INFORMĀCIJA PAR NOMAS LĪGUMU NOSLĒGŠANU

12.01.2023. Informācija par nomas līgumu noslēgšanu
1. Nomnieks – Akciju sabiedrība “Sadales tīkls”, reģistrācijas numurs 40003857687, juridiskā adrese Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160
Nomas līguma datums un numurs – 29.12.2022. Telpu nomas līgums Nr. RN-2022-1034-lī/2.8-2
Nomas līguma termiņš – līdz 2031.gada 31.decembrim.
Nomas objekts – telpa Nr.1 ar kopējo nomājamo platību 41.5 m2 telpu grupā 001nekustamā īpašuma Turgeņeva ielā 4, Rīgā, kadastra Nr. 0100 004 0007, sastāvā ietilpstošajā ēkā ar būves kadastra apzīmējumu 0100 004 0007 030 un adresi Turgeņeva iela 4 k.4, Rīga.
Nomas maksa mēnesī –3,55 EUR bez PVN par vienu kvadrātmetru mēnesī.
Telpu lietošanas mērķis – nomnieka energoapgādes objekta ar operatīvo apzīmējumu T50206 uzturēšanas, ekspluatācijas un apsaimniekošanas vajadzībām.
2. Nomnieks – Akciju sabiedrība “Sadales tīkls”, reģistrācijas numurs 40003857687, juridiskā adrese Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160
Nomas līguma datums un numurs – 23.12.2022. Telpu nomas līgums Nr. RN-2022-1033-lī/2.8-2
Nomas līguma termiņš – līdz 2031.gada 31.decembrim.
Nomas objekts – telpa Nr. 1 ar kopējo nomājamo platību 17,5 m2 nekustamā īpašuma Maskavas ielā 1, Rīgā, kadastra Nr. 0100 004 0072, sastāvā ietilpstošās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 004 0072 001 (telpu grupā ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0072 001 010.
Nomas maksa mēnesī –3,55 EUR bez PVN par vienu kvadrātmetru mēnesī.
Telpu lietošanas mērķis – nomnieka energoapgādes objekta ar operatīvo apzīmējumu T50272 uzturēšanas, ekspluatācijas un apsaimniekošanas vajadzībām.
3. Nomnieks – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rekanto”, reģistrācijas Nr.40103509089, juridiskā adrese Silu iela 14A, Jūrmala, LV-2008
Nomas līguma datums un numurs –30.12.2022. Telpu nomas līgums Nr. RN-2022-1181-lī/2.8-2
Nomas līguma termiņš – līdz 2027.gada 31.decembrim.
Nomas objekts – nedzīvojamās telpas Nr. 62, Nr. 123 un daļu no telpas Nr. 1 telpu grupā 001 ar kopējo platību 134,8 m2, kuras atrodas nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0071 sastāvā ietilpstošajā Gaļas paviljona ēkā Centrāltirgus ielā 1, Rīgā, būves kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053.
Nomas maksa –11,50 EUR bez PVN par vienu kvadrātmetru mēnesī.
Telpu lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vajadzībām.
14.12.2022. Informācija par nomas līguma noslēgšanu

“Zemes vienības Gaiziņa ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 004 2026 8001) un zemes vienības Centrāltirgus ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 004 0086 8002) daļu apakšnomas līguma noslēgšana”
Izsoles rezultātā apakšnomas līgums noslēgts ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Park Expert”, reģistrācijas Nr. 44103130208
– līguma noslēgšanas datums: 12.12.2022.
– līguma beigu termiņš: 31.12.2027.”

31.10.2022. Informācija par nomas līguma grozījumiem

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par grozījumu veikšanu sekojošam nomas līgumam:

Līguma Nr., datums 07.09.2017. Līgums Nr. 02-05/75/17 par nomnieka aparatūras un antenu-fīderu sistēmas izvietošanu
Nomnieks “Latvijas Mobilais Telefons” SIA, reģistrācijas Nr.50003050931
Nomas objekts: – Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.0100 004 0071, sastāvā ietilpstošās Piena paviljona ēkas (būves kadastra apzīmējumu 0100 004 0071 060) Centrāltirgus ielā 3 k-1, Rīgā (turpmāk – Ēka) atsevišķas, nenorobežotas jumta un sienas daļas, kādas nepieciešamas aparatūras un antenu-fīderu sistēmas, Nomnieka iekārtu darbībai nepieciešamo komunikāciju – elektroapgādes, optiskās šķiedras kabeļa un savienojošo kabeļu līniju uzstādīšanai un ekspluatācijai;
– nedzīvojamās telpas Nr. 23, kas atrodas Ēkas 1.stāvā, telpu grupā 006, sienas daļu Nomnieka aparatūras novietošanai un ekspluatācijai.
Nomas objekta lietošanas mērķis: Publisko elektronisko sakaru tīkla objekta vajadzībām, aparatūras un antenu-fīderu sistēmas uzstādīšanai un ekspluatācijai, publisko elektronisko sakaru tīkla izveidošanai un tīkla iekārtu darbības nodrošināšanai saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas Elektronisko sakaru likumu.
Nomas maksa mēnesī bez PVN 450,00 EUR mēnesī bez PVN par Nomas objektu kopā.
Veiktie grozījumi saskaņā ar 20.10.2022. Vienošanos Nr.02-05/94/22 pie 07.09.2017. Līguma Nr. 02-05/75/17 par nomnieka aparatūras un antenu-fīderu sistēmas izvietošanu: – Izteikti līguma noteikumi jaunā redakcijā;
– Noteikts līguma termiņš līdz 31.12.2025.;
– Veikti grozījumi nomas objekta sastāvā;
– Grozīts nomas maksas apmērs.

Kontakti:

Kristīne Rone
SIA “Rīgas Centrāltirgus”
Iznomāšanas daļas
Nekustamā īpašuma iznomāšanas vadītāja
E-pasts: kristine.rone@rct.lv
Telefons: +371 67358180

06.09.2022. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – Akciju sabiedrība “Sadales tīkls”, reģistrācijas numurs 40003857687, juridiskā adrese Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160
Nomas līguma datums un numurs – 25.08.2022. Telpu nomas līgums Nr.02-05/89
Nomas līguma termiņš – līdz 2031.gada 31.decembrim.
Nomas objekts – nekustamā īpašuma Centrāltirgus ielā 1, Rīgā, kadastra Nr. 0100 004 0071, sastāvā ietilpstošās būves ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0071 053 (turpmāk – Ēka) pirmā stāva telpas Nr. 20 un Nr.122 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053 001) un pagrabstāva telpas Nr.94 un Nr.97 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053 007) ar kopējo nomājamo platību 67.7 m2.
Nomas maksa mēnesī –3,55 (trīs euro, 55 centi) EUR bez PVN par vienu kvadrātmetru mēnesī.
Telpu lietošanas mērķis – nomnieka energoapgādes objekta ar operatīvo apzīmējumu T50688 uzturēšanas, ekspluatācijas un apsaimniekošanas vajadzībām, bez pārbūves tiesībām.

Kontakti:

Kristīne Rone
SIA “Rīgas Centrāltirgus”
Iznomāšanas daļas
Nekustamā īpašuma iznomāšanas vadītāja
E-pasts: kristine.rone@rct.lv
Telefons: +371 67358180

01.08.2022. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “Libellum”, reģ. Nr. 43603081808, juridiskā adrese Svētupes iela 4 – 5, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

Nomas līguma datums un numurs – 22.07.2022. Telpu nomas līgums Nr.02-05/87/22

Nomas līguma termiņš – 16.07.2022.-15.07.2027.

Nomas objekts – nedzīvojamā telpa Nr.10 ar kopējo platību 15,9 m2 nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 004 0071 sastāvā ietilpstošās Gaļas paviljona ēkas Rīgā, Centrāltirgus ielā 1 (būves kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053)  2.stāvā, telpu grupā 005.

Nomas maksa mēnesī –7,00 EUR/m2 (neieskaitot PVN)

Telpu lietošanas mērķis – biroja telpas

 

Kontakti:

Kristīne Rone

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

Iznomāšanas daļas

Nekustamā īpašuma iznomāšanas vadītāja

E-pasts: kristine.rone@rct.lv

Telefons: +371 67358180

10.06.2022. Informācija par zemes apakšnomas līguma noslēgšanu

Paziņojums par zemesgabala bez adreses ar kadastra Nr. 0100 004 0161 daļas 75 m2 platībā Spīķeru ielā, Rīgā, apakšnomas līguma noslēgšanu.

