INFORMĀCIJA PAR NOMAS LĪGUMU PĀRJAUNOJUMU

20.10.2022. Informācija par Telpu nomas līguma plānoto pārjaunojumu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par plānoto pārjaunojumu sekojošam telpu nomas līgumam:

Līguma Nr., datums: 10.02.2016. Telpu nomas līgums Nr.02-05/21/16
Līguma termiņš: 30.04.2024.
Nomnieks: SIA “Zivju Gastro”, reģistrācijas Nr.40103890298
Iznomātais īpašums: Nedzīvojamās Nr. 40 līdz Nr.42 ar kopējo platību 22,3 m2 (turpmāk – Telpas) Zivju paviljona ēkas Rīgā, Centrāltirgus ielā 3 k-4 (būves kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074) 1.stāvā, telpu grupā 001.
Iznomātā īpašuma lietošanas mērķis: Produktu pirmapstrādes vajadzībām
Nomas maksa mēnesī bez PVN pēc pārjaunojuma līguma spēkā stāšanās: 5,00 EUR/m2 mēnesī bez PVN. Papildus nomas maksai nomnieks norēķinās ar iznomātāju par komunālajiem pakalpojumiem, kompensē iznomātājam nekustamā īpašuma nodokli par telpām un proporcionālo zemesgabala daļu, kā arī izdevumus par nekustamā īpašuma apdrošināšanu.
Informācija par plānoto pārjaunojumu: Pārjaunojuma līguma noslēgšanas gadījumā sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SD point”, reģ. Nr. 40103635398 pārņems visas SIA “Zivju Gastro”, reģistrācijas Nr.40103890298, saistības, kas izriet no 10.02.2016. Telpu nomas līguma Nr.02-05/21/16

SIA “Rīgas Centrāltirgus” aicina 10 (desmit) darba dienu laikā no publikācijas  pieteikties pretendentus, kuri vēlas nomāt publikācijā norādīto nomas objektu uz norādītajiem noteikumiem. Pieteikums iesniedzams SIA “Rīgas Centrāltirgus” rakstveidā, iesniedzot personīgi, nosūtot pa pastu uz adresi Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050, vai kā elektroniski sagatavotu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pasta adresei: tirgus@rct.lv. Ja publikācijā norādītajā termiņā īpašuma nomai pieteiksies kāds pretendents, tad saskaņā ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas kārtības (turpmāk – Kārtība) 6.11.punkta noteikumiem pārjaunojuma līgums netiks slēgts un nomas objekts tiks nodots jaunai iznomāšanai atbilstoši Kārtības noteikumiem.

Kontakti:
Kristīne Rone
SIA “Rīgas Centrāltirgus”
Iznomāšanas daļas
Nekustamā īpašuma iznomāšanas vadītāja
E-pasts: kristine.rone@rct.lv
Telefons: +371 67358180, 25440046

07.10.2022. Informācija par Telpu nomas līguma pārjaunojumu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē, ka 28.09.2022. ir noslēgts Pārjaunojuma līgums Nr. 02-05/93/22, saskaņā ar kuru Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Delivery DB”, reģ. Nr. 40203418689, juridiskā adrese Daugavgrīvas iela 95 – 4, Rīga, LV-1007, no 01.10.2022. ir pārņēmusi visas SIA “DIKS UN KO”, reģistrācijas Nr. 40003135132, juridiskā adrese Kleistu iela 18 – 78, Rīga, LV-1067, saistības, kas izriet no 01.07.2021. Telpu nomas līgumu Nr. 02-05/146/21.
Iznomātais īpašums – nedzīvojamās telpas – telpa Nr.45 ar kopējo platību 18,1 m2  Zivju paviljona ēkas Rīgā, Centrāltirgus ielā 3 k-4, kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074, 1.stāvā, telpu grupā 001, un birojs Nr.3 ar kopējo platību 19,2 m2 Zivju paviljona ēkas 2.stāvā, telpu grupā 002. Telpu lietošanas mērķis – biroja vajadzībām.
Nomas maksa – telpai Nr. 45 – 6,00 EUR/m2 mēnesī bez PVN, birojam Nr. 3 – 7,50 EUR/m2 mēnesī bez PVN.
Nomas līguma termiņš – līdz 31.12.2025.

