SLUDINĀJUMI PAR PLĀNOTO LĪGUMU PAGARINĀŠANU

20.10.2022. Informācija par plānoto nomas līguma termiņa pagarināšanu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par plānoto termiņa pagarināšanu sekojošam telpu nomas līgumam:

Līguma Nr., datums 19.04.2021. Telpu nomas līgums Nr. 02-05/84/21
Nomnieks SIA “Humana Latvia”, reģistrācijas Nr. 40003789145
Nomas objekts: Nedzīvojamās telpas nekustamā īpašuma Rīgā, Maskavas ielā 1 (kadastra Nr. 0100 004 0072)sastāvā ietilpstošajā ēkā (būves kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0072 001) – daļa no telpas Nr. 1 telpu grupā 007 ēkas 1.stāvā 160 m2 platībā, telpa Nr.1 telpu grupā 011 ēkas 2.stāvā 220 m2 platībā un telpa Nr. 11 telpu grupā 008 ēkas 2.stāvā 9,2 m2 platībā, kopā 389,2 m2 (turpmāk visas telpas kopā – Telpas).
Nomas objekta lietošanas mērķis: Tirdzniecības vajadzībām
Nomas maksa mēnesī bez PVN 7,00 EUR/m2 mēnesī bez PVN par telpām ēkas 1.stāvā un 6,00 EUR/m2 mēnesī bez PVN par telpām ēkas 2.stāvā. Papildus nomnieks norēķinās ar iznomātāju par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, kompensē uz nomas objektu attiecināmo nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma apdrošināšanas izdevumus.
Plānotais nomas līguma termiņš pēc pagarināšanas 31.12.2026.
Pašreizējais nomas līguma termiņš 31.12.2022.

SIA “Rīgas Centrāltirgus” aicina 10 (desmit) darba dienu laikā no publikācijas  pieteikties pretendentus, kuri vēlas nomāt kādu no publikācijā norādītajiem nomas objektiem uz norādītajiem noteikumiem. Pieteikums iesniedzams SIA “Rīgas Centrāltirgus” rakstveidā, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050, vai kā elektroniski sagatavotu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pasta adresei: tirgus@rct.lv.

Ja pēc šīs publikācijas izvietošanas tajā noteiktajā termiņā kāds pretendents pieteiksies nomas objekta nomai, tiks rīkota nomas tiesību izsole.

Kontakti:
Kristīne Rone
SIA “Rīgas Centrāltirgus”
Iznomāšanas daļas
Nekustamā īpašuma iznomāšanas vadītāja
E-pasts: kristine.rone@rct.lv
Telefons: +371 67358180

17.10.2022. Informācija par plānoto nomas līguma termiņa pagarināšanu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par plānoto termiņa pagarināšanu līdz 31.12.2024. sekojošiem zemes nomas līgumiem,
kuriem termiņš beidzas 31.12.2022.:

Nomnieks Zemes nomas līguma Nr. Līguma datums Nomas objekts Iznomātā platība Spēkā esošā nomas maksa mēnesī EUR/m2 Plānotā nomas maksa pēc līg. termiņa pagarināšanas  EUR  m2/mēn.
PŪPOLU 7 SIA Nr.02-05/12 16-janv-2015 daļa no zemes gabala 0100 004 0161 (pie ēkas Pūpolu ielā 5) 300.00 3.49 4.50
daļa no zemes gabala 0100 004 0161 (pie ēkas Pūpolu ielā 7) 600.00
JUREKS UN KO SIA Nr.05-33/13 29-janv-2013 daļa no zemes gabala 0100 004 0161 (pie ēkas Spīķeru ielā 1) 200.00 3.00 5.50
STIKLS PLUS SIA Nr.05-34/13 30-janv-2013 daļa no zemes gabala 0100 004 0161 (pie ēkas Spīķeru ielā 3) 344.00 3.00 5.00
PROSPECT`S SIA Nr.05-92/14 6-nov-2014 daļa no zemes gabala 0100 004 0161 (pie ēkas Spīķeru ielā 5) 345.00 4.50 4.50
VISOTA SIA Nr.05-82/14 25-sept-2014 daļa no zemes gabala 0100 004 0161 (pie ēkas Pūpolu ielā 1) 400.00 3.00 5.50
136.00 4.98
LASTAD SIA Nr.02-05/90/17 27-okt-2017 daļa no zemes gabala 0100 004 0161 (pie ēkas Pūpolu ielā 3) 380.00 3.00 5.00
Fiziskas personas Nr.02-05/70/17 31-aug-2017 daļa no zemes gabala 0100 004 0161 (zeme pie ēkas Spīķeru ielā 7) 265.00 5.50 5.50
daļa no zemes gabala 0100 004 2026 (zeme pie ēkas Spīķeru ielā 7) 75.00
AltaVlad SIA Nr.05-30/13 29-janv-2013 daļa no zemes gabala 0100 004 0161 (pie ēkas Spīķeru ielā 9) 34.00 5.50 5.50