 

Izsoles rezultātā apakšnomas līgums par zemesgabala bez adreses ar kadastra Nr. 0100 004 0161 daļa 75 m2 platībā Spīķeru ielā, Rīgā, apakšnomu noslēgts ar SIA “MAXIMA Latvija”, reģistrācijas Nr. 40003520643, juridiskā adrese Maskavas iela 257, Rīga, LV-1019.

Līguma noslēgšanas datums – 10.06.2022.

Līguma termiņš – 09.06.2027.

Nomas maksa – EUR 6,00/mēnesī bez PVN.

Zemesgabala izmantošanas mērķis – īslaicīgas lietošanas būves būvniecība, uzturēšana un apsaimniekošana taromāta ierīkošanai un darbībai, lai depozīta iepakojuma pārdevējam nodrošinātu izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu pieņemšanu no galalietotāja atbilstoši Iepakojuma likuma 18.8 panta noteikumiem.

09.03.2022. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Paziņojums par nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Maskavas ielā 1, Rīgā (nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 36,36 m2 ēkas Rīgā, Maskavas ielā 1 (būves kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0072 001) 2.stāvā, telpu grupā 008 – telpa Nr. 1 un ½ daļu no telpas Nr. 2 ar kopējo platību 30,95 m2 un domājamā daļa 5,41 m2 platībā no koplietošanas telpām Nr. 8-10) nomas līguma noslēgšanu

 

Izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts ar fizisku personu.

Līguma noslēgšanas datums: 01.03.2022.

Līguma beigu termiņš: 28.02.2027.

06.12.2021. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “Caviar House”, reģistrācijas numurs 40003816617, juridiskā adrese Jāņa iela 5, Rīga, LV-1050
Nomas līguma datums un numurs – 03.12.2021. Telpu nomas līgums Nr. 02-05/158/21
Nomas līguma termiņš – līdz 02.12.2027.
Adrese – Spīķeru iela 2, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – apzīmējums 0100 004 0075 001
Nomas objekts – nedzīvojamās telpas Nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12 telpu grupā 001 ar kopējo platību 198,9 m2 un domājamās daļas 27,41 m2 platībā no koplietošanas telpas Nr. 6 telpu grupā 001
Nomas maksa mēnesī – EUR 4,18/m2 mēnesī bez PVN par nedzīvojamām telpām Nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12 telpu grupā 001 ar kopējo platību 198,9 m2 un EUR 2,33/m2 mēnesī bez PVN par domājamās daļas 27,41 m2 platībā no koplietošanas telpas Nr. 6 telpu grupā 001.
Telpu lietošanas mērķis: biroja un/vai noliktavas vajadzībām

Kontaktinformācija:

04.10.2021. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “NAVEK”, reģistrācijas Nr. 40203060076, juridiskā adrese Meža iela 31, Baloži, Ķekavas nov., LV-2128
Nomas līguma datums un numurs –30.09.2021. Telpu nomas līgums Nr.02-05/156/21
Nomas līguma termiņš – 01.10.2021.-31.12.2021.
Adrese – Pūpolu ielā 5, Rīgā
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 01000040071077001
Iznomātās telpas – nedzīvojamās telpas Nr.1 līdz Nr.4 ar kopējo platību 55,2 m2 telpu grupā 001
Nomas maksa mēnesī –4,50 EUR/m2 (neieskaitot PVN)
Telpu lietošanas mērķis – kafejnīcas vajadzībām

Kontaktinformācija:

04.10.2021. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “RIOTEKS”, reģistrācijas Nr.40003490423
Nomas līguma datums un numurs – 03.08.2020.Telpu nomas līgums Nr.02-05/72/20 un 30.09.2021. Vienošanās Nr. 02-05/155/21 par grozījumiem 03.08.2020.Telpu nomas līgumā Nr.02-05/72/20
Nomas līguma termiņš – līdz 31.12.2021.
Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 001
Telpas Nr. – nedzīvojamās telpas Nr. 44. un Nr. 47
Telpu platība – 17,3 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 5 / kvm., neieskaitot PVN

Nomniekam iznomātas papildus telpas saskaņā ar noslēgto vienošanos pie nomas līguma.

