Iznomājamais objekts un platība Nedzīvojamā telpa -birojs Nr.9 ar kopējo platību 15,4 m2 nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0071 sastāvā ietilpstošās Zivju paviljona ēkas Rīgā, Centrāltirgus ielā 3 k-4, būves kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074 (turpmāk – Ēka),  2.stāvā, telpu grupā 002
Kultūras piemineklis
Telpu izmantošanas veids Biroja vajadzībām
Izsoles sākumcena EUR 7,50 (bez PVN) mēnesī par 1m2
Nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi no nomas līguma spēkā stāšanās.  Nomas līguma termiņš, līgumslēdzējpusēm vienojoties, var tikt pagarināts pie nosacījuma, ja to pieļauj normatīvie akti, nomnieks lūdz termiņa pagarināšanu ne vēlāk kā divus (divus) mēnešus pirms Nomas līguma termiņa beigām, tam piekrīt Iznomātājs un nomnieks labticīgi pildījis Nomas līguma pienākumus, tostarp viņam nav nenokārtotu parādsaistību pret Iznomātāju
Nomas līguma maksājumi Nomas maksa nosolītajā apmērā, maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem nomas objektā un koplietošanas komunālajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma apdrošināšanas un nekustamā īpašuma nodokļa kompensācija
Apakšnomas iespējas Nav tiesības nodot telpas vai to daļu apakšnomā
Izsoles veids Rakstiska izsole (atkārtota)
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Pieteikuma dokumenti jāiesniedz SIA “Rīgas Centrāltirgus” Nēģu ielā 7, Rīgā, līdz 2022. gada 26.septembrim plkst. 14:00
Izsoles drošības nauda 140,00 EUR
Izsoles laiks un vieta 2022.gada 27.septembrī plkst. 8.45 SIA “Rīgas Centrāltirgus” administratīvās ēkas Nēģu ielā 7, Rīgā, 3.stāvā, konferenču zālē.
Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts Ar izsoles publikāciju, nolikumu, nomas līguma projektu un telpu plānu var iepazīties tīmekļvietnēs www.rct.lv,  www.vni.lv un www.riga.lv
Nomas objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei darba dienās, iepriekš saskaņojot laiku – Kristīne Rone, tālrunis 25440046, e-pasts: kristine.rone@rct.lv.
Papildus informācija par nomas objektu Ēkas 2.stāvā esošo biroja telpu plānojums un numerācija dabā atšķiras no Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā fiksētā. Nomas objekta – biroja Nr. 9 – numerācija un plāns ir apstiprināts ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” valdes 30.01.2022. lēmumu Nr. 02-1/25 (Prot. Nr. 2). Pēc Ēkas rekonstrukcijas veikšanas tiks aktualizēta ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta un iznomājamās telpas numurs un platība.

Pārējo informāciju par nomas objektu un izsoles noteikumiem skatīt pievienotajā izsoles nolikumā.

Izsoles dokumenti pieejami šeit:

07.09.2022. Nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Spīķeru ielā 2, Rīgā nomas tiesību rakstiska izsole
Iznomātājs SIA “Rīgas Centrāltirgus”
nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 50003249741
adrese – Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050
Nomas objekta adrese Spīķeru iela 2, Rīga
Kadastra apzīmējums 0100 004 0075 001
Iznomājamais objekts un platība Nedzīvojamās telpas, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0075 001, kura ietilpst nekustamā īpašuma Spīķeru ielā 2, Rīgā (kadastra Nr. 0100 004 0075) sastāvā:
– telpa Nr.5 telpu grupā 001 ar kopējo platību 194 m2;
– daļa 7,6 m2 platībā no telpas Nr.6 telpu grupā 001, kura dabā ir kā atsevišķa, atdalīta telpa, kurā atrodas tualete;
– domājamā daļa 28,39 m2 platībā no telpas Nr. 6 telpu grupā 001 koplietošanas daļas.
Telpas tiek iznomātas kā kopums. Telpas iezīmētas  pievienotajā telpu plānā
Kultūras piemineklis
Telpu izmantošanas veids Noliktavas/biroja vajadzībām
Izsoles sākumcena un nomas maksa Izsoles sākumcena tiek noteikta par telpu Nr. 5  ar platību 194 m2 un daļu 7,6 m2 platībā no telpas Nr.6 (tualetes telpa) ēkas Spīķeru ielā 2, Rīgā, telpu grupā 001. Izsoles sākumcena par 1m2 – EUR 4,18 (bez PVN) mēnesī.

Nomas maksa par  domājamo daļu 28,39 m2 platībā no  telpas Nr. 6 koplietošanas daļas ēkas Spīķeru ielā 2, Rīgā, telpu grupā 001, tiek noteikta fiksēta EUR 2,33 (bez PVN) mēnesī par 1m2 apmērā un uz to netiek attiecināta solīšana.

Nomas līguma termiņš 6 (seši) gadi no nomas līguma noslēgšanas
Nomas līguma maksājumi Nomas maksa nomas līgumā tiks noteikta sekojošā apmērā – nosolītās nomas maksas apmērā par telpu Nr. 5  ar platību 194 m2 un daļu 7,6 m2 platībā no telpas Nr.6 (tualetes telpa) ēkas Spīķeru ielā 2, Rīgā, telpu grupā 001, un par  domājamo daļu 28,39 m2 platībā no telpas Nr. 6 koplietošanas daļas ēkas Spīķeru ielā 2, Rīgā, telpu grupā 001 – EUR 2,33 (bez PVN) mēnesī par 1m2 apmērā.

Papildus nomas maksai Nomnieks apņemas veikt Iznomātājam sekojošus ikmēneša maksājumus:
– veikt samaksu par komunālajiem pakalpojumiem un lifta apkalpošanas un uzturēšanas pakalpojumiem nomas līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;
– kompensēt iznomātājam uz nomnieku attiecināmo nekustamā īpašuma nodokli par nomas objektu un ēkai, kurā atrodas iznomājamās telpas, pieguļošā zemesgabala domājamo daļu saskaņā ar Rīgas domes Ieņēmumu pārvaldes ikgadējo nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un proporcionāli iznomāto telpu platībai;
kompensēt iznomātājam izdevumus par ēkas apdrošināšanu, kuri tiek aprēķināti no apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējam samaksātās apdrošināšanas prēmijas proporcionāli iznomāto telpu platībai ēkā

Papildus informācija par iznomājamo objektu 1. Nomas objekta telpu plānojums dabā atšķiras no kadastrālās uzmērīšanas lietā fiksētā telpu plāna – telpā Nr.5 telpu grupā 001 ir izbūvētas starpsienas, kuras nav atzīmētas kadastrālās uzmērīšanas lietā, telpā Nr. 6 telpu grupā 001 starp telpu Nr. 12 telpu grupā 001 un kāpņu telpu 7,6 m2 platībā ir izbūvēta atsevišķa, nodalīta tualetes telpa, kura nav iezīmēta kadastrālās uzmērīšanas lietā.

2. Ja nepieciešams, izsoles uzvarētājam, ar kuru tiks noslēgts nomas līgums, būs tiesības par saviem līdzekļiem veikt nomātajā nekustamajā īpašumā remontdarbus (būvdarbus), iepriekš noslēdzot ar iznomātāju atsevišķu vienošanos par remontdarbu (būvdarbu) veikšanu un to izpildes kārtību. Izsoles uzvarētājs pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas ir tiesīgs vērsties pie iznomātāja ar priekšlikumu plānotajiem darbiem, to uzskaitījumu, apjomu. Pēc SIA “Rīgas Centrāltirgus” valde, izvērtējot iesniegto dokumentāciju, lemj par piekrišanu ieguldījumu un remontdarbu (būvdarbu) veikšanai nomas objektā, to apjomu un izpildes kārtību.

3. Ja izsoles uzvarētājam, ar kuru tiks noslēgts nomas līgums, pirms nomas objekta telpu lietošanas uzsākšanas veiks ar iznomātāju saskaņotus būvdarbus un pārbūvi telpās, un to rezultātā būs nepieciešams aktualizēt kadastrālās uzmērīšanas lietu, izsoles uzvarētājs to veiks par saviem līdzekļiem ar iznomātāju saskaņotā laikā.  Ja izsoles uzvarētājam, ar kuru tiks noslēgts nomas līgums, pirms nomas objekta telpu lietošanas uzsākšanas nebūs nepieciešams veikt būvdarbus un pārbūvi telpās, lai pielāgotu telpu lietošanu savām vajadzībām, kadastrālās uzmērīšanas lietas aktualizāciju, lai novērstu nomas objekta telpu plānojuma neatbilstību kadastrālās uzmērīšanas lietai, par saviem līdzekļiem veiks iznomātājs 9 (deviņu) mēnešu laikā no nomas līguma spēkā stāšanās. Pēc kadastrālās uzmērīšanas lietas aktualizācijas izsoles uzvarētājs, ar kuru tiks noslēgts nomas līgums, un iznomātājs, veiks nepieciešamos grozījumus nomas līguma noteikumos, ja būs mainījusies iznomājamo telpu platība un/vai aktuālā telpu numerācija.

Apakšnomas iespējas Nav tiesības nodot telpas vai to daļu apakšnomā
Izsoles veids Rakstiska izsole (atkārtota)
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Pieteikuma dokumenti jāiesniedz pa pastu, ar kurjera starpniecību vai klātienē SIA “Rīgas Centrāltirgus” Nēģu ielā 7, Rīgā, līdz 2022.gada 26.septembrim plkst. 14:00
Izsoles laiks un vieta 2022.gada 27.septembrī plkst. 9:20 SIA “Rīgas Centrāltirgus” administratīvās ēkas Nēģu ielā 7, Rīgā, 3.stāvā, konferenču zālē, 19.kab.
Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts Ar izsoles publikāciju, nolikumu, nomas līguma projektu un telpu plānu var iepazīties tīmekļvietnēs www.rct.lv, www.riga.lv un www.vni.lv
Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei – Kristīne Rone, tālrunis 25440046, e-pasts: kristine.rone@rct.lv.

 

Izsoles dokumenti pieejami šeit:

Telpu foto:

07.09.2022. Nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Maskavas ielā 1, Rīgā nomas tiesību rakstiska izsole
Iznomātājs SIA “Rīgas Centrāltirgus”
nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 50003249741
adrese – Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050
Nomas objekta adrese Maskavas iela 1 Rīga
Kadastra apzīmējums 0100 004 0072 001
Iznomājamais objekts un platība Nedzīvojamās telpas – telpa Nr. 3 ar platību 11,4 m2, ½ daļa no telpas Nr. 2 ar platību 6,55 m2 un domājamā daļa 7,49 m2 platībā no koplietošanas telpām Nr. 8-10 ēkas Rīgā, Maskavas ielā 1 (būves kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0072 001), kas atrodas nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0072 sastāvā ietilpstošās ēkas Rīgā, Maskavas ielā 1 (būves kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0072 001), 2.stāvā, telpu grupā 008
Kultūras piemineklis
Telpu izmantošanas veids Biroja vajadzībām
Izsoles sākumcena EUR 6,50 (bez PVN) mēnesī par 1m2
Nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi no nomas līguma spēkā stāšanās.  Nomas līguma termiņš, līgumslēdzējpusēm vienojoties, var tikt pagarināts pie nosacījuma, ja to pieļauj normatīvie akti, nomnieks lūdz termiņa pagarināšanu ne vēlāk kā divus (divus) mēnešus pirms Nomas līguma termiņa beigām, tam piekrīt Iznomātājs un nomnieks labticīgi pildījis Nomas līguma pienākumus, tostarp viņam nav nenokārtotu parādsaistību pret Iznomātāju
Nomas līguma maksājumi Nomas maksa nosolītajā apmērā, maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem nomas objektā un koplietošanas komunālajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma apdrošināšanas un nekustamā īpašuma nodokļa kompensācija
Apakšnomas iespējas Nav tiesības nodot telpas vai to daļu apakšnomā
Izsoles veids Rakstiska izsole (atkārtota)
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Pieteikuma dokumenti jāiesniedz SIA “Rīgas Centrāltirgus” Nēģu ielā 7, Rīgā, līdz 2022. gada 26.septembrim plkst. 14:00
Izsoles drošības nauda 200,09 EUR
Izsoles laiks un vieta 2022.gada 27.septembrī plkst. 9:40 SIA “Rīgas Centrāltirgus” administratīvās ēkas Nēģu ielā 7, Rīgā, 3.stāvā, konferenču zālē
Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts Ar izsoles publikāciju, nolikumu, nomas līguma projektu un telpu plānu var iepazīties tīmekļvietnēs www.rct.lv,  www.vni.lv un www.riga.lv
Nomas objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei darba dienās, iepriekš saskaņojot laiku – Kristīne Rone, tālrunis 25440046, e-pasts: kristine.rone@rct.lv.
Papildus informācija: Pārējo informāciju par nomas objektu un izsoles noteikumiem skatīt pievienotajā izsoles nolikumā.

