Īpašumu noma

SLUDINĀJUMI PAR ĪPAŠUMU NOMU

Nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Spīķeru 2, Rīgā nomas tiesību rakstiska izsole

 

Iznomātājs  

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 50003249741

adrese – Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050

 

Nomas objekta adrese Spīķeru iela 2, Rīga
Kadastra apzīmējums 0100 004 0075 001
Iznomājamais objekts un platība Nedzīvojamās telpas, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0075 001, kura ietilpst nekustamā īpašuma Spīķeru ielā 2, Rīgā (kadastra Nr. 0100 004 0075) sastāvā:

– telpa Nr.5 telpu grupā 001 ar kopējo platību 194 m2;

–  daļa 7,6 m2 platībā no telpas Nr.6 telpu grupā 001, kura dabā ir kā atsevišķa, atdalīta telpa, kurā atrodas tualete;

– domājamā daļa 28,39 m2 platībā no telpas Nr. 6 telpu grupā 001 koplietošanas daļas.

Telpas tiek iznomātas kā kopums. Telpas iezīmētas  pievienotajā telpu plānā.

Kultūras piemineklis
Telpu izmantošanas veids Noliktavas/biroja vajadzībām
Izsoles sākumcena un nomas maksa Izsoles sākumcena tiek noteikta par telpu Nr. 5  ar platību 194 m2 un daļu 7,6 m2 platībā no telpas Nr.6 (tualetes telpa) ēkas Spīķeru ielā 2, Rīgā, telpu grupā 001. Izsoles sākumcena par 1m2 – EUR 4,18 (bez PVN) mēnesī.

 

Nomas maksa par  domājamo daļu 28,39 m2 platībā no  telpas Nr. 6 koplietošanas daļas ēkas Spīķeru ielā 2, Rīgā, telpu grupā 001, tiek noteikta fiksēta EUR 2,33 (bez PVN) mēnesī par 1m2 apmērā un uz to netiek attiecināta solīšana.

Nomas līguma termiņš 6 (seši) gadi no nomas līguma noslēgšanas
Nomas līguma maksājumi Nomas maksa nomas līgumā tiks noteikta sekojošā apmērā – nosolītās nomas maksas apmērā par telpu Nr. 5  ar platību 194 m2 un daļu 7,6 m2 platībā no telpas Nr.6 (tualetes telpa) ēkas Spīķeru ielā 2, Rīgā, telpu grupā 001, un par  domājamo daļu 28,39 m2 platībā no telpas Nr. 6 koplietošanas daļas ēkas Spīķeru ielā 2, Rīgā, telpu grupā 001 – EUR 2,33 (bez PVN) mēnesī par 1m2 apmērā.

Papildus nomas maksai Nomnieks apņemas veikt Iznomātājam sekojošus ikmēneša maksājumus:

–          veikt samaksu par komunālajiem pakalpojumiem un lifta apkalpošanas un uzturēšanas pakalpojumiem nomas līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā

–          kompensēt iznomātājam uz nomnieku attiecināmo nekustamā īpašuma nodokli par nomas objektu un ēkai, kurā atrodas iznomājamās telpas, pieguļošā zemesgabala domājamo daļu saskaņā ar Rīgas domes Ieņēmumu pārvaldes ikgadējo nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un proporcionāli iznomāto telpu platībai;

–          kompensēt iznomātājam izdevumus par ēkas apdrošināšanu, kuri tiek aprēķināti no apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējam samaksātās apdrošināšanas prēmijas proporcionāli iznomāto telpu platībai ēkā

Papildus informācija par iznomājamo objektu 1. Nomas objekta telpu plānojums dabā atšķiras no kadastrālās uzmērīšanas lietā fiksētā telpu plāna – telpā Nr.5 telpu grupā 001 ir izbūvētas starpsienas, kuras nav atzīmētas kadastrālās uzmērīšanas lietā, telpā Nr. 6 telpu grupā 001 starp telpu Nr. 12 telpu grupā 001 un kāpņu telpu 7,6 m2 platībā ir izbūvēta atsevišķa, nodalīta tualetes telpa, kura nav iezīmēta kadastrālās uzmērīšanas lietā.

2. Ja nepieciešams, izsoles uzvarētājam, ar kuru tiks noslēgts nomas līgums, būs tiesības par saviem līdzekļiem veikt nomātajā nekustamajā īpašumā remontdarbus (būvdarbus), iepriekš noslēdzot ar iznomātāju atsevišķu vienošanos par remontdarbu (būvdarbu) veikšanu un to izpildes kārtību. Izsoles uzvarētājs pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas ir tiesīgs vērsties pie iznomātāja ar priekšlikumu plānotajiem darbiem, to uzskaitījumu, apjomu. Pēc SIA “Rīgas Centrāltirgus” valde, izvērtējot iesniegto dokumentāciju, lemj par piekrišanu ieguldījumu un remontdarbu (būvdarbu) veikšanai nomas objektā, to apjomu un izpildes kārtību.

3. Ja izsoles uzvarētājam, ar kuru tiks noslēgts nomas līgums, pirms nomas objekta telpu lietošanas uzsākšanas veiks ar iznomātāju saskaņotus būvdarbus un pārbūvi telpās, un to rezultātā būs nepieciešams aktualizēt kadastrālās uzmērīšanas lietu, izsoles uzvarētājs to veiks par saviem līdzekļiem ar iznomātāju saskaņotā laikā.  Ja izsoles uzvarētājam, ar kuru tiks noslēgts nomas līgums, pirms nomas objekta telpu lietošanas uzsākšanas nebūs nepieciešams veikt būvdarbus un pārbūvi telpās, lai pielāgotu telpu lietošanu savām vajadzībām, kadastrālās uzmērīšanas lietas aktualizāciju, lai novērstu nomas objekta telpu plānojuma neatbilstību kadastrālās uzmērīšanas lietai, par saviem līdzekļiem veiks iznomātājs 9 (deviņu) mēnešu laikā no nomas līguma spēkā stāšanās. Pēc kadastrālās uzmērīšanas lietas aktualizācijas izsoles uzvarētājs, ar kuru tiks noslēgts nomas līgums, un iznomātājs, veiks nepieciešamos grozījumus nomas līguma noteikumos, ja būs mainījusies iznomājamo telpu platība un/vai aktuālā telpu numerācija.

Apakšnomas iespējas Nav tiesības nodot telpas vai to daļu apakšnomā.
Izsoles veids Rakstiska pirmā izsole.
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Pieteikuma dokumenti jāiesniedz pa pastu, ar kurjera starpniecību vai klātienē SIA “Rīgas Centrāltirgus” Nēģu ielā 7, Rīgā, līdz 2022. gada. 26.aprīlim, plkst. 14:00.
Izsoles laiks un vieta 2022.gada 27.aprīlī plkst. 10:00 SIA “Rīgas Cenrāltirgus” administratīvās ēkas Nēģu ielā 7, Rīgā, 3.stāvā, konferenču zālē
Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts Ar izsoles publikāciju, nolikumu, nomas līguma projektu un telpu plānu var iepazīties tīmekļvietnēs www.rct.lv, www.riga.lv un www.vni.lv
Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei darba dienās no plkst. 9.00 – 11.00 – Kristīne Rone, tālrunis 25440046, e-pasts: kristine.rone@rct.lv.

 

Izsoles dokumenti pieejami šeit:

Telpu plans

Pieteikums dalībai izsolē

Izsoles nolikumi

 

 

 

Telpu foto:

 

 

Informācija par nomas līguma termiņa pagarināšanu:

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par sekojošu nomas līgumu termiņa pagarināšanu:

 

Nomas līgums: 29.01.2013. Zemes nomas līgums Nr. 05-33/13
Nomnieks: SIA “Jureks un Ko”, reģ.Nr. 40003041551
Iepriekš noteiktais līguma termiņš: 31.03.2022.
Termiņš pēc pagarinājuma: 31.12.2022.
Nomas objekts: Daļa no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0161 (pie ēkas Spīķeru ielā 1) 200 m2 platībā
Nomas objekta izmantošanas mērķis: Nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošanai
Nomas maksa: 3 EUR/m2 mēnesī bez PVN
Kontakti:

 

Kristīne Rone

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

Iznomāšanas daļas

Nekustamā īpašuma iznomāšanas vadītāja

E-pasts: kristine.rone@rct.lv

Tel. +371 67358180, 25440046

 

 

 

Nomas līgums: 30.01.2013. Zemes nomas līgums Nr. 05-34/13
Nomnieks: SIA “Stikls Plus”, reģ.Nr. 40103533165
Iepriekš noteiktais līguma termiņš: 31.03.2022.
Termiņš pēc pagarinājuma: 31.12.2022.
Nomas objekts: Daļa no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0161 (pie ēkas Spīķeru ielā 3) 344 m2 platībā
Nomas objekta izmantošanas mērķis: Nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošanai
Nomas maksa: 3 EUR/m2 mēnesī bez PVN
Kontakti:

 

Kristīne Rone

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

Iznomāšanas daļas

Nekustamā īpašuma iznomāšanas vadītāja

E-pasts: kristine.rone@rct.lv

Tel. +371 67358180, 25440046

 

 

Nomas līgums: 15.10.2014. Zemes nomas līgums Nr. 05-85/14
Nomnieks: Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas Nr.90009112024
Iepriekš noteiktais līguma termiņš: 31.12.2021.
Termiņš pēc pagarinājuma: 31.12.2022.
Nomas objekts: – daļa no zemes gabala Rīgā, Gaiziņa ielā 5 k-1 ar kadastra apzīmējumu Nr. 0100 004 0012, 1732 m2 platībā.

– daļa no zemes gabala Rīgā, Gaiziņa ielā bez numura ar kadastra apzīmējumu 0100 004 2026, 268 m2 platībā

Nomas objekta izmantošanas mērķis: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apsaimniekošanā esošo nekustamo īpašumu Gaiziņa ielā 5A un 5B apsaimniekošanai
Nomas maksa: –  4% gadā no zemesgabala kadastrālās vērtības par daļu no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 0100 004 0012;

–  1,5% gadā no zemesgabala kadastrālās vērtības par daļu no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 0100 004 2026.

Kontakti:

 

Kristīne Rone

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

Iznomāšanas daļas

Nekustamā īpašuma iznomāšanas vadītāja

E-pasts: kristine.rone@rct.lv

Tel. +371 67358180, 25440046

 

02.09.2021. Telpas (55,2 m2)

Iznomājamais īpašums: nedzīvojamās telpas Nr.1 līdz Nr.4 ar platību 55,2 m2 ēkas Pūpolu ielā 5, Rīgā, 1.stāvā, telpu grupā 001.
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040077001
Telpu platība – 55,2 m2
Telpu lietošanas mērķis – kafejnīcas vajadzībām
Līguma darbības termiņš – 01.10.2021.-31.12.2021.
Nomas maksa: 4,50 EUR/m2 mēnesī bez PVN. Papildus nomas maksai nomnieks kompensē iznomātājam nekustamā īpašuma nodokli (saskaņā ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes aprēķinu) par iznomātajām telpām un tām piekritīgo zemesgabala daļu proporcionāli iznomātajai telpu platībai, kā arī visus ar īpašuma apsaimniekošanu (t.sk. izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem) saistītos izdevumus proporcionāli aizņemtajai platībai.
Pieteikšanās termiņš: 16.09.2021.

Pieteikšanās termiņš: 16.09.2021.

Kontaktinformācija:

02.09.2021. Telpas (17,3 m2)

Iznomājamais īpašums: nedzīvojamās telpas Nr. 44. (9,1 m2 platībā) un Nr. 47. (8,2 m2 platībā) Gaļas paviljona ēkas Centrāltirgus ielā 1, Rīgā, 1.stāvā, telpu grupā 001.
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040071053
Telpu platība – 17,3 m2
Telpu lietošanas mērķis – biroja un noliktavas vajadzībām
Līguma darbības termiņš – 01.10.2021.-31.12.2021.
Nomas maksa: 5,00 EUR/m2 mēnesī bez PVN. Papildus nomas maksai nomnieks kompensē iznomātājam nekustamā īpašuma nodokli (saskaņā ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes aprēķinu) par iznomātajām telpām un tām piekritīgo zemesgabala daļu proporcionāli iznomātajai telpu platībai, kā arī visus ar īpašuma apsaimniekošanu (t.sk. izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem) saistītos izdevumus proporcionāli aizņemtajai platībai.
Pieteikšanās termiņš: 16.09.2021.

Pieteikšanās termiņš: 16.09.2021.