Kontaktinformācija:

02.09.2021. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jaunā Sakta”, reģistrācijas Nr. 40203028236, juridiskā adrese Raiņa iela 87-102, Jūrmala, LV-2016
Nomas līguma datums un numurs –Telpu nomas līgums Nr.02-05/151/21 (noslēgts 24.08.2021.)
Nomas līguma termiņš – 26.07.2021.-31.12.2021.
Adrese – Maskavas iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 01000040071072001
Iznomātās telpas – nedzīvojamā telpa Nr.1 telpu grupā 003 ar platību 23,3 m2
Nomas maksa mēnesī –EUR 5,00 EUR/m2 (neieskaitot PVN)
Telpu lietošanas mērķis – tirdzniecības vajadzībām

Kontaktinformācija:

28.07.2021. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “DIKS UN KO”, reģistrācijas Nr. 40003135132, juridiskā adrese Kleistu iela 18 – 78, Rīga, LV-1067
Nomas līguma datums un numurs –Telpu nomas līgums Nr.02-05/146/21 (noslēgts 01.07.2021.)
Nomas līguma termiņš – 06.07.2021.-31.12.2021.
Adrese – Centrāltirgus ielā 3 k.4, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 01000040071074
Iznomātās telpas – telpa Nr.45 ar platību 18,1 m2 telpu grupā 001 un birojs Nr.3 ar platību 19,2 m2 telpu grupā 002
Nomas maksa mēnesī –par telpu Nr. 45 telpu grupā 001 – 5,50- EUR/m2 (neieskaitot PVN) un par biroju Nr.3 telpu grupā 002 – EUR 7,50 EUR/m2 (neieskaitot PVN)
Telpu lietošanas mērķis – biroja un noliktavas vajadzībām

Kontaktinformācija:

28.07.2021. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “DAN-KO”, reģistrācijas Nr. 40003233522, juridiskā adrese Ulbrokas iela 11 – 13, Rīga, LV-1021
Nomas līguma datums un numurs –Telpu nomas līgums Nr.02-05/145/21 (noslēgts 01.07.2021.)
Nomas līguma termiņš – 01.07.2021.-31.12.2021.
Adrese – Maskavas iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 01000040071072001
Iznomātās telpas – telpas Nr.2, 3 un 4 telpu grupā 003 ar kopējo platību 36,9 m2
Nomas maksa mēnesī –EUR 5,00 EUR/m2 (neieskaitot PVN)
Telpu lietošanas mērķis – tirdzniecības vajadzībām

Kontaktinformācija:

19.04.2021. Informācija par zemes apakšnomas līguma noslēgšanu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” ir noslēdzis telpu nomas līgumus par nedzīvojamo telpu nomu nekustamajā īpašumā Rīgā, Maskavas ielā 1 (būves kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0072 001). Informācija par noslēgtajiem nomas līgumiem pievienota saraksta veidā.

Saraksts

Kontaktinformācija:

22.02.2021. Informācija par zemes apakšnomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – Pilnsabiedrība “BERERIX”, vienotais reģistrācijas numurs 44103125226, juridiskā adrese Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119, LV-2167
Nomas līguma datums un numurs –Zemes apakšnomas līgums Nr.02-05/65/21 (noslēgts 12.02.2021.)
Nomas līguma termiņš – 12.02.2021.-30.06.2025.
Nomas objekts – daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0086 8002 Centrāltirgus ielā 1, Rīgā, 2470 m2 platībā, un daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0085, Rīgā, Centrāltirgus ielā, 130 m2 platībā.
Nomas maksa mēnesī – 2,10 EUR/m2, neieskaitot PVN.
Lietošanas mērķis – būvlaukuma materiāli tehniskās bāzes ierīkošanai un darbības nodrošināšanai Nacionālo interešu objekta “Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi” būvdarbu laikā.

Kontaktinformācija:

08.02.2021. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA Otrā telpa, reģistrācijas Nr. 40203111423, juridiskā adrese Katrīnas dambis 17 – 12, Rīga, LV-1045
Nomas līguma datums un numurs –Telpu nomas līgums Nr.02-05/64/21 (noslēgts 01.02.2021.).
Nomas līguma termiņš – 01.02.2021.-31.12.2021.
Adrese – Centrāltirgus ielā 3 k.2, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 01000040071063
Telpu grupa – 005
Telpa Nr. – nedzīvojamās telpas Nr. 20. līdz 23. ar kopējo platību 28,3 kvm. un daļu no telpas Nr. 1 ar platību 5 kvm. pie ieejas telpās Nr. 20. līdz 23., kopā 33,3 kvm. platībā
Telpu platība – 33,3  m2
Nomas maksa mēnesī – no nomas līguma spēkā stāšanās brīža līdz 30.04.2021. – 2,50 EUR/m2 jeb EUR 83,25 par telpām kopā mēnesī, no 01.05.2021. līdz 31.08.2021. – 3,50 EUR/m2 jeb EUR 116,55 par telpām kopā mēnesī un no 01.09.2021. līdz 31.12.2021. – 4,00 EUR/m2 jeb EUR 133,20 par telpām kopā mēnesī, neieskaitot PVN.
Lietošanas mērķis – maksas sabiedriskās tualetes darbības nodrošināšanai.