Izsoles dokumenti pieejami šeit:

Telpu foto:

07.09.2022. Nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā nomas tiesību rakstiska izsole
Iznomātājs SIA “Rīgas Centrāltirgus”
nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 50003249741
adrese – Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050
Nomas objekta adrese Centrāltirgus iela 1,  Rīga
Kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053
Iznomājamais objekts un platība Nedzīvojamās telpas Nr. 84 līdz Nr. 87 ar kopējo platību 16,4 m2 Gaļas paviljona ēkā Rīgā, Centrāltirgus ielā 1 (kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0071 053), 1.stāvā, telpu grupā 001
Kultūras piemineklis
Telpu izmantošanas veids Biroja vajadzībām
Izsoles sākumcena Izsoles sākumcena tiek noteikta  EUR 6,35 (bez PVN) mēnesī par 1m2
Nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi no nomas līguma spēkā stāšanās
Nomas līguma maksājumi Nomas maksa nosolītajā apmērā, maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma apdrošināšanas un nekustamā īpašuma nodokļa kompensācija
Apakšnomas iespējas Nav tiesības nodot telpas vai to daļu apakšnomā
Izsoles veids Rakstiska izsole (atkārtota)
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Pieteikuma dokumenti jāiesniedz pa pastu, ar kurjera starpniecību vai klātienē SIA “Rīgas Centrāltirgus” Nēģu ielā 7, Rīgā, līdz 2022. gada 26.septembrim plkst. 14:00
Izsoles drošības nauda 126,00 EUR
Izsoles laiks un vieta 2022.gada 27.septembrī plkst. 8:30 SIA “Rīgas Centrāltirgus” administratīvās ēkas Nēģu ielā 7, Rīgā, 3.stāvā, konferenču zālē
Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts Ar izsoles publikāciju, nolikumu, nomas līguma projektu un telpu plānu var iepazīties tīmekļvietnēs www.rct.lv,  www.vni.lv un www.riga.lv
Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei – Kristīne Rone, tālrunis 25440046, e-pasts: kristine.rone@rct.lv

Izsoles dokumenti pieejami šeit:

02.08.2022. Nedzīvojamo telpu nekustamā īpašuma Brīvības iela 90B, Rīgā nomas tiesību rakstiskas izsole rezultāti

SIA “Rīgas Centrāltirgus” paziņo par nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Brīvības ielā 90 B, Rīgā (ar kadastra apzīmējumu 0100 028 0055 004), nomas tiesību rakstiskā izsole ar norises laiku 2022.gada 2.augusts plkst. 13:00, atzīta par nenotikušu.

Tiks rīkota atkārtota izsole.

29.08.2022. Paziņojums par SIA Rīgas Centrāltirgus kustamās mantas elektronisko izsoli

Informējam, ka SIA “Rīgas Centrāltirgus” izsoles kārtībā pārdod tās īpašumā esošo kustamo mantu – moduļa tipa pārvietojamu informācijas centra būvi ar mēbelēm un aprīkojumu.

Informācija par būvi un izsoli:

Atrašanās vieta Prāgas iela 6, Rīga, LV-1050
Nodota ekspluatācijā 2019.gada augustā
Būves raksturojums Koka karkasa un stikla konstrukciju būve ar metāla konstrukcijas ieejas terasi un pandusu. Būve ir specializētas konstrukcijas, kas ir izgatavota pēc individuāla pasūtījuma un komplektācijas. Būve ir labā tehniskā stāvoklī. Būves nolietojuma pakāpe – zema
Būves tehniskie parametri Apbūves laukums 55.2 m², kopējā telpu platība 37.9 m², iekštelpas 27.2 m², ārtelpas 10.7 m²
Būves konstruktīvie pamatelementi Telpu ārējā apdare:

 • pamati – betona bloki;
 • ārsienas un nesošās starpsienas – stikla konstrukcijas, koka karkasa konstrukcijas;
 • ārsienu ārējā apdare – koka dēļi, stiklojums;
 • jumta konstrukcija – plakanā jumta koka konstrukcija;
 • jumta segums – ruberoīds;
 • logu ailes – PVC;
 • ārdurvis – PVC ar stiklojumu

Telpu iekšējā apdare:

 • grīdas – lamināts;
 • sienas – krāsotas, plastikāta loksnes, stiklojums;
 • griesti – krāsoti

Inženierkomunikāciju raksturojums:

 • elektroapgāde – centralizētie tīkli;
 • siltumapgāde – gaisa siltumsūknis;
 • vājstrāvas tīkli – internets;
 • vēdināšana – dabīgā un piespiedu;
 • citi uzlabojumi – signalizācija
Būve tiek pārdota ar iekšējo apdari un sekojošiem būves iekšpusē esošajiem elementiem
 • Sienas skapis aizmugurējais (iegādes datums 15.08.2019.);
 • iebūvētais galds (iegādes datums 15.08.2019.);
 • iebūvētais plaukts precēm (iegādes datums 15.08.2019.);
 • informācijas lete (iegādes datums 15.08.2019.);
 • interaktīvā lete (iegādes datums 15.08.2019.);
 • metāla kāpņu konstrukcija (iegādes datums 01.08.2019.);
 • informācijas gaismas stends (iegādes datums 19.12.2019.);
 • USB skapis (iegādes datums 31.12.2019.)
Izsoles cena Izsoles sākumcena ir 69 141.76 EUR un PVN 21% 14 519.76 EUR, kopā 83 661.53 EUR
Izsoles norises laiks Izsoles sākuma datums  – 2022.gada 29.augusts. Izsole noslēdzas plkst. 13:00, 20 (divdesmitajā) dienā no izsoles sākuma datuma
Izsoles norises vieta Elektronisko izsoļu vietne https://izsoles.ta.gov.lv/

Būvi iespējams apskatīt darba dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00, iepriekš sazinoties ar Sabiedrības Nekustamā īpašuma vadības daļas vadītāju Vladimiru Kazarinovu, tālr. 27834400.

Ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” kustamas mantas elektroniskās izsoles norises kārtību var iepazīties šeit un līguma par kustamas mantas pārdošanu paraugu šeit. Kontaktpersona – Sabiedrības Juridiskās daļas vadītāja Anda Priedīte, tālr., 67358120, e-pasta adrese: anda.priedite@rct.lv .

27.07.2022. Paziņojums par nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Centrāltirgus ielā 3 k-4, Rīgā, nomas tiesību izsoles rezultātiem

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē, ka nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Centrāltirgus ielā 3 k-4, Rīgā, (kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0071 074) nomas tiesību izsole ar norises laiku 2022.gada 26.jūlijs plkst. 11:00, atzīta par nenotikušu.

Tiks rīkota atkārtota izsole.

27.07.2022. Paziņojums par nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Maskavas ielā 1, Rīgā, nomas tiesību izsoles rezultātiem

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē, ka nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Maskavas ielā 1, Rīgā, (kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0072 001) nomas tiesību izsole ar norises laiku 2022.gada 26.jūlijs plkst. 10:30, atzīta par nenotikušu.

Tiks rīkota atkārtota izsole.

27.07.2022. Paziņojums par nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Spīķeru ielā 2, Rīgā, nomas tiesību izsoles rezultātiem

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē, ka nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Spīķeru ielā 2, Rīgā, (kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0075 001) nomas tiesību izsole ar norises laiku 2022.gada 26.jūlijs plkst. 10:00, atzīta par nenotikušu.

Tiks rīkota atkārtota izsole.

27.07.2022. Paziņojums par nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā, nomas tiesību izsoles rezultātiem

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē, ka nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā ( nedzīvojamās telpas Nr. 84 līdz Nr. 87 ar kopējo platību 16,4 m2 Gaļas paviljona ēkā Rīgā, Centrāltirgus ielā 1 (kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0071 053), 1.stāvā, telpu grupā 001) nomas tiesību izsole ar norises laiku 2022.gada 26.jūlijs plkst. 11:30, atzīta par nenotikušu.

Tiks rīkota atkārtota izsole.

11.07.2022.Nedzīvojamo telpu nekustamā īpašuma Brīvības iela 90B, Rīgā nomas tiesību rakstiska izsole

SIA “Rīgas Centrāltirgus” paziņo par nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Brīvības ielā 90 B, Rīgā (ar kadastra apzīmējumu 0100 028 0055 004), nomas tiesību rakstisko izsoli.

Iznomātājs  

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 50003249741

adrese – Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050

Nomas objekta adrese Brīvības iela 90B, Rīgā
Kadastra apzīmējums 0100 028 0055 004
Nomas objekti un platība 1)      Nedzīvojamās telpas Nr. 4 (3,6 m2) un Nr. 6 (25,4 m2) un domājamā daļa (11,78 m2) no koplietošanas telpām Nr. 1, Nr. 7 un Nr. 8,  kuras atrodas nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 028 0055 sastāvā ietilpstošās ēkas ar adresi Brīvības iela 90 B, Rīga, būves kadastra apzīmējums 0100 028 0055 004, 2 stāvā, telpu grupā 003;

2)      Nedzīvojamās telpas Nr. 2 (10,7 m2) un Nr. 3 (32,1 m2) un domājamā daļa (17,39 m2) no koplietošanas telpām Nr. 1, Nr. 7 un Nr. 8,  kuras atrodas nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 028 0055 sastāvā ietilpstošās ēkas ar adresi Brīvības iela 90 B, Rīga, būves kadastra apzīmējums 0100 028 0055 004, 2 stāvā, telpu grupā 003;

3)      Nedzīvojamā telpa Nr. 5 (10,9 m2) un domājamā daļa (4,43 m2) no koplietošanas telpām Nr. 1, Nr. 7 un Nr. 8,  kuras atrodas nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 028 0055 sastāvā ietilpstošās ēkas ar adresi Brīvības iela 90 B, Rīga, būves kadastra apzīmējums 0100 028 0055 004, 2 stāvā, telpu grupā 003.

Pieteikumus dalībai izsolē var iesniegt par vienu no nomas objektiem vai par vairākiem nomas objektiem.

Kultūras piemineklis
Telpu izmantošanas veids Biroja telpas
Izsoles sākumcena EUR 5,75 (bez PVN) mēnesī par 1m2 .
Nomas līguma termiņš
5 (pieci) gadi no nomas līguma spēkā stāšanās.  Nomas līguma termiņš, līgumslēdzējpusēm vienojoties, var tikt pagarināts pie nosacījuma, ja to pieļauj normatīvie akti, nomnieks lūdz termiņa pagarināšanu ne vēlāk kā 2 (divus) mēnešus pirms Nomas līguma termiņa beigām, tam piekrīt Iznomātājs un nomnieks labticīgi pildījis Nomas līguma pienākumus, tostarp viņam nav nenokārtotu parādsaistību pret Iznomātāju.
Nomas līguma maksājumi Nomas maksa nosolītajā apmērā, maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem nomas objektā un koplietošanas komunālajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma apdrošināšanas un nekustamā īpašuma nodokļa kompensācija, maksājums par nekustamā īpašuma vērtētāja pakalpojumiem saskaņā ar izsoles nolikumu
Apakšnomas iespējas Nav tiesības nodot telpas vai to daļu apakšnomā.
Izsoles veids Rakstiska pirmā izsole.
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Pieteikuma dokumenti jāiesniedz SIA “Rīgas Centrāltirgus” Nēģu ielā 7, Rīgā, līdz 2022. gada 1.augustam plkst. 14:00.
Izsoles drošības nauda
 1. Nedzīvojamām telpām Nr. 4 (3,6 m2) un Nr. 6 (25,4 m2) un domājamai daļai (11,78 m2) no koplietošanas telpām Nr. 1, Nr. 7 un Nr. 8 – 283,73  EUR;
 2. Nedzīvojamām telpām Nr. 2 (10,7 m2) un Nr. 3 (32,1 m2) un domājamai daļai (17,39 m2) no koplietošanas telpām Nr. 1, Nr. 7 un Nr. 8 – 418,77 EUR;
 3. Nedzīvojamai telpai Nr. 5 (10,9 m2) un domājamai daļai (4,43 m2) no koplietošanas telpām Nr. 1, Nr. 7 un Nr. 8 – 106,66 EUR.
Izsoles laiks un vieta 2022.gada 2.augustā plkst. 13:00 SIA “Rīgas Centrāltirgus” administratīvās ēkas Nēģu ielā 7, Rīgā, 3.stāvā, konferenču zālē
Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts Ar izsoles publikāciju, nolikumu, nomas līguma projektu un telpu plānu var iepazīties tīmekļvietnēs www.rct.lv,  www.vni.lv un www.riga.lv
Nomas objekta apskate Kontaktpersona telpu apskatei darba dienās, iepriekš saskaņojot laiku – Kristīne Rone, tālrunis 25440046, e-pasts: kristine.rone@rct.lv
Papildus informācija par nomas objektu

Pārējo informāciju par nomas objektu un izsoles noteikumiem skatīt pievienotajā izsoles nolikumā

Izsoles dokumenti pieejami šeit:

Telpu_nomas_ligums

Pieteikums dalibai izsole

Nomas objektu plāns

Nomas objektu saraksts

Rakstiskās izsoles nolikums

Publikācija par izsoli


30.06.2022. Paziņojums par nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā, nomas tiesību izsoles rezultātu

Paziņojums par nedzīvojamās telpas Nr. 10 ar kopējo platību 15,9 m2 nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0071 sastāvā ietilpstošās Gaļas paviljona ēkas Rīgā, Centrāltirgus ielā 1 (būves kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053) 2.stāvā, telpu grupā 005 nomas tiesību izsoles rezultātu:

Izsoles datums: 2022.gada 29.jūnijs

Tiesības slēgt nomas līgumu ieguva: SIA Libellum, reģistrācijas Nr. 43603081808.