Kontaktinformācija:

28.07.2021. Maskavas iela 1

Tiek iznomātas nedzīvojamās telpas ēkā Rīgā, Maskavas ielā 1. Nomai pieejamo telpu saraksts, telpu platība, lietošanas mērķis, nomas maksas apmērs, nomas līguma paredzamais termiņš norādīts publikācijai pievienotajā sarakstā.
Papildus publikācijai pievienotajā sarakstā norādītajai nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli (saskaņā ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes aprēķinu) par iznomātajām telpām un tām piekritīgo zemesgabala daļu proporcionāli iznomātajai telpu platībai, kā arī visus ar īpašuma apsaimniekošanu (t.sk. izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem) saistītos izdevumus proporcionāli aizņemtajai platībai.
Pieteikšanās termiņš: 10.08.2021.

Saraksts

Pieteikšanās termiņš: 15.06.2021.

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180 / + 371 25440046
04.06.2021. Telpas (18,1 m2)

Iznomājamais īpašums: nedzīvojamā telpa – telpa Nr.45 ar kopējo platību 18,1 kura atrodas Zivju paviljona ēkas Rīgā, Centrāltirgus ielā 3 k-4 (kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074) 1.stāvā, telpu grupā 001.
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040071074
Iznomājamā platība – 18,1 m2
Lietošanas mērķis – biroja un noliktavas vajadzībām
Līguma darbības termiņš – 05.07.2021.-31.12.2021.
Nomas maksas bāzes likme: 5,50 EUR/m2 mēnesī bez PVN. Papildus nomas maksai nomnieks kompensē iznomātājam nekustamā īpašuma nodokli (saskaņā ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes aprēķinu) par iznomātajām telpām un tām piekritīgo zemesgabala daļu proporcionāli iznomātajai telpu platībai, kā arī visus ar īpašuma apsaimniekošanu (t.sk. izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem) saistītos izdevumus proporcionāli aizņemtajai platībai.

Pieteikšanās termiņš: 18.06.2021.

Kontaktinformācija:

04.06.2021. Telpas (19,2 m2)

Iznomājamais īpašums: nedzīvojamā telpa – birojs Nr.3 ar kopējo platību 19,2 m2, kurš atrodas Zivju paviljona ēkas Rīgā, Centrāltirgus ielā 3 k-4 (kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074) 2.stāvā, telpu grupā 002.
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040071074
Iznomājamā platība – 19,2 m2
Lietošanas mērķis – biroja vajadzībām
Līguma darbības termiņš – 05.07.2021.-31.12.2021.
Nomas maksas bāzes likme: 7,50 EUR/m2 mēnesī bez PVN. Papildus nomas maksai nomnieks kompensē iznomātājam nekustamā īpašuma nodokli (saskaņā ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes aprēķinu) par iznomātajām telpām un tām piekritīgo zemesgabala daļu proporcionāli iznomātajai telpu platībai, kā arī visus ar īpašuma apsaimniekošanu (t.sk. izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem) saistītos izdevumus proporcionāli aizņemtajai platībai.

Pieteikšanās termiņš: 18.06.2021.

Kontaktinformācija:

01.06.2021. Maskavas iela 1

SIA “Rīgas Centrāltirgus” iznomā nedzīvojamās telpas ēkā Rīgā, Maskavas ielā 1. Nomai pieejamo telpu saraksts, telpu platība, lietošanas mērķis, nomas maksas apmērs, nomas līguma paredzamais termiņš norādīts publikācijai pievienotajā sarakstā.
Papildus publikācijai pievienotajā sarakstā norādītajai nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli (saskaņā ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes aprēķinu) par iznomātajām telpām un tām piekritīgo zemesgabala daļu proporcionāli iznomātajai telpu platībai, kā arī maksā par komunālajiem pakalpojumiem un sedz ar īpašuma apsaimniekošanu saistītos izdevumus.

Saraksts

Pieteikšanās termiņš: 15.06.2021.

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180 / + 371 25440046
04.03.2021. Maskavas iela 1

Tiek iznomātas nedzīvojamās telpas ēkā Rīgā, Maskavas ielā 1. Nomai pieejamo telpu saraksts, telpu platība, lietošanas mērķis, nomas maksas apmērs, nomas līguma paredzamais termiņš norādīts publikācijai pievenotajā sarakstā.

Papildus publikācijai pievienotajā sarakstā norādītajai nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli (saskaņā ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes aprēķinu) par iznomātajām telpām un tām piekritīgo zemesgabala daļu proporcionāli iznomātajai telpu platībai, kā arī maksā par komunālajiem pakalpojumiem un sedz ar īpašuma apsaimniekošanu saistītos izdevumus.

Saraksts

Pieteikšanās termiņš: 19.03.2021.

Kontaktinformācija:

02.01.2021. Telpas (33,3 m2)

Iznomājamais īpašums: nedzīvojamās telpas Nr. 20. līdz 23. ar kopējo platību 28,3 kvm. un daļu no telpas Nr. 1 ar platību 5 kvm. pie ieejas telpās Nr. 20. līdz 23., kopā 33,3 kvm. platībā, Gastronomijas paviljona ēkā Rīgā, Centrāltirgus ielā 3 k.2 telpu grupā 005
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040071063
Iznomājamā platība – 33,3 m2
Lietošanas mērķis – maksas tualetes darbības nodrošināšanai
Līguma darbības termiņš – 01.02.2021. – 31.12.2021.
Nomas maksas bāzes likme: no nomas līguma noslēgšanas brīža līdz 30.04.2021. tiek noteikta 2,50 EUR/m2 mēnesī bez PVN, no 01.05.2021. līdz 31.08.2021. nomas maksa tiek noteikta 3,50 EUR/m2 mēnesī bez PVN un no 01.09.2021. līdz 31.12.2021. nomas maksa tiek noteikta 4,00 EUR/m2 mēnesī bez PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli (saskaņā ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes aprēķinu) par iznomātajām telpām un tām piekritīgo zemesgabala daļu proporcionāli iznomātajai telpu platībai, kā arī visus ar īpašuma apsaimniekošanu (t.sk. izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem (ja attiecināms)) saistītos izdevumus proporcionāli aizņemtajai platībai.
Piezīmes – Nomniekam par saviem līdzekļiem līdz 28.02.2021. jāveic iznomājamo telpu pielāgošana telpu izmantošanas mērķim, t.sk., telpu aprīkošana ar trūkstošo inventāru, kā arī, iepriekš rakstveidā saskaņojot ar iznomātāju tehnisko un vizuālo risinājumu, jāuzstāda darba vieta Gastronomijas paviljona ēkas telpu grupas 005 telpas Nr.1 daļā pie ieejas tualetes telpās nomnieka darbiniekam, kurš veiks maksas tualetes ikdienas darbības uzraudzību un apmeklētāju apkalpošanu.

Pieteikšanās termiņš: 18.01.2021.

Kontaktinformācija:

21.12.2020. Zemes gabala daļa (ap 130 m2)

Iznomājamais īpašums: zemes vienības daļa
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 0100 004 0085
Iznomājamā platība – ap 130 m2
Lietošanas mērķis – būvlaukuma ierīkošanai Nacionālo interešu objekta “Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi” darbības nodrošināšanai būvdarbu laikā nomniekam, kuram ir spēkā esoša būvatļauja, kas tam ļauj veikt būvdarbus Nacionālo interešu objektā “Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi”
Līguma darbības termiņš – 22.01.2021. – 30.07.2025.
Nomas maksas bāzes likme: 2,10 EUR/m2 mēnesī bez PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli (saskaņā ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes aprēķinu) un visus ar īpašuma apsaimniekošanu (t.sk. izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem (ja attiecināms)) saistītos izdevumus proporcionāli aizņemtajai platībai.

Pieteikšanās termiņš: 05.01.2021.

Kontaktinformācija:

23.11.2020. Zemes gabala daļa (800 m2)

Iznomājamais īpašums: zemes gabala daļa
Adrese: Rīga, Brīvības iela 90A
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 0100 028 0055
Iznomājamā platība – 800  m2
Lietošanas mērķis – būvmateriālu un būvniecības tehnikas novietošanai
Līguma darbības termiņš – 21.12.2020. – 15.09.2022.
Nomas maksas bāzes likme: 1,50 EUR/m2 mēnesī bez PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli (saskaņā ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes aprēķinu) un visus ar īpašuma apsaimniekošanu (t.sk. izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem (ja attiecināms)) saistītos izdevumus proporcionāli iznomātajai platībai.

Pieteikšanās termiņš: 07.12.2020.

Kontaktinformācija:

20.10.2020. Zemes gabala daļa (2710 m2)

Iznomājamais īpašums: zemes gabala daļa
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 0100 004 0086 8002
Iznomājamā platība – 2710  m2
Lietošanas mērķis – būvlaukuma ierīkošanai Nacionālo interešu objekta “Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi” darbības nodrošināšanai būvdarbu laikā nomniekam, kuram ir spēkā esoša būvatļauja, kas tam ļauj veikt būvdarbus Nacionālo interešu objektā “Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi”
Līguma darbības termiņš – 17.11.2020.-30.07.2025.
Nomas maksas bāzes likme: 2,10 EUR/m2 mēnesī bez PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli (saskaņā ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes aprēķinu) un visus ar īpašuma apsaimniekošanu (t.sk. izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem (ja attiecināms)) saistītos izdevumus proporcionāli aizņemtajai platībai.

Pieteikšanās termiņš: 03.11.2020.

Kontaktinformācija:

12.08.2020. Biroja telpas Gaļas paviljona 2.stāvā (13,7 m2)

Iznomājamais īpašums: telpa Nr. 27 telpu grupā 005, Gaļas paviljona ēkas 2.stāvā
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040071053
Telpas platība – 13,7  m2
Telpas lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām
Līguma darbības termiņš – 10.09.2020.-31.12.2020.
Nomas maksas bāzes likme: 7,00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. Papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt AS “Rīgas Centrāltirgus” izdevumus par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem, kā arī kompensēt AS “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli iznomātajai platībai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības aprēķinu.

Pieteikšanās termiņš: 26.08.2020.

Kontaktinformācija:

01.06.2020. Telpas biroja un pārtikas produktu apstrādes vajadzībām Gaļas paviljona 1.stāvā (81,9 m2)

Iznomājamais īpašums: telpas  Nr.38. līdz 43. un Nr.48. līdz 49. kā kopums telpu grupā 001, Gaļas paviljona ēkas 1.stāvā
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040071053
Telpas platība – 81,9  m2
Telpas lietošanas mērķis – telpas biroja un pārtikas produktu apstrādes vajadzībām
Līguma darbības termiņš – 29.06.2020.-31.12.2020.
Nomas maksas bāzes likme: 5,00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. Papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt AS “Rīgas Centrāltirgus” izdevumus par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem, kā arī kompensēt AS “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli iznomātajai platībai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības aprēķinu.

Pieteikšanās termiņš: 15.06.2020.

Kontaktinformācija:

01.06.2020. Biroja telpas Gaļas paviljona 2.stāvā (30,3 m2)

Iznomājamais īpašums: telpa Nr. 16 telpu grupā 005, Gaļas paviljona ēkas 2.stāvā
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040071053
Telpas platība – 30,3  m2
Telpas lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām
Līguma darbības termiņš – 29.06.2020.-31.12.2020.
Nomas maksas bāzes likme: 8,00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. Papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt AS “Rīgas Centrāltirgus” izdevumus par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem, kā arī kompensēt AS “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli iznomātajai platībai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības aprēķinu.

Pieteikšanās termiņš: 15.06.2020.

Kontaktinformācija:

31.01.2020. Biroja telpas Gaļas paviljona 2.stāvā (30,3 m2)

Iznomājamais īpašums: telpa Nr. 16 telpu grupā 005, Gaļas paviljona ēkas 2.stāvā
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040071053
Telpas platība – 30,3  m2
Telpas lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām
Līguma darbības termiņš – 02.03.2020.-31.12.2020.
Nomas maksas bāzes likme: 8,00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. Papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt AS “Rīgas Centrāltirgus” izdevumus par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem, kā arī kompensēt AS “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli iznomātajai platībai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības aprēķinu.

Pieteikšanās termiņš: 14.02.2020.

Kontaktinformācija:

23.01.2020. Biroja telpas Zivju paviljona 2.stāvā (16,3 m2)

Iznomājamais īpašums: birojs Nr. 8 telpu grupā 002, Zivju paviljona ēkas 2.stāvā
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 3 k.4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040071074
Telpas platība – 16,3  m2
Telpas lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām
Līguma darbības termiņš – 21.02.2020.-31.12.2020.
Nomas maksas bāzes likme: 6,00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. Papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt AS “Rīgas Centrāltirgus” izdevumus par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem, kā arī kompensēt AS “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli iznomātajai platībai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības aprēķinu.