SIA “Rīgas Centrāltirgus” aicina 10 (desmit) darba dienu laikā no publikācijas  pieteikties pretendentus, kuri vēlas nomāt kādu no publikācijā norādītajiem nomas objektiem uz norādītajiem noteikumiem. Pieteikums iesniedzams SIA “Rīgas Centrāltirgus” rakstveidā, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050, vai kā elektroniski sagatavotu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pasta adresei: tirgus@rct.lv. Ja pēc šīs publikācijas izvietošanas tajā noteiktajā termiņā kāds pretendents pieteiksies nomas objekta nomai, tiks rīkota nomas tiesību izsole.

Kontakti:
Kristīne Rone
SIA “Rīgas Centrāltirgus”
Iznomāšanas daļas
Nekustamā īpašuma iznomāšanas vadītāja
E-pasts: kristine.rone@rct.lv
Telefons: +371 67358180

25.05.2022.Informācija par plānoto nomas līguma termiņa pagarināšanu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par plānoto termiņa pagarināšanu sekojošam telpu nomas līgumam:

Līguma Nr., datums 2021.gada 1.februāra Telpu nomas līgums Nr. 02-05/64/21
Nomnieks SIA “Otrā telpa”, reģistrācijas Nr. 40203111423
Nomas objekts: Nedzīvojamās telpas Nr. 20. līdz 23.  ar kopējo platību 28,3 m2 un daļu no telpas Nr. 1 ar platību 5 m2 pie ieejas telpās Nr. 20. līdz 23., kopā 33,3 m2 platībā, Gastronomijas paviljona ēkā Rīgā, Centrāltirgus ielā 3 k.2 (kadastra apzīmējums 01000040071063), telpu grupā 005.
Nomas objekta lietošanas mērķis: Sabiedriskās tualetes darbības nodrošināšanai
Spēkā esošā nomas maksa mēnesī bez PVN 4,00 EUR/m2 mēnesī bez PVN
Nomas maksa mēnesī bez PVN pēc līguma termiņa pagarināšanas 5,00 EUR/m2 mēnesī bez PVN
Plānotais nomas līguma termiņš pēc pagarināšanas 30.04.2023.
Pašreizējais nomas līguma termiņš 31.05.2022. (lai nodrošinātu nomas objekta telpās esošās sabiedriskās tualetes darbības nepārtrauktību un nomas līguma darbības nepārtrauktību no nomas līguma termiņa notecējuma līdz vienošanās slēgšanai par nomas līguma termiņa pagarinājumu līdz 30.04.2022., ar pašreizējo nomnieku tiks slēgta vienošanās par nomas līguma termiņa  pagarinājumu līdz 20.06.2022.

 

SIA “Rīgas Centrāltirgus” aicina 10 (desmit) darba dienu laikā no publikācijas  pieteikties pretendentus, kuri vēlas nomāt kādu no publikācijā norādītajiem nomas objektiem uz norādītajiem noteikumiem. Pieteikums iesniedzams SIA “Rīgas Centrāltirgus” rakstveidā, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050, vai kā elektroniski sagatavotu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pasta adresei: tirgus@rct.lv.

Ja pēc šīs publikācijas izvietošanas tajā noteiktajā termiņā kāds pretendents pieteiksies nomas objekta nomai, tiks rīkota nomas tiesību izsole un ar esošo nomnieku noslēgtā nomas līguma termiņš tiks pagarināts uz izsoles rīkošanas laiku līdz 31.07.2022.

Kontakti:

Kristīne Rone

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

Iznomāšanas daļas

Nekustamā īpašuma iznomāšanas vadītāja

E-pasts: kristine.rone@rct.lv

Telefons: +371 67358180

06.05.2022. Informācija par Telpu nomas līguma plānoto pārjaunojumu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par plānoto pārjaunojumu sekojošam telpu nomas līgumam:

Līguma Nr., datums: 31.03.2021. Telpu nomas līgums Nr. 02-05/73/21
Nomnieks: SIA “LuAnna”, reģistrācijas Nr. 40103879055
Iznomātais īpašums: Nedzīvojamās telpas Nr.1 un Nr. 2 telpu grupā 005 ar kopējo platību 43,8 m2 ēkas Rīgā, Maskavas ielā 1 (kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0072 001) 1.stāvā
Iznomātā īpašuma lietošanas mērķis: Frizētavas vajadzībām
Spēkā esošā nomas maksa mēnesī bez PVN: 10 EUR/m2 mēnesī bez PVN. Papildus nomas maksai nomnieks norēķinās ar iznomātāju par komunālajiem pakalpojumiem, kompensē iznomātājam nekustamā īpašuma nodokli par telpām un proporcionālo zemesgabala daļu, kā arī izdevumus par nekustamā īpašuma apdrošināšanu.
Informācija par plānoto pārjaunojumu: Pārjaunojuma līguma noslēgšanas gadījumā SIA “Maska Art”, reģ. Nr. 40203389040 pārņems visas SIA “LuAnna” reģistrācijas Nr. 40103879055, saistības, kas izriet no 31.03.2021. Telpu nomas līguma Nr. 02-05/73/21