Nosolītā nomas maksa: 7,00 EUR par 1 m2  mēnesī (bez PVN)

15.06.2022. Paziņojums par nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Centrāltirgus ielā 3 k-4, Rīgā, nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē, ka nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Centrāltirgus ielā 3 k-4, Rīgā, (kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0071 074) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts.

Iznomātājs SIA “Rīgas Centrāltirgus”

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 50003249741

adrese – Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050

Nomas objekta adrese Rīgā, Centrāltirgus ielā 3 k-4
Kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074
Iznomājamais objekts un platība Nedzīvojamā telpa -birojs Nr.9 ar kopējo platību 15,4 m2 nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0071 sastāvā ietilpstošās Zivju paviljona ēkas Rīgā, Centrāltirgus ielā 3 k-4, būves kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074 (turpmāk – Ēka),  2.stāvā, telpu grupā 002
Kultūras piemineklis
Telpu izmantošanas veids Biroja vajadzībām
Izsoles sākumcena EUR 7,50 (bez PVN) mēnesī par 1m2 .
Nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi no nomas līguma spēkā stāšanās.  Nomas līguma termiņš, līgumslēdzējpusēm vienojoties, var tikt pagarināts pie nosacījuma, ja to pieļauj normatīvie akti, nomnieks lūdz termiņa pagarināšanu ne vēlāk kā divus (divus) mēnešus pirms Nomas līguma termiņa beigām, tam piekrīt Iznomātājs un nomnieks labticīgi pildījis Nomas līguma pienākumus, tostarp viņam nav nenokārtotu parādsaistību pret Iznomātāju.
Nomas līguma maksājumi Nomas maksa nosolītajā apmērā, maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem nomas objektā un koplietošanas komunālajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma apdrošināšanas un nekustamā īpašuma nodokļa kompensācija
Apakšnomas iespējas Nav tiesības nodot telpas vai to daļu apakšnomā.
Izsoles veids Rakstiska pirmā izsole.
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Pieteikuma dokumenti jāiesniedz SIA “Rīgas Centrāltirgus” Nēģu ielā 7, Rīgā, līdz 2022. gada 25.jūlijam plkst. 14:00.
Izsoles drošības nauda 140,00 EUR
Izsoles laiks un vieta 2022.gada 26.jūlijā plkst. 11:00 SIA “Rīgas Centrāltirgus” administratīvās ēkas Nēģu ielā 7, Rīgā, 3.stāvā, konferenču zālē.
Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts Ar izsoles publikāciju, nolikumu, nomas līguma projektu un telpu plānu var iepazīties tīmekļvietnēs www.rct.lv,  www.vni.lv un www.riga.lv
Nomas objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei darba dienās, iepriekš saskaņojot laiku – Kristīne Rone, tālrunis 25440046, e-pasts: kristine.rone@rct.lv.
Papildus informācija par nomas objektu Ēkas 2.stāvā esošo biroja telpu plānojums un numerācija dabā atšķiras no Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā fiksētā. Nomas objekta – biroja Nr. 9 – numerācija un plāns ir apstiprināts ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” valdes 30.01.2022. lēmumu Nr. 02-1/25 (Prot. Nr. 2). Pēc Ēkas rekonstrukcijas veikšanas tiks aktualizēta ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta un iznomājamās telpas numurs un platība.

Pārējo informāciju par nomas objektu un izsoles noteikumiem skatīt pievienotajā izsoles nolikumā.

Izsoles dokumenti:

Izsoles nolikums

Pieteikums dalībai izsolē

Telpu nomas līgums

Telpu plāns

15.06.2022. Paziņojums par nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Maskavas ielā 1, Rīgā, nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē, ka nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Maskavas ielā 1, Rīgā, (kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0072 001) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts.

Iznomātājs SIA “Rīgas Centrāltirgus”

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 50003249741

adrese – Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050

Nomas objekta adrese Maskavas iela 1 Rīga
Kadastra apzīmējums 0100 004 0072 001
Iznomājamais objekts un platība Nedzīvojamās telpas – telpa Nr. 3 ar platību 11,4 m2, ½ daļa no telpas Nr. 2 ar platību 6,55 m2 un domājamā daļa 7,49 m2 platībā no koplietošanas telpām Nr. 8-10 ēkas Rīgā, Maskavas ielā 1 (būves kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0072 001), kas atrodas nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0072 sastāvā ietilpstošās ēkas Rīgā, Maskavas ielā 1 (būves kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0072 001), 2.stāvā, telpu grupā 008.
Kultūras piemineklis
Telpu izmantošanas veids Biroja vajadzībām
Izsoles sākumcena EUR 6,50 (bez PVN) mēnesī par 1m2 .
Nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi no nomas līguma spēkā stāšanās.  Nomas līguma termiņš, līgumslēdzējpusēm vienojoties, var tikt pagarināts pie nosacījuma, ja to pieļauj normatīvie akti, nomnieks lūdz termiņa pagarināšanu ne vēlāk kā divus (divus) mēnešus pirms Nomas līguma termiņa beigām, tam piekrīt Iznomātājs un nomnieks labticīgi pildījis Nomas līguma pienākumus, tostarp viņam nav nenokārtotu parādsaistību pret Iznomātāju.
Nomas līguma maksājumi Nomas maksa nosolītajā apmērā, maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem nomas objektā un koplietošanas komunālajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma apdrošināšanas un nekustamā īpašuma nodokļa kompensācija
Apakšnomas iespējas Nav tiesības nodot telpas vai to daļu apakšnomā.
Izsoles veids Rakstiska pirmā izsole.
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Pieteikuma dokumenti jāiesniedz SIA “Rīgas Centrāltirgus” Nēģu ielā 7, Rīgā, līdz 2022. gada 25.jūlijam plkst. 14:00.
Izsoles drošības nauda 200,09 EUR
Izsoles laiks un vieta 2022.gada 26.jūlijā plkst. 10:30 SIA “Rīgas Centrāltirgus” administratīvās ēkas Nēģu ielā 7, Rīgā, 3.stāvā, konferenču zālē.
Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts Ar izsoles publikāciju, nolikumu, nomas līguma projektu un telpu plānu var iepazīties tīmekļvietnēs www.rct.lv,  www.vni.lv un www.riga.lv
Nomas objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei darba dienās, iepriekš saskaņojot laiku – Kristīne Rone, tālrunis 25440046, e-pasts: kristine.rone@rct.lv.
Papildus informācija: Pārējo informāciju par nomas objektu un izsoles noteikumiem skatīt pievienotajā izsoles nolikumā.
Izsoles dokumenti:

Izsoles nolikums

Pieteikums dalībai izsolē

Telpu plāns

Telpu nomas līgums

 

15.06.2022.Paziņojums par nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Spīķeru ielā 2, Rīgā, nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē, ka nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Spīķeru ielā 2, Rīgā, (kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0075 001) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts.

Iznomātājs  

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 50003249741

adrese – Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050

Nomas objekta adrese Spīķeru iela 2, Rīga
Kadastra apzīmējums 0100 004 0075 001
Iznomājamais objekts un platība Nedzīvojamās telpas, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0075 001, kura ietilpst nekustamā īpašuma Spīķeru ielā 2, Rīgā (kadastra Nr. 0100 004 0075) sastāvā:

– telpa Nr.5 telpu grupā 001 ar kopējo platību 194 m2;

–  daļa 7,6 m2 platībā no telpas Nr.6 telpu grupā 001, kura dabā ir kā atsevišķa, atdalīta telpa, kurā atrodas tualete;

– domājamā daļa 28,39 m2 platībā no telpas Nr. 6 telpu grupā 001 koplietošanas daļas.

Telpas tiek iznomātas kā kopums. Telpas iezīmētas  pievienotajā telpu plānā.

Kultūras piemineklis
Telpu izmantošanas veids Noliktavas/biroja vajadzībām
Izsoles sākumcena un nomas maksa Izsoles sākumcena tiek noteikta par telpu Nr. 5  ar platību 194 m2 un daļu 7,6 m2 platībā no telpas Nr.6 (tualetes telpa) ēkas Spīķeru ielā 2, Rīgā, telpu grupā 001. Izsoles sākumcena par 1m2 – EUR 4,18 (bez PVN) mēnesī.

Nomas maksa par  domājamo daļu 28,39 m2 platībā no  telpas Nr. 6 koplietošanas daļas ēkas Spīķeru ielā 2, Rīgā, telpu grupā 001, tiek noteikta fiksēta EUR 2,33 (bez PVN) mēnesī par 1m2 apmērā un uz to netiek attiecināta solīšana.

Nomas līguma termiņš 6 (seši) gadi no nomas līguma noslēgšanas
Nomas līguma maksājumi Nomas maksa nomas līgumā tiks noteikta sekojošā apmērā – nosolītās nomas maksas apmērā par telpu Nr. 5  ar platību 194 m2 un daļu 7,6 m2 platībā no telpas Nr.6 (tualetes telpa) ēkas Spīķeru ielā 2, Rīgā, telpu grupā 001, un par  domājamo daļu 28,39 m2 platībā no telpas Nr. 6 koplietošanas daļas ēkas Spīķeru ielā 2, Rīgā, telpu grupā 001 – EUR 2,33 (bez PVN) mēnesī par 1m2 apmērā.

Papildus nomas maksai Nomnieks apņemas veikt Iznomātājam sekojošus ikmēneša maksājumus:

–          veikt samaksu par komunālajiem pakalpojumiem un lifta apkalpošanas un uzturēšanas pakalpojumiem nomas līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā

–          kompensēt iznomātājam uz nomnieku attiecināmo nekustamā īpašuma nodokli par nomas objektu un ēkai, kurā atrodas iznomājamās telpas, pieguļošā zemesgabala domājamo daļu saskaņā ar Rīgas domes Ieņēmumu pārvaldes ikgadējo nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un proporcionāli iznomāto telpu platībai;

–          kompensēt iznomātājam izdevumus par ēkas apdrošināšanu, kuri tiek aprēķināti no apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējam samaksātās apdrošināšanas prēmijas proporcionāli iznomāto telpu platībai ēkā

Papildus informācija par iznomājamo objektu 1. Nomas objekta telpu plānojums dabā atšķiras no kadastrālās uzmērīšanas lietā fiksētā telpu plāna – telpā Nr.5 telpu grupā 001 ir izbūvētas starpsienas, kuras nav atzīmētas kadastrālās uzmērīšanas lietā, telpā Nr. 6 telpu grupā 001 starp telpu Nr. 12 telpu grupā 001 un kāpņu telpu 7,6 m2 platībā ir izbūvēta atsevišķa, nodalīta tualetes telpa, kura nav iezīmēta kadastrālās uzmērīšanas lietā.

2. Ja nepieciešams, izsoles uzvarētājam, ar kuru tiks noslēgts nomas līgums, būs tiesības par saviem līdzekļiem veikt nomātajā nekustamajā īpašumā remontdarbus (būvdarbus), iepriekš noslēdzot ar iznomātāju atsevišķu vienošanos par remontdarbu (būvdarbu) veikšanu un to izpildes kārtību. Izsoles uzvarētājs pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas ir tiesīgs vērsties pie iznomātāja ar priekšlikumu plānotajiem darbiem, to uzskaitījumu, apjomu. Pēc SIA “Rīgas Centrāltirgus” valde, izvērtējot iesniegto dokumentāciju, lemj par piekrišanu ieguldījumu un remontdarbu (būvdarbu) veikšanai nomas objektā, to apjomu un izpildes kārtību.