Pieteikšanās termiņš: 06.02.2020.

Kontaktinformācija:

23.01.2020. Biroja telpas Gaļas paviljona 2.stāvā (13,7 m2)

Iznomājamais īpašums: telpa Nr. 27 telpu grupā 005, Gaļas paviljona ēkas 2.stāvā
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040071053
Telpas platība – 13,7  m2
Telpas lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām
Līguma darbības termiņš – 21.02.2020.-31.12.2020.
Nomas maksas bāzes likme: 7,00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. Papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt AS “Rīgas Centrāltirgus” izdevumus par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem, kā arī kompensēt AS “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli iznomātajai platībai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības aprēķinu.

Pieteikšanās termiņš: 06.02.2020.

Kontaktinformācija:

23.01.2020. Telpas Gaļas paviljona 3.stāvā (15,7 m2)

Iznomājamais īpašums: telpa Nr. 7 telpu grupā 006, Gaļas paviljona ēkas 3.stāvā
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040071053
Telpas platība – 15,7  m2
Telpas lietošanas mērķis – telpa biroja vai saimniecības vajadzībām
Līguma darbības termiņš – 21.02.2020.-31.12.2020.
Nomas maksas bāzes likme: 5,00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. Papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt AS “Rīgas Centrāltirgus” izdevumus par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem, kā arī kompensēt AS “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli iznomātajai platībai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības aprēķinu.
Piezīmes: Nomniekam pēc saskaņojuma ar AS “Rīgas Centrāltirgus” ir tiesības par saviem līdzekļiem veikt telpas remontu.

Pieteikšanās termiņš: 06.02.2020.

Kontaktinformācija:

23.01.2020. Biroja telpas Gaļas paviljona 2.stāvā (10,3 m2)

Iznomājamais īpašums: telpa Nr. 25 telpu grupā 005, Gaļas paviljona ēkas 2.stāvā
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040071053
Telpas platība – 10,3  m2
Telpas lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām
Līguma darbības termiņš – 21.02.2020.-31.12.2020.
Nomas maksas bāzes likme: 7,00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. Papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt AS “Rīgas Centrāltirgus” izdevumus par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem, kā arī kompensēt AS “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli iznomātajai platībai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības aprēķinu.

Pieteikšanās termiņš: 06.02.2020.

Kontaktinformācija:

20.01.2020. Iznomāšanai paredzētais nekustamais īpašums Pūpolu ielā 7

Iznomājamais īpašums: telpa Nr. 15 telpu grupā 001, ēkas 2.stāvā
Adrese: Rīga, Pūpolu iela 7
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 01000040076001
Telpu platība – 349,4  m2
Līguma darbības termiņš – 18.02.2020.-31.12.2020.
Nomas maksas bāzes likme: 2.50 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. Papildus nomas maksai nomniekam jāveic maksājumi par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem un nekustamā īpašuma nodoklis.

Pieteikšanās termiņš: 03.02.2020.

Kontaktinformācija:

20.12.2019. SLUDINĀJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA BRĪVĪBAS IELĀ 90A, RĪGĀ (KADASTRA NUMURS 0100 028 0055) NOMAS UN APBŪVES TIESĪBU MUTISKU IZSOLI
Izsoles veids Mutiska izsole (pirmreizēja)
Izsoles nolikums Nekustamā īpašuma Brīvības ielā  90A, Rīgā (kadastra Nr. 0100 028 0055) nomas un apbūves tiesību mutiskas izsoles nolikums (apstiprināts ar AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes 12.12.2019. lēmumu Nr.02-1/461 (Prot. Nr.56) un saskaņots ar AS “Rīgas Centrāltirgus”  ārkārtas akcionāru sapulces 18.12.2019. lēmumu (Prot. Nr.11)).
Nomas objekts Zemes gabals 20 028 m2 platībā (kadastra apzīmējums 0100 028 0055) un uz zemes gabala esošas būves – vēsturiskie tirdzniecības paviljoni (kadastra apzīmējumi 0100 028 0055 001 un 0100 028 0055 002)
Nomas objekta adrese Brīvības iela 90A, Rīga
Kadastra numurs 0100 028 0055
Iznomātājs AS “Rīgas Centrāltirgus”, reģistrācijas numurs 50003249741, juridiskā adrese Nēģu iela 7, Rīga, tālrunis 67229985.
Iznomāšanas termiņš Nomas līguma termiņš – 30 gadi
Nomas objekta izmantošanas veids Nekustamā īpašuma atjaunošana un attīstīšana atbilstoši 28.03.2019. SIA “INEX arhitekti”, reģistrācijas Nr.42103088148 (arhitekts J.Biķis, interjera dizainere Z.Biķe) izstrādāto Vidzemes tirgus attīstības priekšlikumu, Vidzemes tirgus darbības nodrošināšana, nekustamā īpašuma uzturēšana un apsaimniekošana
Izsoles sākumcena un izsoles solis Izsoles sākumcena nomas maksai par Nomas objektu, ieskaitot maksu par apbūves tiesību, ir:- 2 329 EUR mēnesī (bez PVN) – no nomas līguma spēkā stāšanās dienas līdz Izsoles nolikuma  3.1.1.1.apakšpunktā norādīto darbu pabeigšanai un objektu nodošanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) mēnešus no nomas līguma spēkā stāšanās dienas (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies agrāk) (turpmāk – sākotnējās nomas maksas apmērs Nr.1);- 5 821 EUR mēnesī (bez PVN) – no Izsoles nolikuma 3.1.1.1.apakšpunktā norādīto darbu pabeigšanas un objektu nodošanas ekspluatācijā, bet ne vēlāk kā no 31. (trīsdesmit pirmā) mēneša no nomas līguma spēkā stāšanās dienas (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies agrāk) līdz Izsoles nolikuma 3.1.1.2. norādīto objektu būvniecības darbu pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijai, bet ne ilgāk kā līdz 42. (četrdesmit otrajam) mēnesim ieskaitot no nomas līguma spēkā stāšanās dienas (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies agrāk) (turpmāk – sākotnējās nomas maksas apmērs Nr.2);- 11 643 EUR mēnesī (bez PVN) – no Izsoles nolikuma 3.1.1.2.apakšpunktā norādīto darbu pabeigšanas un objektu nodošanas ekspluatācijā, bet ne vēlāk kā no 43. (četrdesmit) trešā mēneša no nomas līguma spēkā stāšanās dienas (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies agrāk) līdz nomas līguma termiņa beigām (turpmāk – sākotnējās nomas maksas apmērs Nr.3).Solīšana par Nomas objekta nomu, ieskaitot maksu par apbūves tiesību, sākas no 2 329 EUR mēnesī (bez PVN) sākotnējās nomas maksas apmēram Nr.1, no 5 821 EUR mēnesī (bez PVN) sākotnējās nomas maksas apmēram Nr.2 un no 11 643 EUR mēnesī (bez PVN) sākotnējās nomas maksas apmēram Nr.3.Viens izsoles solis ir:23,29 EUR – sākotnējam nomas maksas apmēram Nr.1;58,21 EUR – sākotnējam nomas maksas apmēram Nr.2.116,43 EUR – sākotnējam nomas maksas apmēram Nr.3.
Drošības nauda Līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai pretendents iemaksā Iznomātāja kontā Nr. LV62PARX0001104210405, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, drošības naudu, kas tiek noteikta Izsoles nolikuma 6.1.1. apakšpunktā norādītās sākotnējās nomas maksas Nr.1 par Nomas objektu trīs mēnešu apmērā, kas ir 8454,27 EUR.
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Izsoles pretendentu pieteikumu pieņemšana notiek no 20.12.2019. līdz 24.02.2020. no plkst. 8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.16.30. Pieteikumi iesniedzami AS “Rīgas Centrāltirgus”, Nēģu ielā 7, Rīgā, 2.stāvā, 3.kabinetā.
Izsoles laiks un vieta Izsole notiks 2020.gada 9.martā plkst. 11:00 AS “Rīgas Centrāltirgus” telpās Nēģu ielā 7, Rīgā, 3.stāva zālē.
Objekta apskate Nomas objektu var apskatīt dabā, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrēto apskates laiku ar Iznomātāja pārstāvi Kristīni Medni, tālrunis 67358180, e-pasts kristine.medne@rct.lv.
Papildus noteikumi Nomas objekta izsoles noteikumi pilnā apjomā ir ietverti Izsoles nolikumā. Nomas objekta iznomāšanas noteikumi pilnā apjomā ir ietveri Nomas līguma projektā.
Pievienotie izsoles dokumenti 1. Nekustamā īpašuma Brīvības ielā  90A, Rīgā (kadastra Nr. 0100 028 0055) nomas un apbūves tiesību mutiskas izsoles nolikums;2. Pieteikuma forma dalībai izsolē;3. Kredītiestādes izziņas forma;4. Nomas līguma projekts;5. 28.03.2019. SIA “INEX arhitekti”, reģistrācijas Nr.42103088148 (arhitekts J.Biķis, interjera dizainere Z.Biķe) izstrādātais Vidzemes tirgus attīstības priekšlikums;6. SIA “CMB” (reģ. Nr. 43603024025) 2017.gada 14.jūnija Tehniskās apsekošanas atzinums Nr.TA-114-04-17/RC/1;7. SIA “CMB” (reģ. Nr. 43603024025) 2017.gada 14.jūnija Tehniskās apsekošanas atzinums Nr.TA-114-04-17/RC/28. Vērtēšanas atskaite

 

25.09.2019. Telpas Gaļas paviljona ēkas 1.stāvā

Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 001
Telpas Nr. – Nr.57, 58, 59, 65 un 66
Telpu platība – 53,5 m2
Līguma darbības termiņš – 25.10.2019.-31.12.2020.
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 1, Gaļas paviljona ēkas 1.stāvs
Lietošanas mērķis : Citas ēkas un būves
Nomas maksas bāzes likme: 5.00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. Papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt AS “Rīgas Centrāltirgus” izdevumus par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem, kā arī kompensēt AS “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli iznomātajai platībai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības aprēķinu
Papildus informācija:
telpas tiek iznomātas biroja un pārtikas produktu apstrādes vajadzībām
– nomniekam pēc saskaņojuma ar AS “Rīgas Centrāltirgus” ir tiesības par saviem līdzekļiem veikt Telpu remontu un pielāgot tās savas komercdarbības veikšanai.

Pieteikšanās termiņš: 08.10.2019.

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
11.09.2017. Biroja telpas Gaļas paviljonā (15,7 m2)

IZNOMĀŠANAI PAREDZĒTAIS NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS:
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums: 0100 004 0071 053
Telpu platība: 15,7 m2
Adrese: Rīga, Centrāltirgus iela 1 (Gaļas paviljons)
Telpu grupas apzīmējums: 0100 004 0071 053 006
Telpu numurs: Nr.7
Lietošanas mērķis: telpa biroja vajadzībām

Nomas maksas bāzes likme: 3,50 EUR/kvm (bez PVN) mēnesī
Pieteikšanās termiņš: nav noteikts (pēc pirmā pieteikuma saņemšanas jautājums par nomas līguma noslēgšanu tiks izskatīts valdes sēdē)

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180

INFORMĀCIJA PAR TELPU NOMAS LĪGUMU NOSLĒGŠANU

09.03.2022. Paziņojums

Paziņojums par nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Maskavas ielā 1, Rīgā (nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 36,36 m2 ēkas Rīgā, Maskavas ielā 1 (būves kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0072 001) 2.stāvā, telpu grupā 008 – telpa Nr. 1 un ½ daļu no telpas Nr. 2 ar kopējo platību 30,95 m2 un domājamā daļa 5,41 m2 platībā no koplietošanas telpām Nr. 8-10) nomas līguma noslēgšanu

 

Izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts ar fizisku personu.

Līguma noslēgšanas datums: 01.03.2022.

Līguma beigu termiņš: 28.02.2027.