Kontaktinformācija:

05.08.2020. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “VIVA Group”, reģistrācijas Nr.44103129124
Nomas līguma datums un numurs –Telpu nomas līgums Nr. 02-05/79/20 (noslēgts 10.09.2020.
Nomas līguma termiņš – 10.09.2020.-31.12.2020.
Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 005
Telpa Nr. – 27
Telpu platība – 13,7  m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 7/kvm., neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām

Kontaktinformācija:

05.08.2020. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

Nomnieks – SIA “RIOTEKS”, reģistrācijas Nr.40003490423
Nomas līguma datums un numurs –Telpu nomas līgums Nr.02-05/72/20 (noslēgts 03.08.2020.)
Nomas līguma termiņš – 03.08.2020.-31.12.2020.
Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 001
Telpa Nr. – nedzīvojamās telpas  Nr.38. līdz 43. un Nr. 48. līdz 49. kā kopums
Telpu platība – 81,9  m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 5/kvm., neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpas pārtikas produktu apstrādes vajadzībām

Kontaktinformācija:

04.03.2020. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

NomnieksSIA “Latvijas Miesnieks”, reģistrācijas Nr.40103762537
Nomas līguma datums un numurs –28.02.2020. Telpu nomas līgums Nr. 02-05/61/20
Nomas līguma termiņš – 02.03.2020.-31.12.2020.
Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 005
Telpa Nr. – 16
Telpu platība – 30,3 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 8/kvm., neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām

Kontaktinformācija:

04.03.2020. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

NomnieksSIA “VIANDE”, reģistrācijas Nr.40203028611
Nomas līguma datums un numurs –21.02.2020. Vienošanās Nr.02-05/59/20 par grozījumiem 13.02.2017. Telpu nomas līgumā Nr. 02-05/30/17
Nomas līguma termiņš – 21.02.2020.-31.12.2020.
Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 005
Telpa Nr. – 27
Telpu platība – 13,7 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 7/kvm., neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām

Kontaktinformācija:

04.03.2020. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

NomnieksSIA “SARKA S”, reģistrācijas Nr.40003669627
Nomas līguma datums un numurs –Telpu nomas līgums Nr.02-05/60/20 (noslēgts 21.02.2020.)
Nomas līguma termiņš – 21.02.2020.-31.12.2020.
Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 005
Telpa Nr. – 25
Telpu platība – 10.3 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 7/kvm., neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpa biroja vajadzībām

Kontaktinformācija:

04.03.2020. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

NomnieksSIA “Veterinārās konsultācijas un pakalpojumi”, reģistrācijas Nr.40003632253
Nomas līguma datums un numurs –21.02.2020. Telpu nomas līgums Nr. 02-05/58/20
Nomas līguma termiņš – 21.02.2020.-31.12.2020.
Adrese – Centrāltirgus iela 1, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0071 053
Telpu grupa – 006
Telpa Nr. – 7
Telpu platība – 15,7 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 5/kvm., neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – telpa saimniecības vajadzībām

Kontaktinformācija:

04.03.2020. Informācija par telpu nomas līguma noslēgšanu

NomnieksSIA “Pūpolu 7”, reģistrācijas Nr.40103842438
Nomas līguma datums un numurs –21.02.2020. Telpu nomas līgums Nr. 02-05/57/20
Nomas līguma termiņš – 21.02.2020.-31.12.2020.
Adrese – Pūpolu iela 7, Rīga
Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums – 0100 004 0076 001
Telpu grupa – 001
Telpa Nr. – 15
Telpu platība – 349,40 m2
Nomas maksa mēnesī – EUR 8/kvm., neieskaitot PVN
Lietošanas mērķis – tirdzniecības vietu apsaimniekošanai

Kontaktinformācija:

Sīkdatņu iestatījumi
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Pieņemt sīkdatnes
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Apstiprināt sīkdatnes