3. Ja izsoles uzvarētājam, ar kuru tiks noslēgts nomas līgums, pirms nomas objekta telpu lietošanas uzsākšanas veiks ar iznomātāju saskaņotus būvdarbus un pārbūvi telpās, un to rezultātā būs nepieciešams aktualizēt kadastrālās uzmērīšanas lietu, izsoles uzvarētājs to veiks par saviem līdzekļiem ar iznomātāju saskaņotā laikā.  Ja izsoles uzvarētājam, ar kuru tiks noslēgts nomas līgums, pirms nomas objekta telpu lietošanas uzsākšanas nebūs nepieciešams veikt būvdarbus un pārbūvi telpās, lai pielāgotu telpu lietošanu savām vajadzībām, kadastrālās uzmērīšanas lietas aktualizāciju, lai novērstu nomas objekta telpu plānojuma neatbilstību kadastrālās uzmērīšanas lietai, par saviem līdzekļiem veiks iznomātājs 9 (deviņu) mēnešu laikā no nomas līguma spēkā stāšanās. Pēc kadastrālās uzmērīšanas lietas aktualizācijas izsoles uzvarētājs, ar kuru tiks noslēgts nomas līgums, un iznomātājs, veiks nepieciešamos grozījumus nomas līguma noteikumos, ja būs mainījusies iznomājamo telpu platība un/vai aktuālā telpu numerācija.

Apakšnomas iespējas Nav tiesības nodot telpas vai to daļu apakšnomā.
Izsoles veids Rakstiska pirmā izsole.
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Pieteikuma dokumenti jāiesniedz pa pastu, ar kurjera starpniecību vai klātienē SIA “Rīgas Centrāltirgus” Nēģu ielā 7, Rīgā, līdz 2022. gada. 25.jūlijam, plkst. 14:00.
Izsoles laiks un vieta 2022.gada 26.jūlijā plkst. 10:00 SIA “Rīgas Centrāltirgus” administratīvās ēkas Nēģu ielā 7, Rīgā, 3.stāvā, konferenču zālē, 19.kab.
Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts Ar izsoles publikāciju, nolikumu, nomas līguma projektu un telpu plānu var iepazīties tīmekļvietnēs www.rct.lv, www.riga.lv un www.vni.lv
Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei – Kristīne Rone, tālrunis 25440046, e-pasts: kristine.rone@rct.lv.
Izsoles dokumenti:

Pieteikums dalībai izsolē

Nomas līgums

Izsoles nolikums

15.06.2022.Paziņojums par nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā, nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē, ka nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā ( nedzīvojamās telpas Nr. 84 līdz Nr. 87 ar kopējo platību 16,4 m2 Gaļas paviljona ēkā Rīgā, Centrāltirgus ielā 1 (kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0071 053), 1.stāvā, telpu grupā 001) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts.

Iznomātājs  

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 50003249741

adrese – Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050

Nomas objekta adrese Centrāltirgus iela 1,  Rīga
Kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053
Iznomājamais objekts un platība Nedzīvojamās telpas Nr. 84 līdz Nr. 87 ar kopējo platību 16,4 m2 Gaļas paviljona ēkā Rīgā, Centrāltirgus ielā 1 (kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0071 053), 1.stāvā, telpu grupā telpu grupā 001.
Kultūras piemineklis
Telpu izmantošanas veids Biroja vajadzībām
Izsoles sākumcena Izsoles sākumcena tiek noteikta  EUR 6,35 (bez PVN) mēnesī par 1m2 .
Nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi no nomas līguma spēkā stāšanās
Nomas līguma maksājumi Nomas maksa nosolītajā apmērā, maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma apdrošināšanas un nekustamā īpašuma nodokļa kompensācija
Apakšnomas iespējas Nav tiesības nodot telpas vai to daļu apakšnomā.
Izsoles veids Rakstiska izsole (atkārtota)
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Pieteikuma dokumenti jāiesniedz pa pastu, ar kurjera starpniecību vai klātienē SIA “Rīgas Centrāltirgus” Nēģu ielā 7, Rīgā, līdz 2022. gada 25.jūlijam plkst. 14:00.
Izsoles drošības nauda 126,00 EUR
Izsoles laiks un vieta 2022.gada 26.jūlijā plkst. 11:30 SIA “Rīgas Centrāltirgus” administratīvās ēkas Nēģu ielā 7, Rīgā, 3.stāvā, konferenču zālē.
Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts Ar izsoles publikāciju, nolikumu, nomas līguma projektu un telpu plānu var iepazīties tīmekļvietnēs www.rct.lv,  www.vni.lv un www.riga.lv
Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei – Kristīne Rone, tālrunis 25440046, e-pasts: kristine.rone@rct.lv.
Izsoles dokumenti:

Telpu nomas līgums

Telpu plāns

Pieteikums dalībai izsolē

Izsoles nolikums

10.06.2022.Nekustamā īpašuma Centrāltirgus iela 1, Rīgā nomas tiesību rakstiska izsole

SIA “Rīgas Centrāltirgus” paziņo par nedzīvojamās telpas Nr. 10 ar kopējo platību 15,9 m2 nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0071 sastāvā ietilpstošās Gaļas paviljona ēkas Rīgā, Centrāltirgus ielā 1 (būves kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053) 2.stāvā, telpu grupā 005, nomas tiesību rakstiskas izsoles nolikuma nomas tiesību rakstisko izsoli.

Iznomātājs  

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 50003249741

adrese – Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050

Nomas objekta adrese Centrāltirgus iela 1,  Rīga
Kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053
Iznomājamais objekts un platība Nedzīvojamā telpa Nr.10 ar kopējo platību 15,9 m2 nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0071 sastāvā ietilpstošās Gaļas paviljona ēkas Rīgā, Centrāltirgus ielā 1, būves kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053 (turpmāk – Ēka) 2.stāvā, telpu grupā 005
Kultūras piemineklis
Telpu izmantošanas veids Biroja vajadzībām
Izsoles sākumcena EUR 7,00 (bez PVN) mēnesī par 1m2 .
Nomas līguma termiņš
5 (pieci) gadi no nomas līguma spēkā stāšanās.  Nomas līguma termiņš, līgumslēdzējpusēm vienojoties, var tikt pagarināts pie nosacījuma, ja to pieļauj normatīvie akti, nomnieks lūdz termiņa pagarināšanu ne vēlāk kā divus (divus) mēnešus pirms Nomas līguma termiņa beigām, tam piekrīt Iznomātājs un nomnieks labticīgi pildījis Nomas līguma pienākumus, tostarp viņam nav nenokārtotu parādsaistību pret Iznomātāju.
Nomas līguma maksājumi Nomas maksa nosolītajā apmērā, maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem nomas objektā un koplietošanas komunālajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma apdrošināšanas un nekustamā īpašuma nodokļa kompensācija
Apakšnomas iespējas Nav tiesības nodot telpas vai to daļu apakšnomā.
Izsoles veids Rakstiska pirmā izsole.
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Pieteikuma dokumenti jāiesniedz SIA “Rīgas Centrāltirgus” Nēģu ielā 7, Rīgā, līdz 2022. gada 28.jūnijam plkst. 14:00.
Izsoles drošības nauda 135,00 EUR
Izsoles laiks un vieta 2022.gada 29.jūnijā plkst. 10:00 SIA “Rīgas Centrāltirgus” administratīvās ēkas Nēģu ielā 7, Rīgā, 3.stāvā, konferenču zālē
Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts Ar izsoles publikāciju, nolikumu, nomas līguma projektu un telpu plānu var iepazīties tīmekļvietnēs www.rct.lv,  www.vni.lv un www.riga.lv
Nomas objekta apskate Kontaktpersona telpu apskatei darba dienās, iepriekš saskaņojot laiku – Kristīne Rone, tālrunis 25440046, e-pasts: kristine.rone@rct.lv
Papildus informācija par nomas objektu

Pārējo informāciju par nomas objektu un izsoles noteikumiem skatīt pievienotajā izsoles nolikumā

Izsoles dokumenti pieejami šeit:

Telpu_nomas_ligums

Pieteikums dalibai izsole

Telpu plans

Rakstiskās izsoles nolikums

Publikācija par izsoli

 

25.05.2022. Zemesgabala bez adreses daļa 75 m2 platībā Spīķeru ielā, Rīgā, apakšnomas tiesību mutiskās izsoles rezultāts

IZSOLES REZULTĀTS:

Izsoles datums: 2022.gada 24.maijs

Tiesības slēgt apakšnomas līgumu ieguva: SIA “MAXIMA LATVIJA”, reģistrācijas Nr. 40003520643.

Nosolītā nomas maksa: 6,00 EUR par 1 m2 mēnesī (bez PVN).

19.05.2022. Nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Centrāltirgus ielā 3 k-4, Rīgā, nomas tiesību rakstiska izsole
Iznomātājs SIA “Rīgas Centrāltirgus”

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 50003249741

adrese – Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050

Nomas objekta adrese Rīgā, Centrāltirgus ielā 3 k-4
Kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074
Iznomājamais objekts un platība Nedzīvojamā telpa -birojs Nr.9 ar kopējo platību 15,4 m2 nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0071 sastāvā ietilpstošās Zivju paviljona ēkas Rīgā, Centrāltirgus ielā 3 k-4, būves kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074 (turpmāk – Ēka),  2.stāvā, telpu grupā 002
Kultūras piemineklis
Telpu izmantošanas veids Biroja vajadzībām
Izsoles sākumcena EUR 7,50 (bez PVN) mēnesī par 1m2 .
Nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi no nomas līguma spēkā stāšanās.  Nomas līguma termiņš, līgumslēdzējpusēm vienojoties, var tikt pagarināts pie nosacījuma, ja to pieļauj normatīvie akti, nomnieks lūdz termiņa pagarināšanu ne vēlāk kā divus (divus) mēnešus pirms Nomas līguma termiņa beigām, tam piekrīt Iznomātājs un nomnieks labticīgi pildījis Nomas līguma pienākumus, tostarp viņam nav nenokārtotu parādsaistību pret Iznomātāju.
Nomas līguma maksājumi Nomas maksa nosolītajā apmērā, maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem nomas objektā un koplietošanas komunālajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma apdrošināšanas un nekustamā īpašuma nodokļa kompensācija
Apakšnomas iespējas Nav tiesības nodot telpas vai to daļu apakšnomā.
Izsoles veids Rakstiska pirmā izsole.
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Pieteikuma dokumenti jāiesniedz SIA “Rīgas Centrāltirgus” Nēģu ielā 7, Rīgā, līdz 2022. gada 6.jūnijam plkst. 14:00.
Izsoles drošības nauda 140,00 EUR
Izsoles laiks un vieta 2022.gada 7.jūnijā plkst. 12:30 SIA “Rīgas Centrāltirgus” administratīvās ēkas Nēģu ielā 7, Rīgā, 3.stāvā, konferenču zālē.
Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts Ar izsoles publikāciju, nolikumu, nomas līguma projektu un telpu plānu var iepazīties tīmekļvietnēs www.rct.lv,  www.vni.lv un www.riga.lv
Nomas objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei darba dienās, iepriekš saskaņojot laiku – Kristīne Rone, tālrunis 25440046, e-pasts: kristine.rone@rct.lv.
Papildus informācija par nomas objektu Ēkas 2.stāvā esošo biroja telpu plānojums un numerācija dabā atšķiras no Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā fiksētā. Nomas objekta – biroja Nr. 9 – numerācija un plāns ir apstiprināts ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” valdes 30.01.2022. lēmumu Nr. 02-1/25 (Prot. Nr. 2). Pēc Ēkas rekonstrukcijas veikšanas tiks aktualizēta ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta un iznomājamās telpas numurs un platība.

Pārējo informāciju par nomas objektu un izsoles noteikumiem skatīt pievienotajā izsoles nolikumā.