 

SIA “Rīgas Centrāltirgus” aicina 10 (desmit) darba dienu laikā no publikācijas  pieteikties pretendentus, kuri vēlas nomāt publikācijā norādīto nomas objektu uz norādītajiem noteikumiem. Pieteikums iesniedzams SIA “Rīgas Centrāltirgus” rakstveidā, iesniedzot personīgi, nosūtot pa pastu uz adresi Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050, vai kā elektroniski sagatavotu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pasta adresei: tirgus@rct.lv. Ja publikācijā norādītajā termiņā īpašuma nomai pieteiksies kāds pretendents, tad saskaņā ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas kārtības (turpmāk – Kārtība) 6.11.punkta noteikumiem pārjaunojuma līgums netiks slēgts un nomas objekts tiks nodots jaunai iznomāšanai atbilstoši Kārtības noteikumiem.

Kontakti papildus informācijas saņemšanai:

Kristīne Rone

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

Iznomāšanas daļas Nekustamā īpašuma iznomāšanas vadītāja

E-pasts: kristine.rone@rct.lv

Telefons: +371 67358180, 25440046

06.05.2022. Informācija par Telpu nomas līguma plānoto pārjaunojumu

Informācija par Telpu nomas līguma plānoto pārjaunojumu:

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par plānoto pārjaunojumu sekojošam telpu nomas līgumam:

Līguma Nr., datums: 31.03.2021. Telpu nomas līgums Nr. 02-05/73/21
Nomnieks: SIA “LuAnna”, reģistrācijas Nr. 40103879055
Iznomātais īpašums: Nedzīvojamās telpas Nr.1 un Nr. 2 telpu grupā 005 ar kopējo platību 43,8 m2 ēkas Rīgā, Maskavas ielā 1 (kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0072 001) 1.stāvā
Iznomātā īpašuma lietošanas mērķis: Frizētavas vajadzībām
Spēkā esošā nomas maksa mēnesī bez PVN: 10 EUR/m2 mēnesī bez PVN. Papildus nomas maksai nomnieks norēķinās ar iznomātāju par komunālajiem pakalpojumiem, kompensē iznomātājam nekustamā īpašuma nodokli par telpām un proporcionālo zemesgabala daļu, kā arī izdevumus par nekustamā īpašuma apdrošināšanu.
Informācija par plānoto pārjaunojumu: Pārjaunojuma līguma noslēgšanas gadījumā SIA “Maska Art”, reģ. Nr. 40203389040 pārņems visas SIA “LuAnna” reģistrācijas Nr. 40103879055, saistības, kas izriet no 31.03.2021. Telpu nomas līguma Nr. 02-05/73/21

 

SIA “Rīgas Centrāltirgus” aicina 10 (desmit) darba dienu laikā no publikācijas  pieteikties pretendentus, kuri vēlas nomāt publikācijā norādīto nomas objektu uz norādītajiem noteikumiem. Pieteikums iesniedzams SIA “Rīgas Centrāltirgus” rakstveidā, iesniedzot personīgi, nosūtot pa pastu uz adresi Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050, vai kā elektroniski sagatavotu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pasta adresei: tirgus@rct.lv. Ja publikācijā norādītajā termiņā īpašuma nomai pieteiksies kāds pretendents, tad saskaņā ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas kārtības (turpmāk – Kārtība) 6.11.punkta noteikumiem pārjaunojuma līgums netiks slēgts un nomas objekts tiks nodots jaunai iznomāšanai atbilstoši Kārtības noteikumiem.

Kontakti papildus informācijas saņemšanai:

Kristīne Rone

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

Iznomāšanas daļas Nekustamā īpašuma iznomāšanas vadītāja

E-pasts: kristine.rone@rct.lv

Telefons: +371 67358180, 25440046

10.03.2022. Informācija par plānoto nomas līgumu termiņa pagarināšanu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par plānoto termiņa pagarināšanu sekojošam zemes nomas līgumam:

Līguma Nr., datums 29.01.2013. Zemes nomas līgums Nr. 05-33/13
Nomnieks SIA “Jureks un Ko”, reģ.Nr. 40003041551
Iznomātais īpašums: Daļa no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0161 (pie ēkas Spīķeru ielā 1) 200 m2 platībā
Iznomātā īpašuma lietošanas mērķis: Nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošanai
Spēkā esošā nomas maksa mēnesī bez PVN 3 EUR/m2 mēnesī bez PVN
Pašreizējais nomas līguma termiņš 31.03.2022.
Plānotais nomas līguma termiņš pēc pagarināšanas 31.12.2022.
Līguma termiņa pagarināšanas nosacījumi 1. Nomniekam līdz 31.12.2022. jāatbrīvo nomātā zemesgabala daļa no uz tās izvietotajiem tirdzniecības moduļiem.