Kontakti:
Kristīne Rone
SIA “Rīgas Centrāltirgus”
Iznomāšanas daļas
Nekustamā īpašuma iznomāšanas vadītāja
E-pasts: kristine.rone@rct.lv
Telefons: +371 67358180, 25440046

02.09.2022. Informācija par Telpu nomas līguma plānoto pārjaunojumu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par plānoto pārjaunojumu sekojošam telpu nomas līgumam:

Līguma Nr., datums: 01.07.2021. Telpu nomas līgums Nr. 02-05/146/21
Līguma termiņš: 31.12.2025.
Nomnieks: SIA “DIKS UN KO”, reģistrācijas Nr. 40003135132
Iznomātais īpašums: Nedzīvojamās telpas – telpa Nr.45 ar kopējo platību 18,1 m2  Zivju paviljona ēkas Rīgā, Centrāltirgus ielā 3 k-4, kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074, 1.stāvā, telpu grupā 001, un birojs Nr.3 ar kopējo platību 19,2 m2 Zivju paviljona ēkas 2.stāvā, telpu grupā 002.
Iznomātā īpašuma lietošanas mērķis: Biroja vajadzībām
Nomas maksa mēnesī bez PVN pēc pārjaunojuma līguma spēkā stāšanās: Telpai Nr. 45 – 6,00 EUR/m2 un birojam Nr.3 – 7,50 EUR/m2 mēnesī bez PVN. Papildus nomas maksai nomnieks norēķinās ar iznomātāju par komunālajiem pakalpojumiem, kompensē iznomātājam nekustamā īpašuma nodokli par telpām un proporcionālo zemesgabala daļu, kā arī izdevumus par nekustamā īpašuma apdrošināšanu.
Informācija par plānoto pārjaunojumu: Pārjaunojuma līguma noslēgšanas gadījumā SIA “Delivery DB”, reģ. Nr. 40203418689, pārņems visas SIA “DIKS UN KO”, reģistrācijas Nr. 40003135132, saistības, kas izriet no 01.07.2021. Telpu nomas līguma Nr. 02-05/146/21

SIA “Rīgas Centrāltirgus” aicina 10 (desmit) darba dienu laikā no publikācijas  pieteikties pretendentus, kuri vēlas nomāt publikācijā norādīto nomas objektu uz norādītajiem noteikumiem. Pieteikums iesniedzams SIA “Rīgas Centrāltirgus” rakstveidā, iesniedzot personīgi, nosūtot pa pastu uz adresi Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050, vai kā elektroniski sagatavotu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pasta adresei: tirgus@rct.lv. Ja publikācijā norādītajā termiņā īpašuma nomai pieteiksies kāds pretendents, tad saskaņā ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas kārtības (turpmāk – Kārtība) 6.11.punkta noteikumiem pārjaunojuma līgums netiks slēgts un nomas objekts tiks nodots jaunai iznomāšanai atbilstoši Kārtības noteikumiem.

Kontakti papildus informācijas saņemšanai:
Kristīne Rone
SIA “Rīgas Centrāltirgus”
Iznomāšanas daļas
Nekustamā īpašuma iznomāšanas vadītāja
E-pasts: kristine.rone@rct.lv
Telefons: +371 67358180, 25440046

10.06.2022. Informācija par Telpu nomas līguma pārjaunojumu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē, ka 24.05.2022. ir noslēgts Pārjaunojuma līgums Nr. 02-05/76/22, saskaņā ar kuru SIA “Maska Art”, reģ. Nr. 40203389040, no 01.06.2022. ir pārņēmusi visas SIA “LuAnna” reģistrācijas Nr. 40103879055, saistības, kas izriet no 31.03.2021. Telpu nomas līguma Nr. 02-05/73/2. Iznomātais īpašums – nedzīvojamās telpas Nr.1 un Nr. 2 telpu grupā 005 ar kopējo platību 43,8 m2 ēkas Rīgā, Maskavas ielā 1 (kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0072 001) 1.stāvā ar lietošanas mērķi – frizētavas vajadzībām. Spēkā esošā nomas maksa – 10 EUR/m2 mēnesī bez PVN. Nomas līguma termiņš – līdz 31.12.2025.

 

Kontakti:

Kristīne Rone

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

Iznomāšanas daļas

Nekustamā īpašuma iznomāšanas vadītāja

E-pasts: kristine.rone@rct.lv

Telefons: +371 67358180, 25440046

30.03.2021. Informācija par nomas līguma pārjaunojumu

Telpu nomas līguma Nr. un datums – 01.12.2003. Telpu nomas līgums Nr. 05-37/03
Nomas objekta adrese – Nēģu iela 7, Rīga
Būves kadastra apzīmējums – 01000040083009
Telpu grupas un telpu Nr. – telpas Nr. 1.-31. telpu grupā 004
Telpu platība – 446 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 2114,04 bez PVN mēnesī, neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpas veikala – kafejnīcas darbības nodrošināšanai