Izsoles dokumenti:

Izsoles nolikums

Pieteikums dalībai izsolē

Telpu nomas līgums

Telpu plāns

19.05.2022. Nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Maskavas ielā 1, Rīgā nomas tiesību rakstiska izsole
Iznomātājs SIA “Rīgas Centrāltirgus”

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 50003249741

adrese – Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050

Nomas objekta adrese Maskavas iela 1 Rīga
Kadastra apzīmējums 0100 004 0072 001
Iznomājamais objekts un platība Nedzīvojamās telpas – telpa Nr. 3 ar platību 11,4 m2, ½ daļa no telpas Nr. 2 ar platību 6,55 m2 un domājamā daļa 7,49 m2 platībā no koplietošanas telpām Nr. 8-10 ēkas Rīgā, Maskavas ielā 1 (būves kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0072 001), kas atrodas nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0072 sastāvā ietilpstošās ēkas Rīgā, Maskavas ielā 1 (būves kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0072 001), 2.stāvā, telpu grupā 008.
Kultūras piemineklis
Telpu izmantošanas veids Biroja vajadzībām
Izsoles sākumcena EUR 6,50 (bez PVN) mēnesī par 1m2 .
Nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi no nomas līguma spēkā stāšanās.  Nomas līguma termiņš, līgumslēdzējpusēm vienojoties, var tikt pagarināts pie nosacījuma, ja to pieļauj normatīvie akti, nomnieks lūdz termiņa pagarināšanu ne vēlāk kā divus (divus) mēnešus pirms Nomas līguma termiņa beigām, tam piekrīt Iznomātājs un nomnieks labticīgi pildījis Nomas līguma pienākumus, tostarp viņam nav nenokārtotu parādsaistību pret Iznomātāju.
Nomas līguma maksājumi Nomas maksa nosolītajā apmērā, maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem nomas objektā un koplietošanas komunālajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma apdrošināšanas un nekustamā īpašuma nodokļa kompensācija
Apakšnomas iespējas Nav tiesības nodot telpas vai to daļu apakšnomā.
Izsoles veids Rakstiska pirmā izsole.
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Pieteikuma dokumenti jāiesniedz SIA “Rīgas Centrāltirgus” Nēģu ielā 7, Rīgā, līdz 2022. gada 6.jūnijam plkst. 14:00.
Izsoles drošības nauda 200,09 EUR
Izsoles laiks un vieta 2022.gada 7.jūnijā plkst. 12:00 SIA “Rīgas Centrāltirgus” administratīvās ēkas Nēģu ielā 7, Rīgā, 3.stāvā, konferenču zālē.
Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts Ar izsoles publikāciju, nolikumu, nomas līguma projektu un telpu plānu var iepazīties tīmekļvietnēs www.rct.lv,  www.vni.lv un www.riga.lv
Nomas objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei darba dienās, iepriekš saskaņojot laiku – Kristīne Rone, tālrunis 25440046, e-pasts: kristine.rone@rct.lv.
Papildus informācija: Pārējo informāciju par nomas objektu un izsoles noteikumiem skatīt pievienotajā izsoles nolikumā.
Izsoles dokumenti:

Izsoles nolikums

Pieteikums dalībai izsolē

Telpu plāns

Telpu nomas līgums

 

10.05.2022.Zemesgabala bez adrese Spīķeru ielā, Rīgā, apakšnomas tiesību mutiska izsole
Iznomātājs SIA “Rīgas Centrāltirgus”

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 50003249741

adrese – Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050

Kadastra Nr. 0100 004 0161
Iznomājamais objekts, adrese un platība Zemesgabala bez adreses ar kadastra Nr. 0100 004 0161 daļa 75 m2 platībā Spīķeru ielā, Rīgā (turpmāk – Zemesgabals). Iznomājamā Zemesgabala daļa iezīmēta  pievienotajā plānā.
Nomas objekta izmantošanas veids Īslaicīgas lietošanas būves (turpmāk – Būve) būvniecība, uzturēšana un apsaimniekošana taromāta ierīkošanai un darbībai, lai depozīta iepakojuma pārdevējam nodrošinātu izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu pieņemšanu no galalietotāja atbilstoši Iepakojuma likuma 18.8 panta noteikumiem.
Izsoles sākumcena un izsoles solis Izsoles sākumcena tiek noteikta– EUR 5,50 (bez PVN)  par 1m2 mēnesī.

Izsoles solis –  EUR 0,50.

Apakšnomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi no apakšnomas līguma noslēgšanas.

Līguma termiņš, līgumslēdzējpusēm vienojoties, var tikt pagarināts pie nosacījuma, ja to pieļauj normatīvie akti, nomnieks lūdz termiņa pagarināšanu ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms līguma termiņa beigām, tam piekrīt Iznomātājs un nomnieks labticīgi pildījis līguma pienākumus, tostarp viņam nav nenokārtotu parādsaistību pret Iznomātāju.

Apakšnomas līguma maksājumi Nomas maksa līgumā tiks noteikta nosolītās nomas maksas apmērā . Iznomātājam nomas līguma darbības laikā ir tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Papildus nomas maksai nomnieks veic Iznomātājam sekojošus ikmēneša maksājumus, kuriem papildus tiek pievienots PVN:

–        maksājumus par Iznomātāja nodrošinātajiem komunālajiem pakalpojumiem Zemesgabalā un koplietošanas komunālajiem pakalpojumiem atbilstoši Iznomātāja apstiprinātajai attiecīgā pakalpojuma cenai.  Maksa par komunālajiem pakalpojumiem Zemesgabalā tiek aprēķināta  atbilstoši iznomātajai platībai vai patēriņa mērierīču rādījumiem. Maksa par koplietošanas komunālajiem pakalpojumiem tiek aprēķināta saskaņā ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” valdes apstiprināto metodoloģiju;

–        kompensē Iznomātājam uz nomnieku attiecināmo nekustamā īpašuma nodokli par nomas objektu saskaņā ar Rīgas domes Ieņēmumu pārvaldes ikgadējo nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu.

Papildus informācija par iznomājamo objektu –        Nomnieks veic visas darbības, kas nepieciešamas Būves būvniecības, uzturēšanas un ekspluatācijas atbilstības normatīvo aktu prasībām nodrošināšanai saskaņā ar apakšnomas līgumā noteikto Zemesgabala iznomāšanas mērķi, un 2 (divu) nedēļu laikā pēc Būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz Iznomātājam aktu par Būves pieņemšanu ekspluatācijā.

–        Nomnieks ir atbildīgs par Objekta ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu (tostarp Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”) prasībām, kā arī par Zemesgabala atbrīvošanu no Būves pēc tā ekspluatācijas termiņa beigām vai, apakšnomas līgumam beidzoties.

–        iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par izsoles uzvarētāju (Nomnieku), uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Zemesgabalu apakšnomas līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt apakšnomas līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina nomniekam nekādus  zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Apakšnomas iespējas Nav tiesības nodot apakšnomā.
Izsoles drošības nauda 450,00 EUR (četri simti piecdesmit euru un 00 centi)
Apakšnomas līgumā noteiktais drošības naudas apmērs Nosolītās nomas maksas sešu mēnešu kopsummas apmērā ar PVN.
Maksājums par vērtējumu Nomnieks kompensē Iznomātājam izdevumus EUR 121,- (viens simts divdesmit viens euro un 00 centi), t.sk., PVN, par neatkarīga nekustamā īpašuma vērtētāja sagatavoto Zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējumu, samaksu veicot 10 (desmit) darba dienu laikā no apakšnomas līguma spēkā stāšanās.
Izsoles veids Mutiska pirmā izsole
Pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2022. gada. 23.maijam, plkst. 12:00 SIA “Rīgas Centrāltirgus” birojā Nēģu ielā 7, Rīgā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30.
Iesniegto pieteikumu atvēršanas sanāksme 2022.gada 23.maijā plkst. 13:00 SIA “Rīgas Centrāltirgus”  birojā Nēģu ielā 7, Rīgā.
Izsoles laiks un vieta 2022.gada 24.maijā plkst. 13:30 SIA “Rīgas Centrāltirgus” administratīvās ēkas Nēģu ielā 7, Rīgā, 3.stāvā, konferenču zālē
Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts Ar izsoles publikāciju, nolikumu, nomas līguma projektu un telpu plānu var iepazīties tīmekļvietnēs www.rct.lv, www.riga.lv un www.vni.lv
Kontaktpersona:

 

Kristīne Rone, tālrunis 25440046, e-pasts: kristine.rone@rct.lv.
Izsoles dokumenti:

Zemesgabala plāns

Zemes nomas līgums

Pieteikums dalībai izsolē

Izsoles nolikums

05.05.2022.Paziņojums par nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Spīķeru ielā 2, Rīgā nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē, ka nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Spīķeru ielā 2, Rīgā (kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0075) nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts un tiek mainīts izsoles norises laiks

Iznomātājs  

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 50003249741

adrese – Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050

Nomas objekta adrese Spīķeru iela 2, Rīga
Kadastra apzīmējums 0100 004 0075 001
Iznomājamais objekts un platība Nedzīvojamās telpas, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0075 001, kura ietilpst nekustamā īpašuma Spīķeru ielā 2, Rīgā (kadastra Nr. 0100 004 0075) sastāvā:

– telpa Nr.5 telpu grupā 001 ar kopējo platību 194 m2;

–  daļa 7,6 m2 platībā no telpas Nr.6 telpu grupā 001, kura dabā ir kā atsevišķa, atdalīta telpa, kurā atrodas tualete;

– domājamā daļa 28,39 m2 platībā no telpas Nr. 6 telpu grupā 001 koplietošanas daļas.

Telpas tiek iznomātas kā kopums. Telpas iezīmētas  pievienotajā telpu plānā.

Kultūras piemineklis
Telpu izmantošanas veids Noliktavas/biroja vajadzībām
Izsoles sākumcena un nomas maksa Izsoles sākumcena tiek noteikta par telpu Nr. 5  ar platību 194 m2 un daļu 7,6 m2 platībā no telpas Nr.6 (tualetes telpa) ēkas Spīķeru ielā 2, Rīgā, telpu grupā 001. Izsoles sākumcena par 1m2 – EUR 4,18 (bez PVN) mēnesī.

Nomas maksa par  domājamo daļu 28,39 m2 platībā no  telpas Nr. 6 koplietošanas daļas ēkas Spīķeru ielā 2, Rīgā, telpu grupā 001, tiek noteikta fiksēta EUR 2,33 (bez PVN) mēnesī par 1m2 apmērā un uz to netiek attiecināta solīšana.

Nomas līguma termiņš 6 (seši) gadi no nomas līguma noslēgšanas
Nomas līguma maksājumi Nomas maksa nomas līgumā tiks noteikta sekojošā apmērā – nosolītās nomas maksas apmērā par telpu Nr. 5  ar platību 194 m2 un daļu 7,6 m2 platībā no telpas Nr.6 (tualetes telpa) ēkas Spīķeru ielā 2, Rīgā, telpu grupā 001, un par  domājamo daļu 28,39 m2 platībā no telpas Nr. 6 koplietošanas daļas ēkas Spīķeru ielā 2, Rīgā, telpu grupā 001 – EUR 2,33 (bez PVN) mēnesī par 1m2 apmērā.

Papildus nomas maksai Nomnieks apņemas veikt Iznomātājam sekojošus ikmēneša maksājumus:

–          veikt samaksu par komunālajiem pakalpojumiem un lifta apkalpošanas un uzturēšanas pakalpojumiem nomas līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā

–          kompensēt iznomātājam uz nomnieku attiecināmo nekustamā īpašuma nodokli par nomas objektu un ēkai, kurā atrodas iznomājamās telpas, pieguļošā zemesgabala domājamo daļu saskaņā ar Rīgas domes Ieņēmumu pārvaldes ikgadējo nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un proporcionāli iznomāto telpu platībai;

–          kompensēt iznomātājam izdevumus par ēkas apdrošināšanu, kuri tiek aprēķināti no apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējam samaksātās apdrošināšanas prēmijas proporcionāli iznomāto telpu platībai ēkā

Papildus informācija par iznomājamo objektu 1. Nomas objekta telpu plānojums dabā atšķiras no kadastrālās uzmērīšanas lietā fiksētā telpu plāna – telpā Nr.5 telpu grupā 001 ir izbūvētas starpsienas, kuras nav atzīmētas kadastrālās uzmērīšanas lietā, telpā Nr. 6 telpu grupā 001 starp telpu Nr. 12 telpu grupā 001 un kāpņu telpu 7,6 m2 platībā ir izbūvēta atsevišķa, nodalīta tualetes telpa, kura nav iezīmēta kadastrālās uzmērīšanas lietā.

2. Ja nepieciešams, izsoles uzvarētājam, ar kuru tiks noslēgts nomas līgums, būs tiesības par saviem līdzekļiem veikt nomātajā nekustamajā īpašumā remontdarbus (būvdarbus), iepriekš noslēdzot ar iznomātāju atsevišķu vienošanos par remontdarbu (būvdarbu) veikšanu un to izpildes kārtību. Izsoles uzvarētājs pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas ir tiesīgs vērsties pie iznomātāja ar priekšlikumu plānotajiem darbiem, to uzskaitījumu, apjomu. Pēc SIA “Rīgas Centrāltirgus” valde, izvērtējot iesniegto dokumentāciju, lemj par piekrišanu ieguldījumu un remontdarbu (būvdarbu) veikšanai nomas objektā, to apjomu un izpildes kārtību.

3. Ja izsoles uzvarētājam, ar kuru tiks noslēgts nomas līgums, pirms nomas objekta telpu lietošanas uzsākšanas veiks ar iznomātāju saskaņotus būvdarbus un pārbūvi telpās, un to rezultātā būs nepieciešams aktualizēt kadastrālās uzmērīšanas lietu, izsoles uzvarētājs to veiks par saviem līdzekļiem ar iznomātāju saskaņotā laikā.  Ja izsoles uzvarētājam, ar kuru tiks noslēgts nomas līgums, pirms nomas objekta telpu lietošanas uzsākšanas nebūs nepieciešams veikt būvdarbus un pārbūvi telpās, lai pielāgotu telpu lietošanu savām vajadzībām, kadastrālās uzmērīšanas lietas aktualizāciju, lai novērstu nomas objekta telpu plānojuma neatbilstību kadastrālās uzmērīšanas lietai, par saviem līdzekļiem veiks iznomātājs 9 (deviņu) mēnešu laikā no nomas līguma spēkā stāšanās. Pēc kadastrālās uzmērīšanas lietas aktualizācijas izsoles uzvarētājs, ar kuru tiks noslēgts nomas līgums, un iznomātājs, veiks nepieciešamos grozījumus nomas līguma noteikumos, ja būs mainījusies iznomājamo telpu platība un/vai aktuālā telpu numerācija.