2. Nomas maksa tiek saglabāta nemainīga.

 

SIA “Rīgas Centrāltirgus” aicina 10 (desmit) darba dienu laikā no publikācijas  pieteikties pretendentus, kuri vēlas nomāt kādu no publikācijā norādītajiem nomas objektiem uz norādītajiem noteikumiem. Pieteikums iesniedzams SIA “Rīgas Centrāltirgus” rakstveidā, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050, vai kā elektroniski sagatavotu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pasta adresei: tirgus@rct.lv. Ja publikācijā norādītajā termiņā īpašuma nomai  pieteiksies kāds pretendents, tad saskaņā ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas kārtības 6.8.punkta noteikumiem vienošanās par nomas līguma termiņa pagarinājumu netiks slēgta un nomas objekts tiks nodots jaunai iznomāšanai atbilstoši Kārtības noteikumiem.

 

Kontakti:

Kristīne Rone

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

Iznomāšanas daļas

Nekustamā īpašuma iznomāšanas vadītāja

E-pasts: kristine.rone@rct.lv

Telefons: +371 67358180

10.03.2022. Informācija par plānoto nomas līgumu termiņa pagarināšanu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par plānoto termiņa pagarināšanu sekojošam zemes nomas līgumam:

 

Līguma Nr., datums 30.01.2013. Zemes nomas līgums Nr. 05-34/13
Nomnieks SIA “Stikls Plus”, reģ.Nr. 40103533165
Iznomātais īpašums: Daļa no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0161 (pie ēkas Spīķeru ielā 3) 344 m2 platībā
Iznomātā īpašuma lietošanas mērķis: Nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošanai
Spēkā esošā nomas maksa mēnesī bez PVN 3 EUR/m2 mēnesī bez PVN
Pašreizējais nomas līguma termiņš 31.03.2022.
Plānotais nomas līguma termiņš pēc pagarināšanas 31.12.2022.
Līguma termiņa pagarināšanas nosacījumi 1. Nomniekam līdz 31.12.2022. jāatbrīvo nomātā zemesgabala daļa no uz tās izvietotajiem tirdzniecības moduļiem.

2. Nomas maksa tiek saglabāta nemainīga.

 

SIA “Rīgas Centrāltirgus” aicina 10 (desmit) darba dienu laikā no publikācijas  pieteikties pretendentus, kuri vēlas nomāt kādu no publikācijā norādītajiem nomas objektiem uz norādītajiem noteikumiem. Pieteikums iesniedzams SIA “Rīgas Centrāltirgus” rakstveidā, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050, vai kā elektroniski sagatavotu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pasta adresei: tirgus@rct.lv. Ja publikācijā norādītajā termiņā īpašuma nomai  pieteiksies kāds pretendents, tad saskaņā ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas kārtības 6.8.punkta noteikumiem vienošanās par nomas līguma termiņa pagarinājumu netiks slēgta un nomas objekts tiks nodots jaunai iznomāšanai atbilstoši Kārtības noteikumiem.

 

Kontakti:

Kristīne Rone

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

Iznomāšanas daļas

Nekustamā īpašuma iznomāšanas vadītāja

E-pasts: kristine.rone@rct.lv

Telefons: +371 67358180

20.12.2021. Informācija par Telpu nomas līguma plānoto pārjaunojumu
Informācija par Telpu nomas līguma plānoto pārjaunojumu:

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par plānoto pārjaunojumu sekojošam telpu nomas līgumam:

Līguma Nr., datums: 26.06.2019. Telpu nomas līgums Nr. 02-05/66/19
Nomnieks: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LANS pluss”, reģistrācijas Nr.40003728367
Iznomātais īpašums: Nedzīvojamā telpa Nr.28 Gaļas paviljona ēkas Rīgā, Centrāltirgus ielā 1 (kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0071 053), 2.stāvā, telpu grupā 005, ar kopējo platību 14,7 m2
Iznomātā īpašuma lietošanas mērķis: Biroja vajadzībām
Spēkā esošā nomas maksa mēnesī bez PVN: 7 EUR/m2 mēnesī bez PVN
Informācija par plānoto pārjaunojumu: Pārjaunojuma līguma noslēgšanas gadījumā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VIVA Group”, reģistrācijas Nr. 44103129124,  pārņems visas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LANS pluss”, reģistrācijas Nr.40003728367, saistības, kas izriet no 26.06.2019. Telpu nomas līguma Nr. 02-05/66/19