Pamatojoties uz SIA “Rīgas Centrāltirgus” dalībnieku sapulces 15.03.2021. lēmumu, ir stājies spēkā starp SIA “Rīgas Centrāltirgus”, SIA “Ave Lat”, reģistrācijas Nr. 40003054185, un SIA “FOOD LINES LATVIA”, reģ.Nr. 40203257966, noslēgtais Pārjaunojuma līgums Nr. 02-05/85/20 un starp SIA “Rīgas Centrāltirgus” un SIA “FOOD LINES LATVIA” noslēgtā Vienošanās Nr. 02-05/84/20 par grozījumiem 01.12.2003. Telpu nomas līgumā Nr. 05-37/03. Saskaņā ar minēto Pārjaunojuma līgumu SIA “FOOD LINES LATVIA” ir pārņēmusi visas SIA “Ave Lat” saistības, kas izriet no 01.12.2003. Telpu nomas līguma Nr. 05-37/03. Saskaņā ar minēto Vienošanos Nr. 02-05/84/20 ir pagarināts 01.12.2003. Telpu nomas līguma Nr. 05-37/03 termiņš līdz 31.12.2022.

 

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
14.02.2021.Informācija par telpu nomas līguma pārjaunojumu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par sekojoša Telpu nomas līguma pārjaunojumu:

Telpu nomas līguma Nr. un datums – 26.06.2019. Telpu nomas līgumu Nr.02-05/66-19

Līdzšinējais nomnieks – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LANS pluss”, reģistrācijas Nr. 40003728367, juridiskā adrese Maskavas ielā 250 k.2-16, Rīgā, LV-1063

Nomas objekta adrese – Rīga, Centrāltirgus  iela 1, LV-1050

Būves kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053

Telpu grupas un telpu Nr. – nedzīvojamā telpa Nr.28 ar kopējo platību 14,7 m2 Gaļas paviljona ēkas 2.stāvā, telpu grupā 005

Telpu platība – 14,7  m2

Nomas maksa mēnesī – EUR 7,35/m2 mēnesī, neieskaitot PVN

Lietošanas mērķis – biroja telpas

Saskaņā ar 31.01.2022. noslēgto Pārjaunojuma līgumu Nr. 02-05/55/22 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VIVA Group”, reģistrācijas Nr.44103129124, juridiskā adrese Birzes iela 46-86, Rīga, LV-1016, no 01.02.2022. ir pārņēmusi visas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LANS pluss”, reģistrācijas Nr. 40003728367, juridiskā adrese Maskavas ielā 250 k.2-16, Rīgā, LV-1063, saistības, kas izriet no 26.06.2019. Telpu nomas līgumu Nr.02-05/66-19.

Kontakti:

Kristīne Rone

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

Nekustamā īpašuma daļas vadītāja

E-pasts: kristine.rone@rct.lv

Telefons: +371 67358180

20.07.2020. Informācija par nomas līguma pārjaunojumu

Saskaņā ar 30.06.2020. noslēgto Pārjaunojuma līgumu Nr.02-05/71/20, SIA “GANADO”, reģistrācijas NR. 44103139832, no 01.07.2020. ir pārņēmis no SIA “SARKA S”, reģistrācijas Nr.40003669627, visas tā  saistības, kas izriet no 21.02.2020. ar AS “Rīgas Centrāltirgus” noslēgtā Telpu nomas līguma Nr.02-05/60/20, par sekojošu nomas objektu:

Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 005
Telpa Nr. – 16
Telpu platība – 10,3 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 7/kvm., neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām
Nomas līguma termiņš – 21.02.2020.-31.12.2020.

 

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
09.04.2020. Informācija par nomas līguma pārjaunojumu

Saskaņā ar 30.03.2020. noslēgto Pārjaunojuma līgumu Nr.02-05/64/20, SIA “Latvijas Miesnieks”, reģistrācijas Nr. 40203185780, juridiskā adrese Turaidas iela 65 k-1, Jūrmala, LV-2015, no 01.04.2020. ir pārņēmis no SIA “BALTIC PETROLEUM”, reģistrācijas Nr.40103762537, juridiskā adrese Turaidas iela 65 k-1, Jūrmala, LV-2015, visas tā  saistības, kas izriet no 2020.gada 28.februārī ar AS “Rīgas Centrāltirgus” noslēgtā Telpu nomas līguma Nr.02-05/61/20, par sekojošu nomas objektu:

Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 005
Telpa Nr. – 16
Telpu platība – 30,3 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 8/kvm., neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām
Nomas līguma termiņš – 02.03.2020.-31.12.2020.

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
Sīkdatņu iestatījumi
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Pieņemt sīkdatnes
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Apstiprināt sīkdatnes