06.12.2021. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “Caviar House”, reģistrācijas numurs 40003816617, juridiskā adrese Jāņa iela 5, Rīga, LV-1050
Nomas līguma datums un numurs – 03.12.2021. Telpu nomas līgums Nr. 02-05/158/21
Nomas līguma termiņš – līdz 02.12.2027.
Adrese – Spīķeru iela 2, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – apzīmējums 0100 004 0075 001
Nomas objekts – nedzīvojamās telpas Nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12 telpu grupā 001 ar kopējo platību 198,9 m2 un domājamās daļas 27,41 m2 platībā no koplietošanas telpas Nr. 6 telpu grupā 001
Nomas maksa mēnesī – EUR 4,18/m2 mēnesī bez PVN par nedzīvojamām telpām Nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12 telpu grupā 001 ar kopējo platību 198,9 m2 un EUR 2,33/m2 mēnesī bez PVN par domājamās daļas 27,41 m2 platībā no koplietošanas telpas Nr. 6 telpu grupā 001.
Telpu lietošanas mērķis: biroja un/vai noliktavas vajadzībām

Kontaktinformācija:

04.10.2021. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “NAVEK”, reģistrācijas Nr. 40203060076, juridiskā adrese Meža iela 31, Baloži, Ķekavas nov., LV-2128
Nomas līguma datums un numurs –30.09.2021. Telpu nomas līgums Nr.02-05/156/21
Nomas līguma termiņš – 01.10.2021.-31.12.2021.
Adrese – Pūpolu ielā 5, Rīgā
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 01000040071077001
Iznomātās telpas – nedzīvojamās telpas Nr.1 līdz Nr.4 ar kopējo platību 55,2 m2 telpu grupā 001
Nomas maksa mēnesī –4,50 EUR/m2 (neieskaitot PVN)
Telpu lietošanas mērķis – kafejnīcas vajadzībām

Kontaktinformācija:

04.10.2021. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “RIOTEKS”, reģistrācijas Nr.40003490423
Nomas līguma datums un numurs – 03.08.2020.Telpu nomas līgums Nr.02-05/72/20 un 30.09.2021. Vienošanās Nr. 02-05/155/21 par grozījumiem 03.08.2020.Telpu nomas līgumā Nr.02-05/72/20
Nomas līguma termiņš – līdz 31.12.2021.
Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 001
Telpas Nr. – nedzīvojamās telpas Nr. 44. un Nr. 47
Telpu platība – 17,3 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 5 / kvm., neieskaitot PVN

Nomniekam iznomātas papildus telpas saskaņā ar noslēgto vienošanos pie nomas līguma.

Kontaktinformācija:

02.09.2021. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jaunā Sakta”, reģistrācijas Nr. 40203028236, juridiskā adrese Raiņa iela 87-102, Jūrmala, LV-2016
Nomas līguma datums un numurs –Telpu nomas līgums Nr.02-05/151/21 (noslēgts 24.08.2021.)
Nomas līguma termiņš – 26.07.2021.-31.12.2021.
Adrese – Maskavas iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 01000040071072001
Iznomātās telpas – nedzīvojamā telpa Nr.1 telpu grupā 003 ar platību 23,3 m2
Nomas maksa mēnesī –EUR 5,00 EUR/m2 (neieskaitot PVN)
Telpu lietošanas mērķis – tirdzniecības vajadzībām

Kontaktinformācija:

28.07.2021. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “DIKS UN KO”, reģistrācijas Nr. 40003135132, juridiskā adrese Kleistu iela 18 – 78, Rīga, LV-1067
Nomas līguma datums un numurs –Telpu nomas līgums Nr.02-05/146/21 (noslēgts 01.07.2021.)
Nomas līguma termiņš – 06.07.2021.-31.12.2021.
Adrese – Centrāltirgus ielā 3 k.4, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 01000040071074
Iznomātās telpas – telpa Nr.45 ar platību 18,1 m2 telpu grupā 001 un birojs Nr.3 ar platību 19,2 m2 telpu grupā 002
Nomas maksa mēnesī –par telpu Nr. 45 telpu grupā 001 – 5,50- EUR/m2 (neieskaitot PVN) un par biroju Nr.3 telpu grupā 002 – EUR 7,50 EUR/m2 (neieskaitot PVN)
Telpu lietošanas mērķis – biroja un noliktavas vajadzībām

Kontaktinformācija:

28.07.2021. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “DAN-KO”, reģistrācijas Nr. 40003233522, juridiskā adrese Ulbrokas iela 11 – 13, Rīga, LV-1021
Nomas līguma datums un numurs –Telpu nomas līgums Nr.02-05/145/21 (noslēgts 01.07.2021.)
Nomas līguma termiņš – 01.07.2021.-31.12.2021.
Adrese – Maskavas iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 01000040071072001
Iznomātās telpas – telpas Nr.2, 3 un 4 telpu grupā 003 ar kopējo platību 36,9 m2
Nomas maksa mēnesī –EUR 5,00 EUR/m2 (neieskaitot PVN)
Telpu lietošanas mērķis – tirdzniecības vajadzībām

Kontaktinformācija:

19.04.2021. Informācija par zemes apakšnomas līguma noslēgšanu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” ir noslēdzis telpu nomas līgumus par nedzīvojamo telpu nomu nekustamajā īpašumā Rīgā, Maskavas ielā 1 (būves kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0072 001). Informācija par noslēgtajiem nomas līgumiem pievienota saraksta veidā.

Saraksts

Kontaktinformācija:

22.02.2021. Informācija par zemes apakšnomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – Pilnsabiedrība “BERERIX”, vienotais reģistrācijas numurs 44103125226, juridiskā adrese Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119, LV-2167
Nomas līguma datums un numurs –Zemes apakšnomas līgums Nr.02-05/65/21 (noslēgts 12.02.2021.)
Nomas līguma termiņš – 12.02.2021.-30.06.2025.
Nomas objekts – daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0086 8002 Centrāltirgus ielā 1, Rīgā, 2470 m2 platībā, un daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0085, Rīgā, Centrāltirgus ielā, 130 m2 platībā.
Nomas maksa mēnesī – 2,10 EUR/m2, neieskaitot PVN.
Lietošanas mērķis – būvlaukuma materiāli tehniskās bāzes ierīkošanai un darbības nodrošināšanai Nacionālo interešu objekta “Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi” būvdarbu laikā.

Kontaktinformācija:

08.02.2021. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA Otrā telpa, reģistrācijas Nr. 40203111423, juridiskā adrese Katrīnas dambis 17 – 12, Rīga, LV-1045
Nomas līguma datums un numurs –Telpu nomas līgums Nr.02-05/64/21 (noslēgts 01.02.2021.).
Nomas līguma termiņš – 01.02.2021.-31.12.2021.
Adrese – Centrāltirgus ielā 3 k.2, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 01000040071063
Telpu grupa – 005
Telpa Nr. – nedzīvojamās telpas Nr. 20. līdz 23. ar kopējo platību 28,3 kvm. un daļu no telpas Nr. 1 ar platību 5 kvm. pie ieejas telpās Nr. 20. līdz 23., kopā 33,3 kvm. platībā
Telpu platība – 33,3  m2
Nomas maksa mēnesī – no nomas līguma spēkā stāšanās brīža līdz 30.04.2021. – 2,50 EUR/m2 jeb EUR 83,25 par telpām kopā mēnesī, no 01.05.2021. līdz 31.08.2021. – 3,50 EUR/m2 jeb EUR 116,55 par telpām kopā mēnesī un no 01.09.2021. līdz 31.12.2021. – 4,00 EUR/m2 jeb EUR 133,20 par telpām kopā mēnesī, neieskaitot PVN.
Lietošanas mērķis – maksas sabiedriskās tualetes darbības nodrošināšanai.

Kontaktinformācija:

05.08.2020. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “VIVA Group”, reģistrācijas Nr.44103129124
Nomas līguma datums un numurs –Telpu nomas līgums Nr. 02-05/79/20 (noslēgts 10.09.2020.
Nomas līguma termiņš – 10.09.2020.-31.12.2020.
Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 005
Telpa Nr. – 27
Telpu platība – 13,7  m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 7/kvm., neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām

Kontaktinformācija:

05.08.2020. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “RIOTEKS”, reģistrācijas Nr.40003490423
Nomas līguma datums un numurs –Telpu nomas līgums Nr.02-05/72/20 (noslēgts 03.08.2020.)
Nomas līguma termiņš – 03.08.2020.-31.12.2020.
Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 001
Telpa Nr. – nedzīvojamās telpas  Nr.38. līdz 43. un Nr. 48. līdz 49. kā kopums
Telpu platība – 81,9  m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 5/kvm., neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpas pārtikas produktu apstrādes vajadzībām

Kontaktinformācija:

04.03.2020. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

NomnieksSIA “Latvijas Miesnieks”, reģistrācijas Nr.40103762537
Nomas līguma datums un numurs –28.02.2020. Telpu nomas līgums Nr. 02-05/61/20
Nomas līguma termiņš – 02.03.2020.-31.12.2020.
Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 005
Telpa Nr. – 16
Telpu platība – 30,3 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 8/kvm., neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām

Kontaktinformācija:

04.03.2020. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

NomnieksSIA “VIANDE”, reģistrācijas Nr.40203028611
Nomas līguma datums un numurs –21.02.2020. Vienošanās Nr.02-05/59/20 par grozījumiem 13.02.2017. Telpu nomas līgumā Nr. 02-05/30/17
Nomas līguma termiņš – 21.02.2020.-31.12.2020.
Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 005
Telpa Nr. – 27
Telpu platība – 13,7 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 7/kvm., neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām

Kontaktinformācija:

04.03.2020. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

NomnieksSIA “SARKA S”, reģistrācijas Nr.40003669627
Nomas līguma datums un numurs –Telpu nomas līgums Nr.02-05/60/20 (noslēgts 21.02.2020.)
Nomas līguma termiņš – 21.02.2020.-31.12.2020.
Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 005
Telpa Nr. – 25
Telpu platība – 10.3 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 7/kvm., neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām

Kontaktinformācija:

04.03.2020. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

NomnieksSIA “Veterinārās konsultācijas un pakalpojumi”, reģistrācijas Nr.40003632253
Nomas līguma datums un numurs –21.02.2020. Telpu nomas līgums Nr. 02-05/58/20
Nomas līguma termiņš – 21.02.2020.-31.12.2020.
Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 006
Telpa Nr. – 7
Telpu platība – 15,7 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 5/kvm., neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpa saimniecības vajadzībām

Kontaktinformācija:

04.03.2020. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

NomnieksSIA “Pūpolu 7”, reģistrācijas Nr.40103842438
Nomas līguma datums un numurs –21.02.2020. Telpu nomas līgums Nr. 02-05/57/20
Nomas līguma termiņš – 21.02.2020.-31.12.2020.
Adrese – Pūpolu iela 7, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0076 001
Telpu grupa – 001
Telpa Nr. – 15
Telpu platība – 349,40 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 8/kvm., neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – tirdzniecības vietu apsaimniekošanai

Kontaktinformācija:

INFORMĀCIJA PAR NOMAS LĪGUMU PAGARINĀŠANU

Informācija par Telpu nomas līguma plānoto pārjaunojumu:

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par plānoto pārjaunojumu sekojošam telpu nomas līgumam:

Līguma Nr., datums: 31.03.2021. Telpu nomas līgums Nr. 02-05/73/21
Nomnieks: SIA “LuAnna”, reģistrācijas Nr. 40103879055
Iznomātais īpašums: Nedzīvojamās telpas Nr.1 un Nr. 2 telpu grupā 005 ar kopējo platību 43,8 m2 ēkas Rīgā, Maskavas ielā 1 (kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0072 001) 1.stāvā
Iznomātā īpašuma lietošanas mērķis: Frizētavas vajadzībām
Spēkā esošā nomas maksa mēnesī bez PVN: 10 EUR/m2 mēnesī bez PVN. Papildus nomas maksai nomnieks norēķinās ar iznomātāju par komunālajiem pakalpojumiem, kompensē iznomātājam nekustamā īpašuma nodokli par telpām un proporcionālo zemesgabala daļu, kā arī izdevumus par nekustamā īpašuma apdrošināšanu.
Informācija par plānoto pārjaunojumu: Pārjaunojuma līguma noslēgšanas gadījumā SIA “Maska Art”, reģ. Nr. 40203389040 pārņems visas SIA “LuAnna” reģistrācijas Nr. 40103879055, saistības, kas izriet no 31.03.2021. Telpu nomas līguma Nr. 02-05/73/21

 

SIA “Rīgas Centrāltirgus” aicina 10 (desmit) darba dienu laikā no publikācijas  pieteikties pretendentus, kuri vēlas nomāt publikācijā norādīto nomas objektu uz norādītajiem noteikumiem. Pieteikums iesniedzams SIA “Rīgas Centrāltirgus” rakstveidā, iesniedzot personīgi, nosūtot pa pastu uz adresi Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050, vai kā elektroniski sagatavotu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pasta adresei: tirgus@rct.lv. Ja publikācijā norādītajā termiņā īpašuma nomai pieteiksies kāds pretendents, tad saskaņā ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas kārtības (turpmāk – Kārtība) 6.11.punkta noteikumiem pārjaunojuma līgums netiks slēgts un nomas objekts tiks nodots jaunai iznomāšanai atbilstoši Kārtības noteikumiem.