SIA “Rīgas Centrāltirgus” aicina 10 (desmit) darba dienu laikā no publikācijas  pieteikties pretendentus, kuri vēlas nomāt publikācijā norādīto nomas objektu uz norādītajiem noteikumiem. Pieteikums iesniedzams SIA “Rīgas Centrāltirgus” rakstveidā, iesniedzot personīgi, nosūtot pa pastu uz adresi Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050 vai kā elektroniski sagatavotu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pasta adresei: tirgus@rct.lv. Ja publikācijā norādītajā termiņā īpašuma nomai  pieteiksies kāds pretendents, tad saskaņā ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas kārtības (turpmāk – Kārtība) 6.11.punkta noteikumiem pārjaunojuma līgums netiks slēgts un nomas objekts tiks nodots jaunai iznomāšanai atbilstoši Kārtības noteikumiem.

Kontakti papildus informācijas saņemšanai:

Kristīne Rone

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

Nekustamā īpašuma daļas vadītāja

E-pasts: kristine.rone@rct.lv

Telefons: +371 67358180

02.12.2021.Informācija par plānoto nomas līgumu termiņa pagarināšanu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par plānoto termiņa pagarināšanu telpu nomas līgumiem un zemes nomas līgumiem, kuri noslēgti uz termiņu līdz 31.12.2021. Informāciju par šiem nomas līgumiem, nomniekiem, nomas objektiem, nomas maksu un plānoto līgumu termiņu pēc pagarināšanas lūdzam skatīt pielikumā pievienotajā sarakstā.

Līgumu termiņa pagarināšanas nosacījumi – nomniekiem jānoslēdz vienošanās ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” par grozījumiem nomas līgumu noteikumos, pielāgojot tos saskaņā ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas kārtības (turpmāk – Kārtība) 8.1.punktu apstiprinātajiem nomas līgumu noteikumiem. Ar Kārtību un  nomas līguma  noteikumiem var iepazīties Sabiedrības tīmekļvietnes https://www.rct.lv/lv/tirgotajiem/normativie-akti/ sadaļā “Nekustamā īpašuma nomāšana”.

SIA “Rīgas Centrāltirgus” aicina 10 (desmit) darba dienu laikā no publikācijas  pieteikties pretendentus, kuri vēlas nomāt kādu no publikācijai pievienotajā sarakstā norādītajiem nomas objektiem uz norādītajiem noteikumiem. Pieteikums iesniedzams SIA “Rīgas Centrāltirgus” rakstveidā, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050, vai kā elektroniski sagatavotu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pasta adresei: tirgus@rct.lv. Ja publikācijā norādītajā termiņā īpašuma nomai  pieteiksies kāds pretendents, tad saskaņā ar Kārtības 6.8.punkta noteikumiem vienošanās par nomas līguma termiņa pagarinājumu netiks slēgta un nomas objekts tiks nodots jaunai iznomāšanai atbilstoši Kārtības noteikumiem.

Plānotie termiņa pagarināšanas līgumi –

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
01.12.2021.Informācija par plānoto nomas līguma pagarināšanu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par plānoto termiņa pagarināšanu sekojošam nomas līgumam:

Līguma Nr., datums 2015.gada 28.decembra Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr. 02-05/152
Nomnieks Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „NAKTS TIRGUS” (reģistrācijas Nr.40103356950
Iznomātais īpašums: Zemes gabals Rīgā, Firsa Sadovņikova ielā 9A (kadastra apzīmējums Nr. 0100 040 0151) 2409 m2 platībā un uz zemes gabala esošie SIA “Rīgas Centrāltirgus” pamatlīdzekļu uzskaitē esošie 25 tirdzniecības moduļi
Iznomātā īpašuma lietošanas mērķis: Īpašums iznomāts tirgus „Latgale” darbības nodrošināšanai, bez apbūves tiesībām. Īpašums iznomāts ar mērķi veikt tajā tirgus pārvaldītāja funkcijas un organizēt tirgus darbību atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu tirdzniecības vietu pieejamību tirgū “Latgale”.
Spēkā esošā nomas maksa mēnesī bez PVN Par zemesgabalu kopā– EUR 1400,00

Par tirdzniecības moduļiem kopā – EUR 1800,-

Pašreizējais nomas līguma termiņš 31.12.2021.
Plānotais nomas līguma termiņš pēc pagarināšanas 31.12.2024.
Līguma termiņa pagarināšanas nosacījumi 1. Nomniekam jānoslēdz vienošanās ar Sabiedrību par grozījumiem Līguma noteikumos, pielāgojot tos saskaņā ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas kārtības (turpmāk – Kārtība) 8.1.punktu apstiprinātajiem nomas līgumu noteikumiem. Ar Kārtību un  nomas līguma  noteikumiem var iepazīties Sabiedrības tīmekļvietnes https://www.rct.lv/lv/tirgotajiem/normativie-akti/ sadaļā “Nekustamā īpašuma nomāšana”;