Apakšnomas iespējas Nav tiesības nodot telpas vai to daļu apakšnomā.
Izsoles veids Rakstiska pirmā izsole.
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Pieteikuma dokumenti jāiesniedz pa pastu, ar kurjera starpniecību vai klātienē SIA “Rīgas Centrāltirgus” Nēģu ielā 7, Rīgā, līdz 2022. gada. 31.maijam, plkst. 14:00.
Izsoles laiks un vieta 2022.gada 1.jūnijā plkst. 10:00 SIA “Rīgas Cenrāltirgus” administratīvās ēkas Nēģu ielā 7, Rīgā, 3.stāvā, konferenču zālē
Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts Ar izsoles publikāciju, nolikumu, nomas līguma projektu un telpu plānu var iepazīties tīmekļvietnēs www.rct.lv, www.riga.lv un www.vni.lv
Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei – Kristīne Rone, tālrunis 25440046, e-pasts: kristine.rone@rct.lv.
Izsoles dokumenti:

Pieteikums dalībai izsolē

Nomas līgums

Izsoles nolikums

05.05.2022.Paziņojums par nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā, nomas tiesību rakstiskas izsoles norises laika izmaiņām un pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē, ka nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā ( nedzīvojamās telpas Nr. 84 līdz Nr. 87 ar kopējo platību 16,4 m2 Gaļas paviljona ēkā Rīgā, Centrāltirgus ielā 1 (kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0071 053), 1.stāvā, telpu grupā 001) nomas tiesību rakstiskas izsoles norises laiks ir mainīts un tiek pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš.

Iznomātājs  

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 50003249741

adrese – Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050

Nomas objekta adrese Centrāltirgus iela 1,  Rīga
Kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053
Iznomājamais objekts un platība Nedzīvojamās telpas Nr. 84 līdz Nr. 87 ar kopējo platību 16,4 m2 Gaļas paviljona ēkā Rīgā, Centrāltirgus ielā 1 (kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0071 053), 1.stāvā, telpu grupā telpu grupā 001.
Kultūras piemineklis
Telpu izmantošanas veids Biroja vajadzībām
Izsoles sākumcena Izsoles sākumcena tiek noteikta  EUR 6,35 (bez PVN) mēnesī par 1m2 .
Nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi no nomas līguma spēkā stāšanās
Nomas līguma maksājumi Nomas maksa nosolītajā apmērā, maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma apdrošināšanas un nekustamā īpašuma nodokļa kompensācija
Apakšnomas iespējas Nav tiesības nodot telpas vai to daļu apakšnomā.
Izsoles veids Rakstiska izsole (atkārtota)
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Pieteikuma dokumenti jāiesniedz pa pastu, ar kurjera starpniecību vai klātienē SIA “Rīgas Centrāltirgus” Nēģu ielā 7, Rīgā, līdz 2022. gada 31.maijam plkst. 14:00.
Izsoles drošības nauda 126,00 EUR
Izsoles laiks un vieta 2022.gada 1.jūnijā plkst. 9:00 SIA “Rīgas Centrāltirgus” administratīvās ēkas Nēģu ielā 7, Rīgā, 3.stāvā, konferenču zālē.
Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts Ar izsoles publikāciju, nolikumu, nomas līguma projektu un telpu plānu var iepazīties tīmekļvietnēs www.rct.lv,  www.vni.lv un www.riga.lv
Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei – Kristīne Rone, tālrunis 25440046, e-pasts: kristine.rone@rct.lv.
Izsoles dokumenti:

Telpu nomas līgums

Telpu plāns

Pieteikums dalībai izsolē

Izsoles nolikums

08.04.2022. Nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Spīķeru ielā 2, Rīgā nomas tiesību rakstiska izsole
Iznomātājs  

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 50003249741

adrese – Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050

Nomas objekta adrese Spīķeru iela 2, Rīga
Kadastra apzīmējums 0100 004 0075 001
Iznomājamais objekts un platība Nedzīvojamās telpas, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0075 001, kura ietilpst nekustamā īpašuma Spīķeru ielā 2, Rīgā (kadastra Nr. 0100 004 0075) sastāvā:

– telpa Nr.5 telpu grupā 001 ar kopējo platību 194 m2;

–  daļa 7,6 m2 platībā no telpas Nr.6 telpu grupā 001, kura dabā ir kā atsevišķa, atdalīta telpa, kurā atrodas tualete;

– domājamā daļa 28,39 m2 platībā no telpas Nr. 6 telpu grupā 001 koplietošanas daļas.

Telpas tiek iznomātas kā kopums. Telpas iezīmētas  pievienotajā telpu plānā.

Kultūras piemineklis
Telpu izmantošanas veids Noliktavas/biroja vajadzībām
Izsoles sākumcena un nomas maksa Izsoles sākumcena tiek noteikta par telpu Nr. 5  ar platību 194 m2 un daļu 7,6 m2 platībā no telpas Nr.6 (tualetes telpa) ēkas Spīķeru ielā 2, Rīgā, telpu grupā 001. Izsoles sākumcena par 1m2 – EUR 4,18 (bez PVN) mēnesī.

Nomas maksa par  domājamo daļu 28,39 m2 platībā no  telpas Nr. 6 koplietošanas daļas ēkas Spīķeru ielā 2, Rīgā, telpu grupā 001, tiek noteikta fiksēta EUR 2,33 (bez PVN) mēnesī par 1m2 apmērā un uz to netiek attiecināta solīšana.

Nomas līguma termiņš 6 (seši) gadi no nomas līguma noslēgšanas
Nomas līguma maksājumi Nomas maksa nomas līgumā tiks noteikta sekojošā apmērā – nosolītās nomas maksas apmērā par telpu Nr. 5  ar platību 194 m2 un daļu 7,6 m2 platībā no telpas Nr.6 (tualetes telpa) ēkas Spīķeru ielā 2, Rīgā, telpu grupā 001, un par  domājamo daļu 28,39 m2 platībā no telpas Nr. 6 koplietošanas daļas ēkas Spīķeru ielā 2, Rīgā, telpu grupā 001 – EUR 2,33 (bez PVN) mēnesī par 1m2 apmērā.

Papildus nomas maksai Nomnieks apņemas veikt Iznomātājam sekojošus ikmēneša maksājumus:

–          veikt samaksu par komunālajiem pakalpojumiem un lifta apkalpošanas un uzturēšanas pakalpojumiem nomas līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā

–          kompensēt iznomātājam uz nomnieku attiecināmo nekustamā īpašuma nodokli par nomas objektu un ēkai, kurā atrodas iznomājamās telpas, pieguļošā zemesgabala domājamo daļu saskaņā ar Rīgas domes Ieņēmumu pārvaldes ikgadējo nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un proporcionāli iznomāto telpu platībai;

–          kompensēt iznomātājam izdevumus par ēkas apdrošināšanu, kuri tiek aprēķināti no apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējam samaksātās apdrošināšanas prēmijas proporcionāli iznomāto telpu platībai ēkā

Papildus informācija par iznomājamo objektu 1. Nomas objekta telpu plānojums dabā atšķiras no kadastrālās uzmērīšanas lietā fiksētā telpu plāna – telpā Nr.5 telpu grupā 001 ir izbūvētas starpsienas, kuras nav atzīmētas kadastrālās uzmērīšanas lietā, telpā Nr. 6 telpu grupā 001 starp telpu Nr. 12 telpu grupā 001 un kāpņu telpu 7,6 m2 platībā ir izbūvēta atsevišķa, nodalīta tualetes telpa, kura nav iezīmēta kadastrālās uzmērīšanas lietā.

2. Ja nepieciešams, izsoles uzvarētājam, ar kuru tiks noslēgts nomas līgums, būs tiesības par saviem līdzekļiem veikt nomātajā nekustamajā īpašumā remontdarbus (būvdarbus), iepriekš noslēdzot ar iznomātāju atsevišķu vienošanos par remontdarbu (būvdarbu) veikšanu un to izpildes kārtību. Izsoles uzvarētājs pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas ir tiesīgs vērsties pie iznomātāja ar priekšlikumu plānotajiem darbiem, to uzskaitījumu, apjomu. Pēc SIA “Rīgas Centrāltirgus” valde, izvērtējot iesniegto dokumentāciju, lemj par piekrišanu ieguldījumu un remontdarbu (būvdarbu) veikšanai nomas objektā, to apjomu un izpildes kārtību.

3. Ja izsoles uzvarētājam, ar kuru tiks noslēgts nomas līgums, pirms nomas objekta telpu lietošanas uzsākšanas veiks ar iznomātāju saskaņotus būvdarbus un pārbūvi telpās, un to rezultātā būs nepieciešams aktualizēt kadastrālās uzmērīšanas lietu, izsoles uzvarētājs to veiks par saviem līdzekļiem ar iznomātāju saskaņotā laikā.  Ja izsoles uzvarētājam, ar kuru tiks noslēgts nomas līgums, pirms nomas objekta telpu lietošanas uzsākšanas nebūs nepieciešams veikt būvdarbus un pārbūvi telpās, lai pielāgotu telpu lietošanu savām vajadzībām, kadastrālās uzmērīšanas lietas aktualizāciju, lai novērstu nomas objekta telpu plānojuma neatbilstību kadastrālās uzmērīšanas lietai, par saviem līdzekļiem veiks iznomātājs 9 (deviņu) mēnešu laikā no nomas līguma spēkā stāšanās. Pēc kadastrālās uzmērīšanas lietas aktualizācijas izsoles uzvarētājs, ar kuru tiks noslēgts nomas līgums, un iznomātājs, veiks nepieciešamos grozījumus nomas līguma noteikumos, ja būs mainījusies iznomājamo telpu platība un/vai aktuālā telpu numerācija.

Apakšnomas iespējas Nav tiesības nodot telpas vai to daļu apakšnomā.
Izsoles veids Rakstiska pirmā izsole.
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Pieteikuma dokumenti jāiesniedz pa pastu, ar kurjera starpniecību vai klātienē SIA “Rīgas Centrāltirgus” Nēģu ielā 7, Rīgā, līdz 2022. gada. 26.aprīlim, plkst. 14:00.
Izsoles laiks un vieta 2022.gada 27.aprīlī plkst. 10:00 SIA “Rīgas Cenrāltirgus” administratīvās ēkas Nēģu ielā 7, Rīgā, 3.stāvā, konferenču zālē
Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts Ar izsoles publikāciju, nolikumu, nomas līguma projektu un telpu plānu var iepazīties tīmekļvietnēs www.rct.lv, www.riga.lv un www.vni.lv
Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei darba dienās no plkst. 9.00 – 11.00 – Kristīne Rone, tālrunis 25440046, e-pasts: kristine.rone@rct.lv.
Izsoles dokumenti:

Izsoles nolikums

Pieteikums dalībai izsolē

Nomas līgums

10.02.2022. Nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Spīķeru 2, Rīgā nomas tiesību rakstiska izsole
Iznomātājs SIA “Rīgas Centrāltirgus”

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 50003249741

adrese – Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050

Nomas objekta adrese Spīķeru iela 2, Rīga
Kadastra apzīmējums 0100 004 0075 001
Iznomājamais objekts un platība Nedzīvojamās telpas, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0075 001, kura ietilpst nekustamā īpašuma Spīķeru ielā 2, Rīgā (kadastra Nr. 0100 004 0075) sastāvā:

– telpa Nr.5 telpu grupā 001 ar kopējo platību 194 m2;

–  daļa 7,6 m2 platībā no telpas Nr.6 telpu grupā 001, kura dabā ir kā atsevišķa, atdalīta telpa, kurā atrodas tualete;

– domājamā daļa 28,39 m2 platībā no telpas Nr. 6 telpu grupā 001 koplietošanas daļas.

Telpas tiek iznomātas kā kopums. Telpas iezīmētas  pievienotajā telpu plānā.

Kultūras piemineklis
Telpu izmantošanas veids Noliktavas/biroja vajadzībām
Izsoles sākumcena un nomas maksa Izsoles sākumcena tiek noteikta par telpu Nr. 5  ar platību 194 m2 un daļu 7,6 m2 platībā no telpas Nr.6 (tualetes telpa) ēkas Spīķeru ielā 2, Rīgā, telpu grupā 001. Izsoles sākumcena par 1m2 – EUR 4,18 (bez PVN) mēnesī.