Kontakti papildus informācijas saņemšanai:

Kristīne Rone

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

Iznomāšanas daļas Nekustamā īpašuma iznomāšanas vadītāja

E-pasts: kristine.rone@rct.lv

Telefons: +371 67358180, 25440046

10.03.2022. Informācija par plānoto nomas līgumu termiņa pagarināšanu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par plānoto termiņa pagarināšanu sekojošam zemes nomas līgumam:

Līguma Nr., datums 29.01.2013. Zemes nomas līgums Nr. 05-33/13
Nomnieks SIA “Jureks un Ko”, reģ.Nr. 40003041551
Iznomātais īpašums: Daļa no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0161 (pie ēkas Spīķeru ielā 1) 200 m2 platībā
Iznomātā īpašuma lietošanas mērķis: Nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošanai
Spēkā esošā nomas maksa mēnesī bez PVN 3 EUR/m2 mēnesī bez PVN
Pašreizējais nomas līguma termiņš 31.03.2022.
Plānotais nomas līguma termiņš pēc pagarināšanas 31.12.2022.
Līguma termiņa pagarināšanas nosacījumi 1. Nomniekam līdz 31.12.2022. jāatbrīvo nomātā zemesgabala daļa no uz tās izvietotajiem tirdzniecības moduļiem.

2. Nomas maksa tiek saglabāta nemainīga.

 

SIA “Rīgas Centrāltirgus” aicina 10 (desmit) darba dienu laikā no publikācijas  pieteikties pretendentus, kuri vēlas nomāt kādu no publikācijā norādītajiem nomas objektiem uz norādītajiem noteikumiem. Pieteikums iesniedzams SIA “Rīgas Centrāltirgus” rakstveidā, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050, vai kā elektroniski sagatavotu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pasta adresei: tirgus@rct.lv. Ja publikācijā norādītajā termiņā īpašuma nomai  pieteiksies kāds pretendents, tad saskaņā ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas kārtības 6.8.punkta noteikumiem vienošanās par nomas līguma termiņa pagarinājumu netiks slēgta un nomas objekts tiks nodots jaunai iznomāšanai atbilstoši Kārtības noteikumiem.

 

Kontakti:

Kristīne Rone

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

Iznomāšanas daļas

Nekustamā īpašuma iznomāšanas vadītāja

E-pasts: kristine.rone@rct.lv

Telefons: +371 67358180

 

10.03.2022. Informācija par plānoto nomas līgumu termiņa pagarināšanu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par plānoto termiņa pagarināšanu sekojošam zemes nomas līgumam:

 

Līguma Nr., datums 30.01.2013. Zemes nomas līgums Nr. 05-34/13
Nomnieks SIA “Stikls Plus”, reģ.Nr. 40103533165
Iznomātais īpašums: Daļa no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0161 (pie ēkas Spīķeru ielā 3) 344 m2 platībā
Iznomātā īpašuma lietošanas mērķis: Nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošanai
Spēkā esošā nomas maksa mēnesī bez PVN 3 EUR/m2 mēnesī bez PVN
Pašreizējais nomas līguma termiņš 31.03.2022.
Plānotais nomas līguma termiņš pēc pagarināšanas 31.12.2022.
Līguma termiņa pagarināšanas nosacījumi 1. Nomniekam līdz 31.12.2022. jāatbrīvo nomātā zemesgabala daļa no uz tās izvietotajiem tirdzniecības moduļiem.

2. Nomas maksa tiek saglabāta nemainīga.

 

SIA “Rīgas Centrāltirgus” aicina 10 (desmit) darba dienu laikā no publikācijas  pieteikties pretendentus, kuri vēlas nomāt kādu no publikācijā norādītajiem nomas objektiem uz norādītajiem noteikumiem. Pieteikums iesniedzams SIA “Rīgas Centrāltirgus” rakstveidā, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050, vai kā elektroniski sagatavotu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pasta adresei: tirgus@rct.lv. Ja publikācijā norādītajā termiņā īpašuma nomai  pieteiksies kāds pretendents, tad saskaņā ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas kārtības 6.8.punkta noteikumiem vienošanās par nomas līguma termiņa pagarinājumu netiks slēgta un nomas objekts tiks nodots jaunai iznomāšanai atbilstoši Kārtības noteikumiem.

 

Kontakti:

Kristīne Rone

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

Iznomāšanas daļas

Nekustamā īpašuma iznomāšanas vadītāja

E-pasts: kristine.rone@rct.lv

Telefons: +371 67358180

Informācija par Telpu nomas līguma plānoto pārjaunojumu

Informācija par Telpu nomas līguma plānoto pārjaunojumu:

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par plānoto pārjaunojumu sekojošam telpu nomas līgumam:

Līguma Nr., datums: 26.06.2019. Telpu nomas līgums Nr. 02-05/66/19
Nomnieks: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LANS pluss”, reģistrācijas Nr.40003728367
Iznomātais īpašums: Nedzīvojamā telpa Nr.28 Gaļas paviljona ēkas Rīgā, Centrāltirgus ielā 1 (kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0071 053), 2.stāvā, telpu grupā 005, ar kopējo platību 14,7 m2
Iznomātā īpašuma lietošanas mērķis: Biroja vajadzībām
Spēkā esošā nomas maksa mēnesī bez PVN: 7 EUR/m2 mēnesī bez PVN
Informācija par plānoto pārjaunojumu: Pārjaunojuma līguma noslēgšanas gadījumā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VIVA Group”, reģistrācijas Nr. 44103129124,  pārņems visas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LANS pluss”, reģistrācijas Nr.40003728367, saistības, kas izriet no 26.06.2019. Telpu nomas līguma Nr. 02-05/66/19

SIA “Rīgas Centrāltirgus” aicina 10 (desmit) darba dienu laikā no publikācijas  pieteikties pretendentus, kuri vēlas nomāt publikācijā norādīto nomas objektu uz norādītajiem noteikumiem. Pieteikums iesniedzams SIA “Rīgas Centrāltirgus” rakstveidā, iesniedzot personīgi, nosūtot pa pastu uz adresi Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050 vai kā elektroniski sagatavotu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pasta adresei: tirgus@rct.lv. Ja publikācijā norādītajā termiņā īpašuma nomai  pieteiksies kāds pretendents, tad saskaņā ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas kārtības (turpmāk – Kārtība) 6.11.punkta noteikumiem pārjaunojuma līgums netiks slēgts un nomas objekts tiks nodots jaunai iznomāšanai atbilstoši Kārtības noteikumiem.

Kontakti papildus informācijas saņemšanai:

Kristīne Rone

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

Nekustamā īpašuma daļas vadītāja

E-pasts: kristine.rone@rct.lv

Telefons: +371 67358180

Informācija par Zemes nomas līguma plānoto pārjaunojumu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par plānoto termiņa pagarināšanu sekojošam zemes nomas līgumam:

Līguma Nr., datums 29.01.2013. Zemes nomas līgums Nr. 05-33/13
Nomnieks SIA “Jureks un Ko”, reģ.Nr. 40003041551
Iznomātais īpašums: Daļa no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0161 (pie ēkas Spīķeru ielā 1) 200 m2 platībā
Iznomātā īpašuma lietošanas mērķis: Nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošanai
Spēkā esošā nomas maksa mēnesī bez PVN 3 EUR/m2 mēnesī bez PVN
Pašreizējais nomas līguma termiņš 31.12.2021.
Plānotais nomas līguma termiņš pēc pagarināšanas 31.03.2022.
Līguma termiņa pagarināšanas nosacījumi 1. Nomniekam līdz 30.04.2022. jāatbrīvo nomātā zemesgabala daļa no uz tās izvietotajiem tirdzniecības moduļiem.

2. Nomas maksa tiek saglabāta nemainīga.

SIA “Rīgas Centrāltirgus” aicina 10 (desmit) darba dienu laikā no publikācijas  pieteikties pretendentus, kuri vēlas nomāt kādu no publikācijā norādītajiem nomas objektiem uz norādītajiem noteikumiem. Pieteikums iesniedzams SIA “Rīgas Centrāltirgus” rakstveidā, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050, vai kā elektroniski sagatavotu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pasta adresei: tirgus@rct.lv. Ja publikācijā norādītajā termiņā īpašuma nomai  pieteiksies kāds pretendents, tad saskaņā ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas kārtības 6.8.punkta noteikumiem vienošanās par nomas līguma termiņa pagarinājumu netiks slēgta un nomas objekts tiks nodots jaunai iznomāšanai atbilstoši Kārtības noteikumiem.

Kontakti:

Kristīne Medne

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

Nekustamā īpašuma daļas vadītāja

E-pasts: kristine.medne@rct.lv

Telefons: +371 67358180

Informācija par Zemes nomas līguma plānoto pārjaunojumu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par plānoto termiņa pagarināšanu sekojošam zemes nomas līgumam:

Līguma Nr., datums 30.01.2013. Zemes nomas līgums Nr. 05-34/13
Nomnieks SIA “Stikls Plus”, reģ.Nr. 40103533165
Iznomātais īpašums: Daļa no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0161 (pie ēkas Spīķeru ielā 3) 344 m2 platībā
Iznomātā īpašuma lietošanas mērķis: Nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošanai
Spēkā esošā nomas maksa mēnesī bez PVN 3 EUR/m2 mēnesī bez PVN
Pašreizējais nomas līguma termiņš 31.12.2021.
Plānotais nomas līguma termiņš pēc pagarināšanas 31.03.2022.
Līguma termiņa pagarināšanas nosacījumi 1. Nomniekam līdz 30.04.2022. jāatbrīvo nomātā zemesgabala daļa no uz tās izvietotajiem tirdzniecības moduļiem.
2. Nomas maksa tiek saglabāta nemainīga.
SIA “Rīgas Centrāltirgus” aicina 10 (desmit) darba dienu laikā no publikācijas pieteikties pretendentus, kuri vēlas nomāt kādu no publikācijā norādītajiem nomas objektiem uz norādītajiem noteikumiem. Pieteikums iesniedzams SIA “Rīgas Centrāltirgus” rakstveidā, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050, vai kā elektroniski sagatavotu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pasta adresei: tirgus@rct.lv. Ja publikācijā norādītajā termiņā īpašuma nomai pieteiksies kāds pretendents, tad saskaņā ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas kārtības 6.8.punkta noteikumiem vienošanās par nomas līguma termiņa pagarinājumu netiks slēgta un nomas objekts tiks nodots jaunai iznomāšanai atbilstoši Kārtības noteikumiem.

Kontakti:
Kristīne Medne
SIA “Rīgas Centrāltirgus”
Nekustamā īpašuma daļas vadītāja
E-pasts: kristine.medne@rct.lv
Telefons: +371 67358180

06.10.2021. Informācija par nomas līguma pagarināšanu

-Nomas līgums: 2015.gada 16.janvāra Telpu nomas līgums Nr.02-05/13;
-Nomnieks: SIA “Pūpolu 7”, reģistrācijas Nr.40103842438;
– Iepriekš noteiktais termiņš – 30.09.2021.
– Termiņš pēc pagarinājuma – 31.07.2022.
– Nomas objekts – nekustamais īpašums Pūpolu ielā 7, Rīgā (ēkas kadastra apzīmējums 0100 004 0076 001)
– Platība – 1315,30 m2
– Nomas maksa –EUR 4179,11 mēnesī bez PVN.

Saskaņā ar 30.09.2021. noslēgto Vienošanos Nr. 02-05/157/21 par grozījumiem 2015.gada 16.janvāra Telpu nomas līgumā Nr.02-05/13 nomas termiņš pagarināts, jo nomnieks atbilstoši nomas līguma noteikumiem ir izpildījis uzņemtās saistības, izbūvējis ēkā Rīgā, Pūpolu ielā 7, automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un pieslēdzis to kopējai SIA “Rīgas Centrāltirgus” ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai.

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
20.09.2021. Informācija par plānoto nomas līguma pagarināšanu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par plānoto termiņa pagarinājumu 2015.gada 16.janvārī ar SIA “Pūpolu 7”, reģistrācijas Nr.40103842438, noslēgtajam Telpu nomas līgumam Nr.02-05/13 par nekustamā īpašuma Pūpolu ielā 7, Rīgā (kadastra Nr. 01000040076) nomu. Līguma termiņš beidzas 30.09.2021. un tas saskaņā ar noslēgtā nomas līguma noteikumiem tiks pagarināts līdz 31.07.2022., ja nomnieks būs izpildījis ar nomas līgumu uzņemtās saistības un izbūvējis ēkā Rīgā, Pūpolu ielā 7, automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un pieslēdzis to kopējai SIA “Rīgas Centrāltirgus” ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai.