2. Nomas maksa tiek saglabāta nemainīga;

3. Nomniekam par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku jāveic saskaņā ar Līgumu iznomātās teritorijas sakārtošanu un atbrīvošanu, nodrošinot sekojošo:

–          līdz 31.01.2022. nojauc degradētās būves, kas atrodas iznomātās teritorijas tālākajā kreisajā stūrī pie ēkas F.Sadovņikova ielā 9, Rīgā, ārsienas;

–          līdz 28.02.2022. demontē no tirdzniecības nojumēm un tirdzniecības kioskiem visus tiem lietošanas laikā piestiprinātos elementus (jumtiņus, pārkares u.tml.);

–          līdz 31.03.2022. atbrīvo (pats Nomnieks vai uzliek par pienākumu apakšnomniekiem) teritoriju no mantām, kas atrodas teritorijā, tirdzniecības nojumēs un pie tirdzniecības kioskiem, kuras vizuāli pasliktina teritorijas izskatu un neatbilst ugunsdrošības noteikumiem;

–          līdz 31.05.2022. demontē teritorijā, no ieejas labajā pusē izvietoto tirdzniecības nojumju vidējo rindu, lai nodrošinātu 2 metru attālumu starp abām pārējām nojumēm.

 

SIA “Rīgas Centrāltirgus” aicina 10 (desmit) darba dienu laikā no publikācijas  pieteikties pretendentus, kuri vēlas nomāt publikācijā norādīto īpašumu uz norādītajiem noteikumiem. Pieteikums iesniedzams SIA “Rīgas Centrāltirgus” rakstveidā, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050, vai kā elektroniski sagatavotu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pasta adresei: tirgus@rct.lv. Ja publikācijā norādītajā termiņā īpašuma nomai  pieteiksies kāds pretendents, tad saskaņā ar Kārtības 6.8.punkta noteikumiem vienošanās par nomas līguma termiņa pagarinājumu netiks slēgta un īpašums tiks nodots jaunai iznomāšanai atbilstoši Kārtības noteikumiem.

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180
10.12.2021. Informācija par plānoto nomas līgumu termiņa pagarināšanu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par plānoto termiņa pagarināšanu sekojošam zemes nomas līgumam:

Līguma Nr., datums 30.01.2013. Zemes nomas līgums Nr. 05-34/13
Nomnieks SIA “Stikls Plus”, reģ.Nr. 40103533165
Iznomātais īpašums: Daļa no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0161 (pie ēkas Spīķeru ielā 3) 344 m2 platībā
Iznomātā īpašuma lietošanas mērķis: Nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošanai
Spēkā esošā nomas maksa mēnesī bez PVN 3 EUR/m2 mēnesī bez PVN
Pašreizējais nomas līguma termiņš 31.12.2021.
Plānotais nomas līguma termiņš pēc pagarināšanas 31.03.2022.
Līguma termiņa pagarināšanas nosacījumi 1. Nomniekam līdz 30.04.2022. jāatbrīvo nomātā zemesgabala daļa no uz tās izvietotajiem tirdzniecības moduļiem.
2. Nomas maksa tiek saglabāta nemainīga.

SIA “Rīgas Centrāltirgus” aicina 10 (desmit) darba dienu laikā no publikācijas pieteikties pretendentus, kuri vēlas nomāt kādu no publikācijā norādītajiem nomas objektiem uz norādītajiem noteikumiem. Pieteikums iesniedzams SIA “Rīgas Centrāltirgus” rakstveidā, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050, vai kā elektroniski sagatavotu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pasta adresei: tirgus@rct.lv. Ja publikācijā norādītajā termiņā īpašuma nomai pieteiksies kāds pretendents, tad saskaņā ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas kārtības 6.8.punkta noteikumiem vienošanās par nomas līguma termiņa pagarinājumu netiks slēgta un nomas objekts tiks nodots jaunai iznomāšanai atbilstoši Kārtības noteikumiem.

Kontakti:
Kristīne Medne
SIA “Rīgas Centrāltirgus”
Nekustamā īpašuma daļas vadītāja
E-pasts: kristine.medne@rct.lv
Telefons: +371 67358180

10.12.2021. Informācija par plānoto nomas līgumu termiņa pagarināšanu
SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par plānoto termiņa pagarināšanu sekojošam zemes nomas līgumam:

Līguma Nr., datums 29.01.2013. Zemes nomas līgums Nr. 05-33/13
Nomnieks SIA “Jureks un Ko”, reģ.Nr. 40003041551
Iznomātais īpašums: Daļa no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0161 (pie ēkas Spīķeru ielā 1) 200 m2 platībā
Iznomātā īpašuma lietošanas mērķis: Nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošanai
Spēkā esošā nomas maksa mēnesī bez PVN 3 EUR/m2 mēnesī bez PVN
Pašreizējais nomas līguma termiņš 31.12.2021.
Plānotais nomas līguma termiņš pēc pagarināšanas 31.03.2022.
Līguma termiņa pagarināšanas nosacījumi 1. Nomniekam līdz 30.04.2022. jāatbrīvo nomātā zemesgabala daļa no uz tās izvietotajiem tirdzniecības moduļiem.