Nomas maksa par  domājamo daļu 28,39 m2 platībā no  telpas Nr. 6 koplietošanas daļas ēkas Spīķeru ielā 2, Rīgā, telpu grupā 001, tiek noteikta fiksēta EUR 2,33 (bez PVN) mēnesī par 1m2 apmērā un uz to netiek attiecināta solīšana.

Nomas līguma termiņš 6 (seši) gadi no nomas līguma noslēgšanas
Nomas līguma maksājumi Nomas maksa nomas līgumā tiks noteikta sekojošā apmērā – nosolītās nomas maksas apmērā par telpu Nr. 5  ar platību 194 m2 un daļu 7,6 m2 platībā no telpas Nr.6 (tualetes telpa) ēkas Spīķeru ielā 2, Rīgā, telpu grupā 001, un par  domājamo daļu 28,39 m2 platībā no telpas Nr. 6 koplietošanas daļas ēkas Spīķeru ielā 2, Rīgā, telpu grupā 001 – EUR 2,33 (bez PVN) mēnesī par 1m2 apmērā.

Papildus nomas maksai Nomnieks apņemas veikt Iznomātājam sekojošus ikmēneša maksājumus:

–          veikt samaksu par komunālajiem pakalpojumiem un lifta apkalpošanas un uzturēšanas pakalpojumiem nomas līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā

–          kompensēt iznomātājam uz nomnieku attiecināmo nekustamā īpašuma nodokli par nomas objektu un ēkai, kurā atrodas iznomājamās telpas, pieguļošā zemesgabala domājamo daļu saskaņā ar Rīgas domes Ieņēmumu pārvaldes ikgadējo nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un proporcionāli iznomāto telpu platībai;

–          kompensēt iznomātājam izdevumus par ēkas apdrošināšanu, kuri tiek aprēķināti no apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējam samaksātās apdrošināšanas prēmijas proporcionāli iznomāto telpu platībai ēkā

Papildus informācija par iznomājamo objektu 1. Nomas objekta telpu plānojums dabā atšķiras no kadastrālās uzmērīšanas lietā fiksētā telpu plāna – telpā Nr.5 telpu grupā 001 ir izbūvētas starpsienas, kuras nav atzīmētas kadastrālās uzmērīšanas lietā, telpā Nr. 6 telpu grupā 001 starp telpu Nr. 12 telpu grupā 001 un kāpņu telpu 7,6 m2 platībā ir izbūvēta atsevišķa, nodalīta tualetes telpa, kura nav iezīmēta kadastrālās uzmērīšanas lietā.

2. Ja nepieciešams, izsoles uzvarētājam, ar kuru tiks noslēgts nomas līgums, būs tiesības par saviem līdzekļiem veikt nomātajā nekustamajā īpašumā remontdarbus (būvdarbus), iepriekš noslēdzot ar iznomātāju atsevišķu vienošanos par remontdarbu (būvdarbu) veikšanu un to izpildes kārtību. Izsoles uzvarētājs pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas ir tiesīgs vērsties pie iznomātāja ar priekšlikumu plānotajiem darbiem, to uzskaitījumu, apjomu. Pēc SIA “Rīgas Centrāltirgus” valde, izvērtējot iesniegto dokumentāciju, lemj par piekrišanu ieguldījumu un remontdarbu (būvdarbu) veikšanai nomas objektā, to apjomu un izpildes kārtību.

3. Ja izsoles uzvarētājam, ar kuru tiks noslēgts nomas līgums, pirms nomas objekta telpu lietošanas uzsākšanas veiks ar iznomātāju saskaņotus būvdarbus un pārbūvi telpās, un to rezultātā būs nepieciešams aktualizēt kadastrālās uzmērīšanas lietu, izsoles uzvarētājs to veiks par saviem līdzekļiem ar iznomātāju saskaņotā laikā.  Ja izsoles uzvarētājam, ar kuru tiks noslēgts nomas līgums, pirms nomas objekta telpu lietošanas uzsākšanas nebūs nepieciešams veikt būvdarbus un pārbūvi telpās, lai pielāgotu telpu lietošanu savām vajadzībām, kadastrālās uzmērīšanas lietas aktualizāciju, lai novērstu nomas objekta telpu plānojuma neatbilstību kadastrālās uzmērīšanas lietai, par saviem līdzekļiem veiks iznomātājs 9 (deviņu) mēnešu laikā no nomas līguma spēkā stāšanās. Pēc kadastrālās uzmērīšanas lietas aktualizācijas izsoles uzvarētājs, ar kuru tiks noslēgts nomas līgums, un iznomātājs, veiks nepieciešamos grozījumus nomas līguma noteikumos, ja būs mainījusies iznomājamo telpu platība un/vai aktuālā telpu numerācija.

Apakšnomas iespējas Nav tiesības nodot telpas vai to daļu apakšnomā.
Izsoles veids Rakstiska pirmā izsole.
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Pieteikuma dokumenti jāiesniedz pa pastu, ar kurjera starpniecību vai klātienē SIA “Rīgas Centrāltirgus” Nēģu ielā 7, Rīgā, līdz 2022. gada. 26.aprīlim, plkst. 14:00.
Izsoles laiks un vieta 2022.gada 27.aprīlī plkst. 10:00 SIA “Rīgas Cenrāltirgus” administratīvās ēkas Nēģu ielā 7, Rīgā, 3.stāvā, konferenču zālē
Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts Ar izsoles publikāciju, nolikumu, nomas līguma projektu un telpu plānu var iepazīties tīmekļvietnēs www.rct.lv, www.riga.lv un www.vni.lv
Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei darba dienās no plkst. 9.00 – 11.00 – Kristīne Rone, tālrunis 25440046, e-pasts: kristine.rone@rct.lv.
Izsoles dokumenti pieejami šeit:

Telpu plans

Pieteikums dalībai izsolē

Izsoles nolikumi

 

Telpu foto:

23.02.2022.Informācija par izsoles rezultātiem
 • Nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā (nedzīvojamās telpas Nr. 84 līdz Nr. 87 ar kopējo platību 16,4 m2 Gaļas paviljona ēkā Rīgā, Centrāltirgus ielā 1 (kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0071 053), 1.stāvā, telpu grupā telpu grupā 001) nomas tiesību rakstiskas izsoles rezultāti:

– izsoles datums: 16.02.2022.;

– izsole atzīta par nenotikušu. Tiks rīkota atkārtota izsole.

 • Nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Maskavas ielā 1, Rīgā (nedzīvojamās telpas ēkas Rīgā, Maskavas ielā 1 (būves kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0072 001) 2.stāvā, telpu grupā 008 – telpa Nr. 1 un ½ daļu no telpas Nr. 2 ar kopējo platību 30,95 m2 un domājamā daļa 5,41 m2 platībā no koplietošanas telpām Nr. 8-10, kura aprēķināta proporcionāli Nomniekam iznomāto telpu platībai. Kopējā Nomas objekta platība – 36,36 m2) nomas tiesību rakstiskas izsoles rezultāti

–       izsoles datums: 11.02.2022.;

–       tiesības slēgt nomas līgumu ieguva fiziska persona;

–       nosolītā nomas maksa 5,50 EUR par 1 m2  mēnesī (bez PVN).

23.02.2022.Nekustamā īpašuma Centrāltirgus iela 1, Rīgā nomas tiesību rakstiska izsole

Paziņojums par nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā, nomas tiesību rakstiskas izsoles norises laika izmaiņām un pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu:

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē, ka nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā ( nedzīvojamās telpas Nr. 84 līdz Nr. 87 ar kopējo platību 16,4 m2 Gaļas paviljona ēkā Rīgā, Centrāltirgus ielā 1 (kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0071 053), 1.stāvā, telpu grupā 001) nomas tiesību rakstiskas izsoles norises laiks ir mainīts un tiek pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš, jo iepriekš noteiktajā termiņā nav saņemts neviens piedāvājums.

Iznomātājs  

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 50003249741

adrese – Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050

Nomas objekta adrese Centrāltirgus iela 1,  Rīga
Kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053
Iznomājamais objekts un platība Nedzīvojamās telpas Nr. 84 līdz Nr. 87 ar kopējo platību 16,4 m2 Gaļas paviljona ēkā Rīgā, Centrāltirgus ielā 1 (kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0071 053), 1.stāvā, telpu grupā telpu grupā 001.
Kultūras piemineklis
Telpu izmantošanas veids Biroja vajadzībām
Izsoles sākumcena Izsoles sākumcena tiek noteikta  EUR 6,35 (bez PVN) mēnesī par 1m2 .
Nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi no nomas līguma spēkā stāšanās
Nomas līguma maksājumi Nomas maksa nosolītajā apmērā, maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma apdrošināšanas un nekustamā īpašuma nodokļa kompensācija
Apakšnomas iespējas Nav tiesības nodot telpas vai to daļu apakšnomā.
Izsoles veids Rakstiska izsole (atkārtota)
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Pieteikuma dokumenti jāiesniedz pa pastu, ar kurjera starpniecību vai klātienē SIA “Rīgas Centrāltirgus” Nēģu ielā 7, Rīgā, līdz 2022. gada 25.aprīlim plkst. 14:00.
Izsoles drošības nauda 126,00 EUR
Izsoles laiks un vieta 2022.gada 26.aprīlī plkst. 9:00 SIA “Rīgas Cenrāltirgus” administratīvās ēkas Nēģu ielā 7, Rīgā, 3.stāvā, konferenču zālē.
Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts Ar izsoles publikāciju, nolikumu, nomas līguma projektu un telpu plānu var iepazīties tīmekļvietnēs www.rct.lv,  www.vni.lv un www.riga.lv
Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei darba dienās, iepriekš saskaņojot laiku – Kristīne Rone, tālrunis 25440046, e-pasts: kristine.rone@rct.lv.
Izsoles dokumenti pieejami šeit:

Telpu_nomas_ligums

Pieteikums dalibai izsole

Telpu plans

Izsoles nolikums Centraltirgus 1-birojs

 

 

Telpu foto:

02.02.2022.Nekustamā īpašuma Maskavas ielā 1, Rīgā nomas tiesību rakstiska izsole
Iznomātājs SIA “Rīgas Centrāltirgus”

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 50003249741

adrese – Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050

Nomas objekta adrese Maskavas iela 1 Rīga
Kadastra apzīmējums 0100 004 0072 001
Iznomājamais objekts un platība Nedzīvojamās telpas –  telpa Nr. 1 un ½ daļa no telpas Nr. 2 ar kopējo platību 30,95 m2 un domājamā daļa 5,41 m2 platībā no koplietošanas telpām Nr. 8 līdz Nr. 10, pavisam kopā 36,36 m2, ēkas Rīgā, Maskavas ielā 1 (būves kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0072 001) 2.stāvā, telpu grupā 008.
Kultūras piemineklis
Telpu izmantošanas veids Biroja vajadzībām vai pakalpojumu sniegšanas vajadzībām
Izsoles sākumcena Izsoles sākumcena tiek noteikta  EUR 5,06 (bez PVN) mēnesī par 1m2 .
Nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi no nomas līguma spēkā stāšanās
Nomas līguma maksājumi Nomas maksa nosolītajā apmērā, maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma apdrošināšanas un nekustamā īpašuma nodokļa kompensācija
Apakšnomas iespējas Nav tiesības nodot telpas vai to daļu apakšnomā.
Izsoles veids Rakstiska pirmā izsole.
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Pieteikuma dokumenti jāiesniedz pa pastu, ar kurjera starpniecību vai klātienē SIA “Rīgas Centrāltirgus” Nēģu ielā 7, Rīgā, līdz 2022. gada 15.februārim plkst. 14:00.
Izsoles drošības nauda 222,62 EUR
Izsoles laiks un vieta 2022.gada 16.februārī plkst. 10:00 SIA “Rīgas Cenrāltirgus” administratīvās ēkas Nēģu ielā 7, Rīgā, 3.stāvā, konferenču zālē.  Ievērojot Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, Izsoles norise tiek organizēta slēgtā Izsoles komisijas sēdē.
Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts Ar izsoles publikāciju, nolikumu, nomas līguma projektu un telpu plānu var iepazīties tīmekļvietnēs www.rct.lv,  www.vni.lv un www.riga.lv
Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei darba dienās, iepriekš saskaņojot laiku – Kristīne Rone, tālrunis 25440046, e-pasts: kristine.rone@rct.lv.
Izsoles dokumenti pieejami šeit:

Izsoles nolikums

Telpu nomas līgums

Pieteikums dalībai izsolē

Telpu plāns

02.02.2022.Nekustamā īpašuma Centrāltirgus ielā 1, Rīgā nomas tiesību rakstiska izsole
Iznomātājs SIA “Rīgas Centrāltirgus”