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
06.09.2021. Informācija par nomas līguma pagarināšanu un pārjaunojumu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par nomas līguma termiņa pagarināšanu:

-Nomas līgums: 2021.gada 1.februāra Telpu nomas līgums Nr. 02-05/64/21;
– Vienošanās par termiņa pagarināšanu – 30.08.2021. Vienošanās Nr. 02-05/152/21 par grozījumiem 2021.gada 1.februāra Telpu nomas līgumā Nr. 02-05/64/21;
-Nomnieks: SIA Otrā telpa, reģistrācijas Nr. 40203111423, juridiskā adrese Katrīnas dambis 17 – 12, Rīga, LV-1045,
– Iepriekš noteiktais termiņš – 31.12.2021.
– Termiņš pēc pagarinājuma – 31.05.2022.
– Nomas objekts – nedzīvojamās telpas Nr. 20. līdz 23. ar kopējo platību 28,3 m2. un daļa no telpas Nr. 1 ar platību 5 m2 pie ieejas telpās Nr. 20. līdz 23., kopā 33,3 m2. platībā, Gastronomijas paviljona ēkā Rīgā, Centrāltirgus ielā 3 k.2 (kadastra apzīmējums 01000040071063), telpu grupā 005;
– Telpu izmantošanas mērķis – sabiedriskās tualetes darbības nodrošināšanai;
– Nomas maksa – no 01.09.2021. līdz 30.09.2021. – 2,50 EUR/m2 jeb EUR 83,25 par Telpām kopā mēnesī, no 01.10.2021. līdz 31.01.2022. – 3,50 EUR/m2 jeb EUR 116,55 par Telpām kopā mēnesī un no 01.02.2022. līdz 31.05.2022. – 4,00 EUR/m2 jeb EUR 133,20 par Telpām kopā mēnesī. Papildus nomas maksai tiek piemērota PVN standartlikme atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
16.06.2021. Informācija par nomas līguma pagarināšanu un pārjaunojumu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par termiņa pagarināšanu:

-Nomas līgums: 2012.gada 13.janvāra Telpu nomas līgumam Nr.05-07/12
-Nomnieks: Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ART L”, reģistrācijas Nr. 40002061828
– Iepriekš noteiktais termiņš – 31.05.2021.
– Termiņš pēc pagarinājuma – 31.08.2021.
– Nomas objekts – nedzīvojamās telpas ēkā Pūpolu ielā 5, Rīgā (ēkas kadastra apzīmējums 0100 004 0077 001)
– Platība – 665,10 m2
– Nomas maksa – kopā par visām iznomātajām telpām EUR 1080,26 mēnesī bez PVN.
– Iznomātās telpas:
1) telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0077 001 001, kas atrodas ēkas 1.stāvā, 55,2 kvm. platībā kafejnīcas darbības nodrošināšanai;
2) telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0077 001 004, kas atrodas ēkas 2.stāvā, un telpu grupas ar kadastra apzīmējumiem 0100 004 0077 001 007, 0100 004 0077 001 008, 0100 004 0077 001 002 un daļa no bēniņu telpas b/nr., kas atrodas ēkas 3.stāvā, ar kopējo platību 552,2 kvm., viesnīcas darbības nodrošināšanai;
3) koplietošanas telpu grupas ar telpu grupu kadastra apzīmējumiem 0100 004 0077 001 901 un 0100 004 0077 001 902, ar kopējo platību 57,7 kvm. Koplietošanas telpas tiek iznomātas, lai nodrošinātu piekļuvi nomātajām telpām ēkas 2.un 3.stāvā.

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
16.06.2021. Informācija par nomas līguma pagarināšanu un pārjaunojumu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē, ka ir noslēgtas vienošanās un pagarināts nomas līgumu termiņš ar tiem nomniekiem, ar kuriem noslēgto līgumu termiņš beidzās 31.05.2021. Nomas līgumu termiņš pagarināts līdz 31.12.2021. Informācija par nomas līgumiem, kuriem piemērots termiņa pagarinājums, pievienota saraksta veidā.

Saraksts

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
27.05.2021. Informācija par nomas līguma pagarināšanu un pārjaunojumu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par plānoto termiņa pagarināšanu 2012.gada 13.janvārī ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ART L”, reģistrācijas Nr. 40002061828, noslēgtajam Telpu nomas līgumam Nr.05-07/12. Līguma termiņš beidzas 31.05.2021. Termiņa pagarinājums plānots līdz 31.08.2021.

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
Informācija par nomas līguma pagarināšanu un pārjaunojumu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par plānoto telpu un zemes nomas līgumu termiņa pagarināšanu ar tiem nomniekiem, ar kuriem noslēgto līgumu termiņš beidzas 31.05.2021. Termiņa pagarinājums plānots līdz 31.12.2021. Informācija par nomas līgumiem, kuriem plānots termiņa pagarinājums, pievienota saraksta veidā.

Nomnieku saraksts

 

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
30.03.2021. Informācija par nomas līguma pagarināšanu un pārjaunojumu

Telpu nomas līguma Nr. un datums – 01.12.2003. Telpu nomas līgums Nr. 05-37/03
Nomas objekta adrese – Nēģu iela 7, Rīga
Būves kadastra apzīmējums – 01000040083009
Telpu grupas un telpu Nr. – telpas Nr. 1.-31. telpu grupā 004
Telpu platība – 446 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 2114,04 bez PVN mēnesī, neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpas veikala – kafejnīcas darbības nodrošināšanai

Pamatojoties uz SIA “Rīgas Centrāltirgus” dalībnieku sapulces 15.03.2021. lēmumu, ir stājies spēkā starp SIA “Rīgas Centrāltirgus”, SIA “Ave Lat”, reģistrācijas Nr. 40003054185, un SIA “FOOD LINES LATVIA”, reģ.Nr. 40203257966, noslēgtais Pārjaunojuma līgums Nr. 02-05/85/20 un starp SIA “Rīgas Centrāltirgus” un SIA “FOOD LINES LATVIA” noslēgtā Vienošanās Nr. 02-05/84/20 par grozījumiem 01.12.2003. Telpu nomas līgumā Nr. 05-37/03. Saskaņā ar minēto Pārjaunojuma līgumu SIA “FOOD LINES LATVIA” ir pārņēmusi visas SIA “Ave Lat” saistības, kas izriet no 01.12.2003. Telpu nomas līguma Nr. 05-37/03. Saskaņā ar minēto Vienošanos Nr. 02-05/84/20 ir pagarināts 01.12.2003. Telpu nomas līguma Nr. 05-37/03 termiņš līdz 31.12.2022.

 

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
08.03.2021. Informācija par nomas līguma pagarināšanu un pārjaunojumu

SIA “Rīgas Centrāltirgus”, reģistrācijas Nr.50003249741, juridiskā adrese – Rīgā, Nēģu ielā 7, LV-1050, informē par plānoto ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ave Lat”, reģistrācijas Nr. 40003054185, juridiskā adrese – Ganību dambis 26A, Rīga, LV-1005, 01.12.2003. noslēgtā Telpu nomas līguma Nr.05-37/03 termiņa pagarināšanu un minētā līguma pārjaunojumu, saskaņā ar kuru SIA FOOD LINES LATVIA, vienotais reģistrācijas Nr. 40203257966, juridiskā adrese – Ģertrūdes iela 88A, Rīga, LV-1009, apņemas pārņemt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ave Lat” saistības, tiesības un pienākumus, kas izriet no 01.12.2003. noslēgtā Telpu nomas līguma Nr.05-37/03.
01.12.2003. noslēgtā Telpu nomas līguma Nr.05-37/03 termiņa pagarināšanai un pārjaunojumam nepieciešams saņemt SIA “Rīgas Centrāltirgus” dalībnieku sapulces piekrišanu.

 

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
20.07.2020. Informācija par nomas līguma pārjaunojumu

Saskaņā ar 30.06.2020. noslēgto Pārjaunojuma līgumu Nr.02-05/71/20, SIA “GANADO”, reģistrācijas NR. 44103139832, no 01.07.2020. ir pārņēmis no SIA “SARKA S”, reģistrācijas Nr.40003669627, visas tā  saistības, kas izriet no 21.02.2020. ar AS “Rīgas Centrāltirgus” noslēgtā Telpu nomas līguma Nr.02-05/60/20, par sekojošu nomas objektu:

Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 005
Telpa Nr. – 16
Telpu platība – 10,3 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 7/kvm., neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām
Nomas līguma termiņš – 21.02.2020.-31.12.2020.

 

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
09.04.2020. Informācija par nomas līguma pārjaunojumu

Saskaņā ar 30.03.2020. noslēgto Pārjaunojuma līgumu Nr.02-05/64/20, SIA “Latvijas Miesnieks”, reģistrācijas Nr. 40203185780, juridiskā adrese Turaidas iela 65 k-1, Jūrmala, LV-2015, no 01.04.2020. ir pārņēmis no SIA “BALTIC PETROLEUM”, reģistrācijas Nr.40103762537, juridiskā adrese Turaidas iela 65 k-1, Jūrmala, LV-2015, visas tā  saistības, kas izriet no 2020.gada 28.februārī ar AS “Rīgas Centrāltirgus” noslēgtā Telpu nomas līguma Nr.02-05/61/20, par sekojošu nomas objektu:

Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 005
Telpa Nr. – 16
Telpu platība – 30,3 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 8/kvm., neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām
Nomas līguma termiņš – 02.03.2020.-31.12.2020.

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
06.02.2020. Informācija par nomas līgumu darbības termiņa pagarināšanu un pārjaunojuma līgumu noslēgšanu

Saskaņā ar pievienoto sarakstu, skatīt šeit.

19.11.2019. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “EIRIDĪKE”, vienotais reģistrācijas Nr.40003518935
Nomas līguma datums un numurs –Telpu nomas līgums Nr.02-05/9419 (noslēgts 11.11.2019.)
Nomas līguma termiņš – 11.11.2019.-31.12.2019.
Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 001
Telpas Nr. – 57, 58, 59
Telpu platība – 30,7 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 153,50, neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpas biroja un pārtikas produktu apstrādes vajadzībām

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
06.11.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Miglas Rīts”
Nomas līguma datums un numurs – 30.10.2018. Telpu nomas līgums Nr. 02-05/68/18
Nomas līguma termiņš – 2019. gada 31.oktobris
Nomas līguma termiņš pēc pagarināšanas – 2019.gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – 38-43, 48-49
Telpu platība – 81,9 m2
Lietošanas mērķis – biroja un pārtikas produktu apstrādes vajadzībām

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
29.10.2019.Informācija par telpu nomas līgumu pagarināšanu

AS “Rīgas Centrāltirgus” informē, ka zemāk norādīto telpu nomas līgumu par telpu nomu Zivju paviljona ēkā Rīgā, Centrāltirgus ielā 3 k.4 (kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074) darbības termiņš beidzas 31.10.2019. un tie tiks pagarināti līdz 31.12.2019.:

Nomnieks Telpu nomas līguma Nr. un datums Līguma noslēgšanas datums Iznomātās telpas Platība kvm.
SIA ADEMUS, reģ.Nr.40003497614 Nr.05-73/13 03.05.2013 biroja telpas (Zivju paviljona 2.stāvā) 10.4
Nr.05-56/14 05.06.2014 biroja telpa (Zivju paviljona 2.stāvā, Birojs 1) 14.2
biroja telpa (Zivju paviljona 2.stāvā, telpu grupā 002 telpa Nr.10) 8.8
SIA ALANTA, reģ.Nr.40103203223 Nr.05-76/13 03.05.2013 biroja telpa (Zivju paviljona 2.stāvā) 20.7
SIA BARAKAT, reģ.Nr.40003718852 Nr.05-41/13 27.02.2013 telpas maizes un konditorejas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai (telpu grupā 001 telpas Nr.2-8) 65.4
SIA JŪRA AK, reģ.Nr.59202001401 Nr.05-61/14 17.06.2014 biroja telpa (Zivju paviljona 2.stāvā, Birojs 6) 10.4
SIA JŪRAS PARADĪZE, reģ.Nr.40003611389 Nr.05-70/12 25.04.2012 biroja telpa (telpa Zivju paviljona 2.stāvā b/n plānā, Birojs Nr.9) 17.2
biroja telpa (Zivju paviljona 2.stāvā, Birojs 2) 10.1
SIA KURZEME GB, reģ.Nr.40103291094 Nr.05-67/12 23.04.2012 biroja un noliktavas telpas (telpu grupā 001 telpas Nr.10,11) 12.5
SIA DINA TRADE, reģ.Nr.40103811211 Nr.02-05/58/18 13.06.2018 noliktavas telpas (telpu grupā 001 telpa Nr.45) 18.1
biroja telpa (Zivju paviljona 2.stāvs, Birojs Nr.3) 19.2
SIA SD POINT, reģ.Nr.40103635398 Nr.05-71/13 03.05.2013 telpas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai (telpu grupā 001 telpas Nr.34-39) 63.9
Nr.02-05/15/16 22.01.2016 telpa biroja vajadzībām (telpu  grupā 002 telpa Nr.8) 7.8
SIA VINEKS, reģ.Nr.40003448479 Nr.05-68/12 25.04.2012 kafejnīcas telpas (telpu grupā 001 telpa Nr.28 un daļa no telpas Nr.1) (saskaņā ar Pielikumu Nr.1 telpas nr.4-6, 13) 64.9
SIA ARAGOSTA, reģ.Nr.40103950760 Nr.02-05/42/19 01.03.2019 biroja telpa (Zivju paviljona 2.stāvā, Birojs 7) 20.5
SIA SALAS ZIVIS, reģ.Nr.40003440742 Nr.05-62/14 18.06.2014 biroja telpa (Zivju paviljona 2.stāvā, Birojs 5) 10.9
SIA ZIVJU GASTRO, reģ.Nr.40103890298 Nr.02-05/21/16 10.02.2016 telpas produktu pirmsapstrādes vajadzībām (telpu grupā 001 telpas Nr.40-42) 22.3
SIA MAXI-PRO, reģ.Nr.40103747966 Nr.02-05/63/19 04.06.2019 biroja telpa (Zivju paviljona 2.stāvā, telpa Nr.9) 6.5

 

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
09.10.2019. Informācija par zemes nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “Riverpark”, vienotais reģistrācijas Nr.40103946021
Nomas līguma datums un numurs – Zemes nomas līgums Nr.02-05/74/19 (noslēgts 2019.gada 01.oktobrī)
Nomas līguma termiņš – 2019.gada 01.oktobris  – 2020. gada 31.decembris
Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0086
Platība – 267 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 267, neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – preču piegādes autotransporta kustības organizēšanai un īstermiņa stāvvietu darbības nodrošināšanai preču piegādes vajadzībām

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
29.08.2019. Informācija par vienošanās par zemes gabalu daļu faktisko izmantošanu noslēgšanu

Nomnieks – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Prospect’s”, reģistrācijas Nr. 40103735539
Objekts un adrese– daļa no zemes gabala Gaiziņa ielā, Rīgā (pie ēkas Spīķeru ielā 3, Rīgā no Gaiziņa ielas puses) un daļa no zemes gabala Spīķeru ielā, Rīgā (pie Ēkas no Spīķeru ielas puses)
Kadastra apzīmējumi – 0100 004 2026 8001 un 0100 004 0161
Vienošanās datums un numurs – Vienošanās Nr.02-05/69-19 par zemes gabalu daļu faktisko izmantošanu (12.08.2019.)
Vienošanās termiņš – 2019.gada 12.augusts  – līdz būvdarbu pabeigšanas brīdim
Lietošanas mērķis – vieglā tipa celtniecības stalažu novietošanai ap ēku Rīgā, Spīķeru ielā 3 būvdarbu (jumta seguma maiņas) veikšanas laikā
Maksa par zemes gabalu daļu faktisko izmantošanu – 3,55 EUR dienā, neieskaitot PVN

11.07.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Pūpolu 7”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103842438
Nomas līguma datums un numurs – 2015.gada 16.janvāra Telpu nomas līgums Nr.02-05/13
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 30.jūnijs – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Iznomātās telpas – Telpas Rīgā, Pūpolu ielā 7, telpu grupā 001 (telpas Nr. 1-14 un 16-40)
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0076 001
Iznomāto telpu platība – 965,90  m2
Lietošanas mērķis – Telpas tirdzniecības vietu apsaimniekošanai

02.07.2019. Informācija par zemes nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “LASTAD”, vienotais reģistrācijas Nr. 40203088625
Nomas līguma datums un numurs – 2017.gada 27.oktobra Zemes nomas līgums Nr.02-05/90/17
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 31.maijs – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Iznomātais zemes gabals – daļa no zemes gabala Rīgā, Spīķeru ielā 8
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Iznomātā zemes platība – 380  m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošanai

02.07.2019. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “LANS Pluss”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003728367
Nomas līguma datums un numurs – 2019.gada 26.jūnija Telpu nomas līgums Nr.02-05/66/19
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 27.jūnijs – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu platība – 14.7 m 2
Telpu grupa – 005
Telpas Nr. – 28
Nomas maksa mēnesī – EUR 108.05, neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām

11.06.2019. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “MAXI-PRO”
Nomas līguma datums un numurs – 2019.gada 4.jūnija Telpu nomas līgums Nr.02-05/63/19
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 3.jūnijs – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu platība – 6.5 m 2
Nomas maksa mēnesī – EUR 45.50, neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – biroja telpas

11.06.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “EUROINSTALL”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 4.novembra Telpu nomas līgums Nr.05-89/14
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 1.maijs – 2021. gada 24.aprīlis

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 005
Telpu numurs – Nr. 26
Telpu platība – 13,6 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

23.04.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Kurzeme GB”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 23.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.05-67/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31.marts – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu numurs – Nr. 10.11
Telpu platība – 12,5 m2
Lietošanas mērķis – noliktava un birojs

04.04.2019. Informācija par zemes nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Prospect’s”
Nomas līguma datums un numurs – 2017.gada 19.maija Telpu nomas līgums Nr.02-05/43/17
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31.decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161  (pie ēkas Spīķeru ielā 8)
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 200 m2
Lietošanas mērķis – ēku papildfunkciju un apkalpošanas nodrošināšanai

04.04.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “VINEKS”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 25.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.05-68/12
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 31.marts – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu platība – 64.9 m2
Lietošanas mērķis – kafejnīcas vajadzībām

04.04.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “BARAKAT”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 27.februāra Telpu nomas līgums Nr.05-41/13
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 31.marts – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu platība – 65.4 m2
Lietošanas mērķis – telpas maizes un konditorejas preču ražošanai un tirdzniecībai

02.04.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “SD point”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 3.maija telpu nomas līgums Nr.05-71/13
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 31.marts – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.34-38
Telpu platība – 63.9 m2
Lietošanas mērķis – telpas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

15.03.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Tīrīšana 24”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 7.oktobra Telpu nomas līgums Nr.05-102/13
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31.decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Gaiziņa iela 5 k-12
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0012 021
Zemes platība – 26.5 m2
Lietošanas mērķis – sabiedriskās tualetes  un mazgātavas darbības nodrošināšana

15.03.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Tīrīšana 24”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 7.decembra telpu nomas līgums Nr. 05-147/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31.decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-3
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 065
Zemes platība – 110.37 m2
Lietošanas mērķis – maksas tualetes un garderobes darbības nodrošināšanai

11.03.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Aragosta”
Nomas līguma datums un numurs – 2019.gada 1.marta telpu nomas līgums Nr.02-05/42/19
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 25. februāris – 2019. gada 31.novembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Zemes platība – 20.5 m2
Lietošanas mērķis – telpas biroja vajadzībām

11.03.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “AIOLI”
Nomas līguma datums un numurs – 2019.gada 1.marta telpu nomas līgums Nr.02-05/41/19
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 1. marts – 2019. gada 31.novembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Zemes platība – 18.1 m2
Lietošanas mērķis – telpas biroja vajadzībām

28.02.2019. Informācija par zemes nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Visota”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 25.septembra zemes nomas līgums Nr. 05-82/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 ( pie ēkas Pūpolu ielā 1)
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 592 m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošana

20.02.2019. Informācija par zemes nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – Nabi Mamedovs
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 8. aprīļa zemes nomas līgums Nr.05-41/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 pie ēkas Pūpolu iela 14
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 20 m2
Lietošanas mērķis – rampas apsaimniekošana

20.02.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “VIANDE”
Nomas līguma datums un numurs – 2017.gada 13.februāra telpu nomas līgums Nr.02-05/30/17
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 001
Telpu numurs – Nr.73, 74, 63, 64, 72
Telpu platība – 173.70 m2
Lietošanas mērķis – palīgtelpas produktu pirmapstrādei, preču kraušanas vajadzībām un biroja telpas

20.02.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “SWISS SERVISS”
Nomas līguma datums un numurs – 2015.gada 9.aprīļa telpu nomas līgums Nr.02-05/25
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu numurs – Nr. 1-9, 12-16
Telpu platība – 148.6 m2
Lietošanas mērķis – telpas garderobes uzturēšanai

13.02.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “TELECOM SERVISS”
Nomas līguma datums un numurs – 2016.gada 18.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.02-05/36/16
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 006
Telpu numurs – Nr. 1
Telpu platība – 20.1 m2
Lietošanas mērķis – noliktavas telpa

13.02.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Zivju Gastro”
Nomas līguma datums un numurs – 2016.gada 10.februāra Telpu nomas līgums Nr.02-05/21/16
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupa – 001
Telpu numurs – Nr. 40-42
Telpu platība – 22.3 m2
Lietošanas mērķis – produktu pirmapstrāde

13.02.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Jūra AK”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 17.jūnija Telpu nomas līgums Nr.05-61/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu numurs – Nr. 6
Telpu platība – 10.4 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “SD point”
Nomas līguma datums un numurs – 2018.gada 13.jūnija Telpu nomas līgums Nr.02-05/58/18
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 15. janvāris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.1 (1.stāvs) un telpa Nr.3 (2.stāvs)
Telpu platība – 37.3 m2
Lietošanas mērķis – noliktava un birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Ademus”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 3.maija Telpu nomas līgums Nr.05-73/13
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 21. janvāris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu platība – 10.4 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Ademus”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 5.jūnija Telpu nomas līgums Nr.05-56/14
Nomas līguma termiņš– 2019. gada 21. janvāris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu numurs – Nr.1, 10
Telpu platība – 23 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “ALANTA”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 3.maija Telpu nomas līgums Nr.05-76/13
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu platība – 20.7 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Salas zivis”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 25.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.05-70/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu numurs – Nr.2,13
Telpu platība – 24.4 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Kurzeme GB”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 23.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.05-67/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.marts

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.10,11
Telpu platība – 12.5 m2
Lietošanas mērķis – noliktavas vajadzībām

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “SD point”
Nomas līguma datums un numurs – 2016.gada 22.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-02-05/15/16
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 002
Telpu numurs – Nr.8
Telpu platība – 7.8 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par zemes nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – Nadežda Mosina un Assa Gutkins
Nomas līguma datums un numurs – 2017.gada 31.augusta Zemes nomas līgums Nr.02-05/70/17
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 pie ēkām Pūpolu iela 7 un Pūpolu iela 5
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 900 m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošana

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Salas Zivis”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 18.jūnija Telpu nomas līgums Nr.05-62/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu numurs – Nr.5
Telpu platība – 10.9 m2
Lietošanas mērķis – birojs

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “VINEKS”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 25.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.05-68/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.marts

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.28 un daļa no telpas Nr.1
Telpu platība – 64.9 m2
Lietošanas mērķis – kafejnīcas vajadzībām

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “SD point”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 3.maija telpu nomas līgums Nr.05-71/13
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.marts

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3 k-4
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.34-39
Telpu platība – 63.9 m2
Lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas telpas

25.01.2019. Informācija par zemes nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Pūpolu 7”
Nomas līguma datums un numurs – 2015.gada 16.janvāra Zemes nomas līgums Nr.02-05/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 pie ēkām Pūpolu iela 7 un Pūpolu iela 5
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 900 m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošana

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Kaija LN”
Nomas līguma datums un numurs – 2017.gada 17.janvāra Telpu nomas līgums Nr.02-05/15/19
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 005
Telpu numurs – Nr.8
Telpu platība – 13 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Barakat”
Nomas līguma datums un numurs – 2016.gada 18.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.02-05/35/16
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001, 002
Telpu numurs – Nr.19, 22-24, 26-28, 1
Telpu platība – 103.2 m2

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Ādažu desu darbnīca”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 15.oktobra Telpu nomas līgums Nr.05-86/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.50
Telpu platība – 7.2 m2
Lietošanas mērķis – palīgtelpa

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Kaija LN”
Nomas līguma datums un numurs – 2017.gada 11.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.02-05/38/17
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 005
Telpu numurs – Nr.31
Telpu platība – 5 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Svari LTRA”
Nomas līguma datums un numurs – 2011.gada 23.decembra Telpu nomas līgums Nr.05-175/11
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – bez numura
Telpu platība – 6 m2

25.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Rekanto”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 12.aprīļa Telpu nomas līgums Nr.05-58/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001 un 003
Telpu numurs – Nr.82; 1-5
Telpu platība – 45.6 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

17.01.2019. Iznomāšanai paredzētais nekustamais īpašums

Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 074
Telpu platība – 6.5 m2
Līguma darbības termiņš – 15.02.2019.-31.10.2019.