2. Nomas maksa tiek saglabāta nemainīga.

SIA “Rīgas Centrāltirgus” aicina 10 (desmit) darba dienu laikā no publikācijas  pieteikties pretendentus, kuri vēlas nomāt kādu no publikācijā norādītajiem nomas objektiem uz norādītajiem noteikumiem. Pieteikums iesniedzams SIA “Rīgas Centrāltirgus” rakstveidā, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050, vai kā elektroniski sagatavotu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pasta adresei: tirgus@rct.lv. Ja publikācijā norādītajā termiņā īpašuma nomai  pieteiksies kāds pretendents, tad saskaņā ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas kārtības 6.8.punkta noteikumiem vienošanās par nomas līguma termiņa pagarinājumu netiks slēgta un nomas objekts tiks nodots jaunai iznomāšanai atbilstoši Kārtības noteikumiem.

Kontakti:

Kristīne Medne

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

Nekustamā īpašuma daļas vadītāja

E-pasts: kristine.medne@rct.lv

Telefons: +371 67358180

30.11.2021. Informācija par Telpu nomas līguma plānoto pārjaunojumu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par plānoto pārjaunojumu sekojošam telpu nomas līgumam:

Līguma Nr., datums: 26.06.2019. Telpu nomas līgums Nr. 02-05/66/19
Nomnieks: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LANS pluss”, reģistrācijas Nr.40003728367
Iznomātais īpašums: Nedzīvojamā telpa Nr.28 Gaļas paviljona ēkas Rīgā, Centrāltirgus ielā 1 (kadastra apzīmējums Nr. 0100 004 0071 053), 2.stāvā, telpu grupā 005, ar kopējo platību 14,7 m2
Iznomātā īpašuma lietošanas mērķis: Biroja vajadzībām
Spēkā esošā nomas maksa mēnesī bez PVN: 7 EUR/m2 mēnesī bez PVN
Informācija par plānoto pārjaunojumu: Pārjaunojuma līguma noslēgšanas gadījumā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VIVA Group”, reģistrācijas Nr. 44103129124,  pārņems visas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LANS pluss”, reģistrācijas Nr.40003728367, saistības, kas izriet no 26.06.2019. Telpu nomas līguma Nr. 02-05/66/19

SIA “Rīgas Centrāltirgus” aicina 10 (desmit) darba dienu laikā no publikācijas  pieteikties pretendentus, kuri vēlas nomāt publikācijā norādīto nomas objektu uz norādītajiem noteikumiem. Pieteikums iesniedzams SIA “Rīgas Centrāltirgus” rakstveidā, iesniedzot personīgi, nosūtot pa pastu uz adresi Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050 vai kā elektroniski sagatavotu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pasta adresei: tirgus@rct.lv. Ja publikācijā norādītajā termiņā īpašuma nomai  pieteiksies kāds pretendents, tad saskaņā ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas kārtības (turpmāk – Kārtība) 6.11.punkta noteikumiem pārjaunojuma līgums netiks slēgts un nomas objekts tiks nodots jaunai iznomāšanai atbilstoši Kārtības noteikumiem.

Kontakti papildus informācijas saņemšanai:

Kristīne Rone

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

Nekustamā īpašuma daļas vadītāja

E-pasts: kristine.rone@rct.lv

Telefons: +371 67358180

30.11.2021. Informācija par Zemes nomas līguma plānoto pārjaunojumu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par plānoto termiņa pagarināšanu sekojošam zemes nomas līgumam:

Līguma Nr., datums 29.01.2013. Zemes nomas līgums Nr. 05-33/13
Nomnieks SIA “Jureks un Ko”, reģ.Nr. 40003041551
Iznomātais īpašums: Daļa no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0161 (pie ēkas Spīķeru ielā 1) 200 m2 platībā
Iznomātā īpašuma lietošanas mērķis: Nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošanai
Spēkā esošā nomas maksa mēnesī bez PVN 3 EUR/m2 mēnesī bez PVN
Pašreizējais nomas līguma termiņš 31.12.2021.
Plānotais nomas līguma termiņš pēc pagarināšanas 31.03.2022.
Līguma termiņa pagarināšanas nosacījumi 1. Nomniekam līdz 30.04.2022. jāatbrīvo nomātā zemesgabala daļa no uz tās izvietotajiem tirdzniecības moduļiem.