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 50003249741

adrese – Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050

Nomas objekta adrese Centrāltirgus iela 1,  Rīga
Kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053
Iznomājamais objekts un platība Nedzīvojamās telpas Nr. 84 līdz Nr. 87 ar kopējo platību 16,4 m2 Gaļas paviljona ēkā Rīgā, Centrāltirgus ielā 1 (kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0071 053), 1.stāvā, telpu grupā telpu grupā 001.
Kultūras piemineklis
Telpu izmantošanas veids Biroja vajadzībām
Izsoles sākumcena Izsoles sākumcena tiek noteikta  EUR 6,35 (bez PVN) mēnesī par 1m2 .
Nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi no nomas līguma spēkā stāšanās
Nomas līguma maksājumi Nomas maksa nosolītajā apmērā, maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma apdrošināšanas un nekustamā īpašuma nodokļa kompensācija
Apakšnomas iespējas Nav tiesības nodot telpas vai to daļu apakšnomā.
Izsoles veids Rakstiska pirmā izsole.
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Pieteikuma dokumenti jāiesniedz pa pastu, ar kurjera starpniecību vai klātienē SIA “Rīgas Centrāltirgus” Nēģu ielā 7, Rīgā, līdz 2022. gada 15.februārim plkst. 14:00.
Izsoles drošības nauda 126,00 EUR
Izsoles laiks un vieta 2022.gada 16.februārī plkst. 11:00 SIA “Rīgas Cenrāltirgus” administratīvās ēkas Nēģu ielā 7, Rīgā, 3.stāvā, konferenču zālē.  Ievērojot Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, Izsoles norise tiek organizēta slēgtā Izsoles komisijas sēdē.
Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts Ar izsoles publikāciju, nolikumu, nomas līguma projektu un telpu plānu var iepazīties tīmekļvietnēs www.rct.lv,  www.vni.lv un www.riga.lv
Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei darba dienās, iepriekš saskaņojot laiku – Kristīne Rone, tālrunis 25440046, e-pasts: kristine.rone@rct.lv.
Izsoles dokumenti pieejami šeit:

Izsoles nolikums

Telpu nomas līgums

Pieteikums dalībai izsolē

Telpu plāns

22.10.2021.Nekustamā īpašuma Spīķeru ielā 2, Rīgā nomas tiesību izsoles rezultāti

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA SPĪĶERU IELĀ 2, RĪGĀ – nedzīvojamo telpu Nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12 telpu grupā 001 ar kopējo platību 198,9 m2 un domājamo daļu 27,41 m2 platībā no koplietošanas telpas Nr. 6 telpu grupā 001 ēkā ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0075 001, kura ietilpst nekustamā īpašuma Spīķeru ielā 2, Rīgā (kadastra Nr. 0100 004 0075) sastāvā, NOMAS TIESĪBU RAKSTISKAS IZSOLES REZULTĀTS:
– izsoles datums: 08.11.2021.;
– tiesības slēgt nomas līgumu ieguva SIA “Caviar House”, reģ.Nr. 40003816617;
– nosolītā nomas maksa 4,18 EUR par 1 m2 mēnesī (bez PVN).

22.10.2021.Nekustamā īpašuma Spīķeru ielā 2, Rīgā nomas tiesību rakstiska izsole
Iznomātājs  

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 50003249741

adrese – Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050

 

Nomas objekta adrese Spīķeru iela 2, Rīga
Kadastra apzīmējums 0100 004 0075 001
Iznomājamais objekts un platība Nedzīvojamās telpas Nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12 telpu grupā 001 ar kopējo platību 198,9 m2 un domājamās daļas 27,41 m2 platībā no koplietošanas telpas Nr. 6 telpu grupā 001 ēkā ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0075 001, kura ietilpst nekustamā īpašuma Spīķeru ielā 2, Rīgā (kadastra Nr. 0100 004 0075) sastāvā
Kultūras piemineklis
Telpu izmantošanas veids Biroja un/vai noliktavas vajadzībām

 

Izsoles sākumcena un nomas maksa Izsoles sākumcena tiek noteikta par nedzīvojamām telpām Nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12 ēkas Spīķeru ielā 2, Rīgā, telpu grupā 001, ar kopējo platību 198,9 m2. Izsoles sākumcena par 1m2 – EUR 4,18 (bez PVN) mēnesī.

 

Nomas maksa par  domājamo daļu 27,41 m2 platībā no koplietošanas telpas Nr. 6 ēkas Spīķeru ielā 2, Rīgā, telpu grupā 001, tiek noteikta fiksēta EUR 2,33 (bez PVN) mēnesī par 1m2 apmērā un uz to netiek attiecināta solīšana.

Nomas līguma termiņš 6 (seši) gadi no nomas līguma noslēgšanas
Nomas līguma maksājumi Nomas maksa nomas līgumā tiks noteikta sekojošā apmērā – nosolītās nomas maksas apmērā par nedzīvojamām telpām Nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12 ēkas Spīķeru ielā 2, Rīgā, telpu grupā 001, ar kopējo platību 198,9 m2,  un par  domājamo daļu 27,41 m2 platībā no koplietošanas telpas Nr. 6 ēkas Spīķeru ielā 2, Rīgā, telpu grupā 001 – EUR 2,33 (bez PVN) mēnesī par 1m2 apmērā.
Apakšnomas iespējas Nav tiesības nodot telpas vai to daļu apakšnomā.
Izsoles veids Rakstiska pirmā izsole.
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Pieteikuma dokumenti jāiesniedz pa pastu, ar kurjera starpniecību vai klātienē SIA “Rīgas Centrāltirgus” Nēģu ielā 7, Rīgā, līdz 2021. gada. 5.novembrim, plkst. 14:00.
Izsoles laiks un vieta 2021.gada 8.novembrī plkst. 10:00 SIA “Rīgas Centrāltirgus” administratīvās ēkas Nēģu ielā 7, Rīgā, 3.stāvā, konferenču zālē
Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts Ar izsoles publikāciju, nolikumu, nomas līguma projektu un telpu plānu var iepazīties tīmekļvietnēs www.rct.lv, un www.vni.lv
Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei darba dienās no plkst. 9.00 – 11.00 – Kristīne Medne, tālrunis 25440046, e-pasts: kristine.medne@rct.lv.

Telpu apskate, iepriekš vienojoties.

 

Izsoles dokumenti pieejami šeit:

 1. Telpu plāns
 2. Nomas līgums
 3. Pieteikums dalībai izsolē
 4. Izsoles nolikums
20.12.2019. Nekustamā īpašuma Brīvības ielā 90a, Rīgā nomas un apbūves tiesību mutiska izsole
Izsoles veids Mutiska izsole (pirmreizēja)
Izsoles nolikums Nekustamā īpašuma Brīvības ielā  90A, Rīgā (kadastra Nr. 0100 028 0055) nomas un apbūves tiesību mutiskas izsoles nolikums (apstiprināts ar AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes 12.12.2019. lēmumu Nr.02-1/461 (Prot. Nr.56) un saskaņots ar AS “Rīgas Centrāltirgus”  ārkārtas akcionāru sapulces 18.12.2019. lēmumu (Prot. Nr.11)).
Nomas objekts Zemes gabals 20 028 m2 platībā (kadastra apzīmējums 0100 028 0055) un uz zemes gabala esošas būves – vēsturiskie tirdzniecības paviljoni (kadastra apzīmējumi 0100 028 0055 001 un 0100 028 0055 002)
Nomas objekta adrese Brīvības iela 90A, Rīga
Kadastra numurs 0100 028 0055
Iznomātājs AS “Rīgas Centrāltirgus”, reģistrācijas numurs 50003249741, juridiskā adrese Nēģu iela 7, Rīga, tālrunis 67229985.
Iznomāšanas termiņš Nomas līguma termiņš – 30 gadi
Nomas objekta izmantošanas veids Nekustamā īpašuma atjaunošana un attīstīšana atbilstoši 28.03.2019. SIA “INEX arhitekti”, reģistrācijas Nr.42103088148 (arhitekts J.Biķis, interjera dizainere Z.Biķe) izstrādāto Vidzemes tirgus attīstības priekšlikumu, Vidzemes tirgus darbības nodrošināšana, nekustamā īpašuma uzturēšana un apsaimniekošana
Izsoles sākumcena un izsoles solis Izsoles sākumcena nomas maksai par Nomas objektu, ieskaitot maksu par apbūves tiesību, ir:- 2 329 EUR mēnesī (bez PVN) – no nomas līguma spēkā stāšanās dienas līdz Izsoles nolikuma  3.1.1.1.apakšpunktā norādīto darbu pabeigšanai un objektu nodošanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) mēnešus no nomas līguma spēkā stāšanās dienas (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies agrāk) (turpmāk – sākotnējās nomas maksas apmērs Nr.1);- 5 821 EUR mēnesī (bez PVN) – no Izsoles nolikuma 3.1.1.1.apakšpunktā norādīto darbu pabeigšanas un objektu nodošanas ekspluatācijā, bet ne vēlāk kā no 31. (trīsdesmit pirmā) mēneša no nomas līguma spēkā stāšanās dienas (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies agrāk) līdz Izsoles nolikuma 3.1.1.2. norādīto objektu būvniecības darbu pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijai, bet ne ilgāk kā līdz 42. (četrdesmit otrajam) mēnesim ieskaitot no nomas līguma spēkā stāšanās dienas (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies agrāk) (turpmāk – sākotnējās nomas maksas apmērs Nr.2);- 11 643 EUR mēnesī (bez PVN) – no Izsoles nolikuma 3.1.1.2.apakšpunktā norādīto darbu pabeigšanas un objektu nodošanas ekspluatācijā, bet ne vēlāk kā no 43. (četrdesmit) trešā mēneša no nomas līguma spēkā stāšanās dienas (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies agrāk) līdz nomas līguma termiņa beigām (turpmāk – sākotnējās nomas maksas apmērs Nr.3).Solīšana par Nomas objekta nomu, ieskaitot maksu par apbūves tiesību, sākas no 2 329 EUR mēnesī (bez PVN) sākotnējās nomas maksas apmēram Nr.1, no 5 821 EUR mēnesī (bez PVN) sākotnējās nomas maksas apmēram Nr.2 un no 11 643 EUR mēnesī (bez PVN) sākotnējās nomas maksas apmēram Nr.3.Viens izsoles solis ir:23,29 EUR – sākotnējam nomas maksas apmēram Nr.1;58,21 EUR – sākotnējam nomas maksas apmēram Nr.2.116,43 EUR – sākotnējam nomas maksas apmēram Nr.3.
Drošības nauda Līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai pretendents iemaksā Iznomātāja kontā Nr. LV62PARX0001104210405, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, drošības naudu, kas tiek noteikta Izsoles nolikuma 6.1.1. apakšpunktā norādītās sākotnējās nomas maksas Nr.1 par Nomas objektu trīs mēnešu apmērā, kas ir 8454,27 EUR.
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Izsoles pretendentu pieteikumu pieņemšana notiek no 20.12.2019. līdz 24.02.2020. no plkst. 8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.16.30. Pieteikumi iesniedzami AS “Rīgas Centrāltirgus”, Nēģu ielā 7, Rīgā, 2.stāvā, 3.kabinetā.
Izsoles laiks un vieta Izsole notiks 2020.gada 9.martā plkst. 11:00 AS “Rīgas Centrāltirgus” telpās Nēģu ielā 7, Rīgā, 3.stāva zālē.
Objekta apskate Nomas objektu var apskatīt dabā, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrēto apskates laiku ar Iznomātāja pārstāvi Kristīni Medni, tālrunis 67358180, e-pasts kristine.medne@rct.lv.
Papildus noteikumi Nomas objekta izsoles noteikumi pilnā apjomā ir ietverti Izsoles nolikumā. Nomas objekta iznomāšanas noteikumi pilnā apjomā ir ietveri Nomas līguma projektā.
Pievienotie izsoles dokumenti 1. Nekustamā īpašuma Brīvības ielā  90A, Rīgā (kadastra Nr. 0100 028 0055) nomas un apbūves tiesību mutiskas izsoles nolikums;2. Pieteikuma forma dalībai izsolē;3. Kredītiestādes izziņas forma;4. Nomas līguma projekts;5. 28.03.2019. SIA “INEX arhitekti”, reģistrācijas Nr.42103088148 (arhitekts J.Biķis, interjera dizainere Z.Biķe) izstrādātais Vidzemes tirgus attīstības priekšlikums;6. SIA “CMB” (reģ. Nr. 43603024025) 2017.gada 14.jūnija Tehniskās apsekošanas atzinums Nr.TA-114-04-17/RC/1;7. SIA “CMB” (reģ. Nr. 43603024025) 2017.gada 14.jūnija Tehniskās apsekošanas atzinums Nr.TA-114-04-17/RC/28. Vērtēšanas atskaite

Publikācijas par īpašumu nomu – ARHĪVS

Sīkdatņu iestatījumi
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Pieņemt sīkdatnes
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Apstiprināt sīkdatnes