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta:
Adrese – Rīga, Centrāltirgus ielā 3  k-4 , Zivju paviljona ēkā
Lietošanas mērķis – citas ēkas un būves
Papildus informācija: telpas tiek iznomātas biroja telpu vajadzībām
Nomas maksas bāzes likme: 7.00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī.

16.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Lanta J”
Nomas līguma datums un numurs – 2018.gada 6.februāra Telpu nomas līgums Nr.02-05/21/18
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.81
Telpu platība – 8 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

16.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “PUTNIKS”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 20.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-13/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.88-89
Telpu platība – 16.2 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

16.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “VITO R”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 14.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-14/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.80
Telpu platība – 14.4 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

16.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Taņjans”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 27.februāra Telpu nomas līgums Nr.05-29/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 005
Telpu numurs – Nr.9
Telpu platība – 13.8 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

14.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “LIOKSART”
Nomas līguma datums un numurs – 2014.gada 17.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-13/14
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu numurs – Nr.84-87
Telpu platība – 16.4 m2
Lietošanas mērķis – biroja telpas

14.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā”
Nomas līguma datums un numurs – 2012.gada 21.decembra Telpu nomas līgums Nr.05-164/12
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 005; 006
Telpu numurs – Nr.25; 27; 6
Telpu platība – 32.8 m2
Lietošanas mērķis – biroja un noliktavas telpas

14.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “ESKADA MV”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 29.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-30/13
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 un daļa no zemes gabala 0100 004 2026 ( pie ēkas Spīķeru ielā 9)
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161; 0100  004 2026
Zemes platība – 94 m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu un rampas apsaimniekošana

14.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Jureks un Ko”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 29.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-33/13
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 ( pie ēkas Spīķeru ielā 1)
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 200 m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošana

14.01.2019. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Stikls Plus”
Nomas līguma datums un numurs – 2013.gada 30.janvāra Telpu nomas līgums Nr.05-34/13
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 31. decembris – 2019. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – daļa no zemes gabala 0100 004 0161 ( pie ēkas Spīķeru ielā 3)
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0161
Zemes platība – 344 m2
Lietošanas mērķis – nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošana

27.12.2018. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “AVE – Lat”
Nomas līguma datums un numurs – 2003.gada 1.decembra Telpu nomas līgums Nr.05-37/03
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 1. decembris – 2020. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Nēģu iela 7, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0083 009
Telpu platība – 446 m2
Lietošanas mērķis – telpas sabiedriskās ēdināšanas vajadzībām

28.11.2018. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “VITA mārkets”
Nomas līguma datums un numurs – 2018.gada 23.novembris Telpu nomas līgums Nr.02-05/73/18
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 23. novembris – 2023. gada 31.decembris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 3k-6
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 010
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu platība – 184,8 m2
Lietošanas mērķis – telpas tirdzniecības vajadzībām

06.11.2018. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “Orbitex”
Nomas līguma datums un numurs – 2018.gada 15.oktobra Telpu nomas līgums Nr.02-05/67/18
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 1. novembris – 2019. gada 31.oktobris

Līguma priekšmets:
Adrese – Centrāltirgus iela 1
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupas apzīmējums – 001
Telpu platība – 81,9 m2
Lietošanas mērķis – telpas biroja un pārtikas produktu apstrādes vajadzībām

23.10.2018. Informācija par telpu nomas līguma pagarināšanu

Nomnieks – SIA “CAVIAR HOUSE”
Nomas līguma datums un numurs – 2018.gada 15.oktobra Telpu nomas līgums Nr.02-05/67/18
Nomas līguma termiņš– 2018. gada 16. oktobris – 2028. gada 30.septembris
Nomas maksas apmērs – 886,95 EUR mēnesī  ( bez PVN)

Līguma priekšmets:
Adrese – Spīķeru iela 2
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0075 001 002
Telpu grupas apzīmējums – 002
Telpu platība – 197,1 m2
Lietošanas mērķis – telpas pārtikas produktu apstrādes vajadzībām

SLUDINĀJUMI PAR PLĀNOTO LĪGUMU PAGARINĀŠANU

14.02.2021.Informācija par telpu nomas līguma pārjaunojumu

Informācija par Telpu nomas līguma pārjaunojumu:

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par sekojoša Telpu nomas līguma pārjaunojumu:

Telpu nomas līguma Nr. un datums – 26.06.2019. Telpu nomas līgumu Nr.02-05/66-19

Līdzšinējais nomnieks – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LANS pluss”, reģistrācijas Nr. 40003728367, juridiskā adrese Maskavas ielā 250 k.2-16, Rīgā, LV-1063

Nomas objekta adrese – Rīga, Centrāltirgus  iela 1, LV-1050

Būves kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053

Telpu grupas un telpu Nr. – nedzīvojamā telpa Nr.28 ar kopējo platību 14,7 m2 Gaļas paviljona ēkas 2.stāvā, telpu grupā 005

Telpu platība – 14,7  m2

Nomas maksa mēnesī – EUR 7,35/m2 mēnesī, neieskaitot PVN

Lietošanas mērķis – biroja telpas

Saskaņā ar 31.01.2022. noslēgto Pārjaunojuma līgumu Nr. 02-05/55/22 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VIVA Group”, reģistrācijas Nr.44103129124, juridiskā adrese Birzes iela 46-86, Rīga, LV-1016, no 01.02.2022. ir pārņēmusi visas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LANS pluss”, reģistrācijas Nr. 40003728367, juridiskā adrese Maskavas ielā 250 k.2-16, Rīgā, LV-1063, saistības, kas izriet no 26.06.2019. Telpu nomas līgumu Nr.02-05/66-19.

Kontakti:

Kristīne Rone

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

Nekustamā īpašuma daļas vadītāja

E-pasts: kristine.rone@rct.lv

Telefons: +371 67358180

02.12.2021.Informācija par plānoto nomas līgumu termiņa pagarināšanu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par plānoto termiņa pagarināšanu telpu nomas līgumiem un zemes nomas līgumiem, kuri noslēgti uz termiņu līdz 31.12.2021. Informāciju par šiem nomas līgumiem, nomniekiem, nomas objektiem, nomas maksu un plānoto līgumu termiņu pēc pagarināšanas lūdzam skatīt pielikumā pievienotajā sarakstā.

Līgumu termiņa pagarināšanas nosacījumi – nomniekiem jānoslēdz vienošanās ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” par grozījumiem nomas līgumu noteikumos, pielāgojot tos saskaņā ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas kārtības (turpmāk – Kārtība) 8.1.punktu apstiprinātajiem nomas līgumu noteikumiem. Ar Kārtību un  nomas līguma  noteikumiem var iepazīties Sabiedrības tīmekļvietnes https://www.rct.lv/lv/tirgotajiem/normativie-akti/ sadaļā “Nekustamā īpašuma nomāšana”.

SIA “Rīgas Centrāltirgus” aicina 10 (desmit) darba dienu laikā no publikācijas  pieteikties pretendentus, kuri vēlas nomāt kādu no publikācijai pievienotajā sarakstā norādītajiem nomas objektiem uz norādītajiem noteikumiem. Pieteikums iesniedzams SIA “Rīgas Centrāltirgus” rakstveidā, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050, vai kā elektroniski sagatavotu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pasta adresei: tirgus@rct.lv. Ja publikācijā norādītajā termiņā īpašuma nomai  pieteiksies kāds pretendents, tad saskaņā ar Kārtības 6.8.punkta noteikumiem vienošanās par nomas līguma termiņa pagarinājumu netiks slēgta un nomas objekts tiks nodots jaunai iznomāšanai atbilstoši Kārtības noteikumiem.

Plānotie termiņa pagarināšanas līgumi –

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
01.12.2021.Informācija par plānoto nomas līguma pagarināšanu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par plānoto termiņa pagarināšanu sekojošam nomas līgumam:

 

Līguma Nr., datums 2015.gada 28.decembra Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr. 02-05/152
Nomnieks Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „NAKTS TIRGUS” (reģistrācijas Nr.40103356950
Iznomātais īpašums: Zemes gabals Rīgā, Firsa Sadovņikova ielā 9A (kadastra apzīmējums Nr. 0100 040 0151) 2409 m2 platībā un uz zemes gabala esošie SIA “Rīgas Centrāltirgus” pamatlīdzekļu uzskaitē esošie 25 tirdzniecības moduļi
Iznomātā īpašuma lietošanas mērķis: Īpašums iznomāts tirgus „Latgale” darbības nodrošināšanai, bez apbūves tiesībām. Īpašums iznomāts ar mērķi veikt tajā tirgus pārvaldītāja funkcijas un organizēt tirgus darbību atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu tirdzniecības vietu pieejamību tirgū “Latgale”.
Spēkā esošā nomas maksa mēnesī bez PVN Par zemesgabalu kopā– EUR 1400,00

Par tirdzniecības moduļiem kopā – EUR 1800,-

Pašreizējais nomas līguma termiņš 31.12.2021.
Plānotais nomas līguma termiņš pēc pagarināšanas 31.12.2024.
Līguma termiņa pagarināšanas nosacījumi 1. Nomniekam jānoslēdz vienošanās ar Sabiedrību par grozījumiem Līguma noteikumos, pielāgojot tos saskaņā ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas kārtības (turpmāk – Kārtība) 8.1.punktu apstiprinātajiem nomas līgumu noteikumiem. Ar Kārtību un  nomas līguma  noteikumiem var iepazīties Sabiedrības tīmekļvietnes https://www.rct.lv/lv/tirgotajiem/normativie-akti/ sadaļā “Nekustamā īpašuma nomāšana”;

2. Nomas maksa tiek saglabāta nemainīga;

3. Nomniekam par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku jāveic saskaņā ar Līgumu iznomātās teritorijas sakārtošanu un atbrīvošanu, nodrošinot sekojošo:

–          līdz 31.01.2022. nojauc degradētās būves, kas atrodas iznomātās teritorijas tālākajā kreisajā stūrī pie ēkas F.Sadovņikova ielā 9, Rīgā, ārsienas;

–          līdz 28.02.2022. demontē no tirdzniecības nojumēm un tirdzniecības kioskiem visus tiem lietošanas laikā piestiprinātos elementus (jumtiņus, pārkares u.tml.);

–          līdz 31.03.2022. atbrīvo (pats Nomnieks vai uzliek par pienākumu apakšnomniekiem) teritoriju no mantām, kas atrodas teritorijā, tirdzniecības nojumēs un pie tirdzniecības kioskiem, kuras vizuāli pasliktina teritorijas izskatu un neatbilst ugunsdrošības noteikumiem;

–          līdz 31.05.2022. demontē teritorijā, no ieejas labajā pusē izvietoto tirdzniecības nojumju vidējo rindu, lai nodrošinātu 2 metru attālumu starp abām pārējām nojumēm.

 

 

SIA “Rīgas Centrāltirgus” aicina 10 (desmit) darba dienu laikā no publikācijas  pieteikties pretendentus, kuri vēlas nomāt publikācijā norādīto īpašumu uz norādītajiem noteikumiem. Pieteikums iesniedzams SIA “Rīgas Centrāltirgus” rakstveidā, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050, vai kā elektroniski sagatavotu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pasta adresei: tirgus@rct.lv. Ja publikācijā norādītajā termiņā īpašuma nomai  pieteiksies kāds pretendents, tad saskaņā ar Kārtības 6.8.punkta noteikumiem vienošanās par nomas līguma termiņa pagarinājumu netiks slēgta un īpašums tiks nodots jaunai iznomāšanai atbilstoši Kārtības noteikumiem.

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180

 

Informācija par telpu nomas līgumu pagarināšanu

Informācija par telpu nomas līgumu pagarināšanu

Informācija par telpu nomas līgumu pagarināšanu

Informācija par zemes nomas līgumu pagarināšanu

Informācija par zemes nomas līgumu pagarināšanu

Sīkdatņu iestatījumi
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Pieņemt sīkdatnes
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Apstiprināt sīkdatnes