2. Nomas maksa tiek saglabāta nemainīga.

SIA “Rīgas Centrāltirgus” aicina 10 (desmit) darba dienu laikā no publikācijas  pieteikties pretendentus, kuri vēlas nomāt kādu no publikācijā norādītajiem nomas objektiem uz norādītajiem noteikumiem. Pieteikums iesniedzams SIA “Rīgas Centrāltirgus” rakstveidā, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050, vai kā elektroniski sagatavotu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pasta adresei: tirgus@rct.lv. Ja publikācijā norādītajā termiņā īpašuma nomai  pieteiksies kāds pretendents, tad saskaņā ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas kārtības 6.8.punkta noteikumiem vienošanās par nomas līguma termiņa pagarinājumu netiks slēgta un nomas objekts tiks nodots jaunai iznomāšanai atbilstoši Kārtības noteikumiem.

Kontakti:

Kristīne Medne

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

Nekustamā īpašuma daļas vadītāja

E-pasts: kristine.medne@rct.lv

Telefons: +371 67358180

30.11.2021. Informācija par Zemes nomas līguma plānoto pārjaunojumu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par plānoto termiņa pagarināšanu sekojošam zemes nomas līgumam:

Līguma Nr., datums 30.01.2013. Zemes nomas līgums Nr. 05-34/13
Nomnieks SIA “Stikls Plus”, reģ.Nr. 40103533165
Iznomātais īpašums: Daļa no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 004 0161 (pie ēkas Spīķeru ielā 3) 344 m2 platībā
Iznomātā īpašuma lietošanas mērķis: Nomniekam piederošu tirdzniecības moduļu apsaimniekošanai
Spēkā esošā nomas maksa mēnesī bez PVN 3 EUR/m2 mēnesī bez PVN
Pašreizējais nomas līguma termiņš 31.12.2021.
Plānotais nomas līguma termiņš pēc pagarināšanas 31.03.2022.
Līguma termiņa pagarināšanas nosacījumi 1. Nomniekam līdz 30.04.2022. jāatbrīvo nomātā zemesgabala daļa no uz tās izvietotajiem tirdzniecības moduļiem.
2. Nomas maksa tiek saglabāta nemainīga.
SIA “Rīgas Centrāltirgus” aicina 10 (desmit) darba dienu laikā no publikācijas pieteikties pretendentus, kuri vēlas nomāt kādu no publikācijā norādītajiem nomas objektiem uz norādītajiem noteikumiem. Pieteikums iesniedzams SIA “Rīgas Centrāltirgus” rakstveidā, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050, vai kā elektroniski sagatavotu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pasta adresei: tirgus@rct.lv. Ja publikācijā norādītajā termiņā īpašuma nomai pieteiksies kāds pretendents, tad saskaņā ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas kārtības 6.8.punkta noteikumiem vienošanās par nomas līguma termiņa pagarinājumu netiks slēgta un nomas objekts tiks nodots jaunai iznomāšanai atbilstoši Kārtības noteikumiem.

Kontakti:
Kristīne Medne
SIA “Rīgas Centrāltirgus”
Nekustamā īpašuma daļas vadītāja
E-pasts: kristine.medne@rct.lv
Telefons: +371 67358180

20.09.2021. Informācija par plānoto nomas līguma pagarināšanu

SIA “Rīgas Centrāltirgus” informē par plānoto termiņa pagarinājumu 2015.gada 16.janvārī ar SIA “Pūpolu 7”, reģistrācijas Nr.40103842438, noslēgtajam Telpu nomas līgumam Nr.02-05/13 par nekustamā īpašuma Pūpolu ielā 7, Rīgā (kadastra Nr. 01000040076) nomu. Līguma termiņš beidzas 30.09.2021. un tas saskaņā ar noslēgtā nomas līguma noteikumiem tiks pagarināts līdz 31.07.2022., ja nomnieks būs izpildījis ar nomas līgumu uzņemtās saistības un izbūvējis ēkā Rīgā, Pūpolu ielā 7, automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un pieslēdzis to kopējai SIA “Rīgas Centrāltirgus” ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai.

Kontaktinformācija:

 • Kristīne Medne
 • Nekustamā īpašuma daļas Nodrošinājuma un attīstības projektu vadītāja
 • kristine.medne@rct.lv
 • +371 67 358 180

 

Informācija par telpu nomas līgumu pagarināšanu

Informācija par telpu nomas līgumu pagarināšanu

Informācija par telpu nomas līgumu pagarināšanu

Informācija par zemes nomas līgumu pagarināšanu

Informācija par zemes nomas līgumu pagarināšanu

Sīkdatņu iestatījumi
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Pieņemt sīkdatnes
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Apstiprināt sīkdatnes