02 Sep 2021

IZSOLES NOTEIKUMI Traktora “Belarus 320.4″pārdošanai

Nav komentāru

IZSOLES NOTEIKUMI

Traktora “Belarus 320.4″pārdošanai

 

 1. Informācija par atsavināmo kustamo mantu

Traktors “Belarus 320.4”, valsts reģ. Nr.T925LH, ražots 2011.gadā, rūpnīcas Nr.A361925, inventāra Nr.2068, sarkanā krāsā (turpmāk – Traktors).

 

 1. Kustamās mantas izsoles sākumcena

Ņemot vērā kustāmās mantas vērtētāja G.Pommera (kustāmās mantas vērtētāja sertifikāta Nr.27, derīgs līdz 30.06.2023.) 2021.gada 8.jūnija atskaiti par Traktora tirgus vērtības aprēķinu noteikt, ka Traktora izsoles sākumcena ir 5 600,00 EUR bez PVN 21%.

 

 1. Kustamās mantas atsavināšanas veids – pārdošana

 

 1. Kustamās mantas atsavināšanas paņēmiens – mutiska izsole

 

 1. Kustamās mantas atsavināšanas izsoles rīkotājs un izsoles norises laiks
  • Kustamās mantas atsavināšanas izsoles rīkotājs – SIA “Rīgas Centrāltirgus”.
  • Izsoles notiek gada 24. septembrī plkst.11:00 Rīgā, Nēģu ielā 7 (3.stāva zālē).

 

 1. Izsoles kārtība
  • Pēc šo noteikumu apstiprināšanas ne vēlāk kā divas nedēļas pirms izsoles noteiktā laika, laikrakstā “Latvijas Avīze” un SIA “Rīgas Centrāltirgus” interneta mājas lapā (centraltirgus.lv) un (ss.lv) izvietojams paziņojums par Traktora izsoli.
  • Par izsoles dalībnieku var būt jebkura fiziska vai juridiska persona. Fiziskai personai uz izsoli jābūt līdzi personas apliecinošam dokumentam, juridiskai personai, tās pārstāvošās personas apliecinošam dokumentam un pārstāvniecību apliecinošiem dokumentiem. Izsoles dalībniekiem jāiesniedz maksājuma par drošības naudas iemaksu dokumenta oriģināls.
  • Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar kustamās mantas atsavināšanas izsoles noteikumiem, kā arī ar tehniskajiem rādītājiem, kuri raksturo pārdodamo Traktoru un ir Izsoles rīkotāja rīcībā. Šo informāciju izsoles dalībniekiem sniedz Izsoles rīkotāja noteikts pārstāvis – Apsaimniekošanas daļas vadītājs Alvis Bogdanovičs, mob. tālr. Nr.26662972.
  • Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar atsavināmās kustamās mantas tehnisko stāvokli, to apskati saskaņojot ar izsoles rīkotāja nozīmēto pārstāvi līdz izsoles noteiktajai dienai.
  • Izsoles dalībniekam ir jāierodas noteiktajā izsoles dienā, vietā un laikā.
  • Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. Augstāk solīšanai tiek noteikts fiksēts cenas pieauguma solis EUR 100,00 (viens simts euro 00 centi).
  • Ja neviens no izsoles dalībniekiem vairs nepārsola augstāko nosolīto cenu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto visaugstāko nosolīto cenu un fiksē to ar āmura piesitienu.
  • Par nosolītā Traktora izsoles uzvarētāju – pircēju kļūst tas izsoles dalībnieks, kurš izsolē būs piedāvājis augstāko cenu.
  • Par izsoles norisi tiek sastādīts izsoles protokols, kurā tiek norādīts izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu par Traktoru.
  • Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis visaugstāko cenu par izsolāmo Traktoru, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu parakstu izsoles protokolā apliecina savu izsolē piedāvāto cenu un vienlaicīgi apstiprina savu piekrišanu izsoles noteikumiem.
  • Ja dalībnieks atsakās parakstīt izsoles protokolu par nosolīto Traktoru, tad tas zaudē tiesības iegādāties nosolīto Traktoru, šajā gadījumā Traktoru iegādāties tiek piedāvāts izsoles dalībniekam, kurš nosolījis otro augstāko piedāvājumu.

 

 1. Drošības nauda

7.1. Pirms izsoles katram izsoles dalībniekam līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā drošības nauda 500,00 EUR (pieci simti euro 00 centi), norādot maksājuma uzdevumā iemaksas mērķi – “Drošības nauda izsolei”, norādot arī izsoles dalībnieku.

7.2. Drošības nauda ir jāiemaksā SIA “Rīgas Centrāltirgus” bankas kontā AS “Citadele banka”, PARXLV22, Nr.LV62PARX0001104210405.

7.3. Izsoles uzvarētājam iemaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta pirkuma summā, dalībniekiem, kas neiegūst tiesības iegādāties izsolāmo Traktoru 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas SIA “Rīgas Centrāltirgus” valdei, norādot konta numuru, iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta.

7.4. Ja izsoles dalībnieks atsakās parakstīt izsoles protokolu par nosolīto Traktoru, tad tas zaudē iemaksāto drošības naudu. Šajā gadījumā tiek piedāvāts Traktoru iegādāties dalībniekam, kurš nosolījis otro augstāko piedāvājumu.

7.5. Gadījumā, ja uzvarējušais izsoles dalībnieks 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc rēķina saņemšanas, nav samaksājis par nosolīto Traktoru, tad Traktors tiek atzīts par nenosolītu un izsoles dalībnieks zaudē iemaksāto drošības naudu.

 

 1. Izsoles protokola un rezultātu apstiprināšana

Izsoles protokolu un vienlaicīgi izsoles rezultātus apstiprina ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” lēmumu izveidotā kustamās mantas izsoles komisija.

 

 1. Norēķini par nosolīto kustamo mantu

9.1. Pēc izsoles protokola un rezultātu apstiprināšanas pircējam 3 (trīs) darba dienu laikā tiek izrakstīts rēķins par nosolīto summu, kurš jāapmaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas.

9.2. Pircējs piecu darba dienu laikā veic pārskaitījumu uz SIA “Rīgas Centrāltirgus” bankas kontu:

SIA “Rīgas Centrāltirgus”

Nēģu iela 7, Rīga, LV – 1050

Reģ. Nr. LV 50003249741

Banka: AS “Citadele banka”, PARXLV22

Konts Nr. LV62PARX0001104210405

9.3. Gadījumā, ja uzvarējušais izsoles dalībnieks 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc rēķina saņemšanas, nav samaksājis par nosolīto Traktoru, tad Traktors, tiek atzīts par nenosolītu.

 

 1. Kustamās mantas pieņemšana un nodošana

10.1. Traktors tiek pārdots bez garantijas saistībām.

10.2. Traktora stāvoklis izsoles dalībniekiem ir zināms un tie šajā sakarā atsakās izvirzīt jebkādas pretenzijas pret SIA “Rīgas Centrāltirgus”.

10.3. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pilnas apmaksas veikšanas par nosolīto Traktoru, SIA “Rīgas Centrāltirgus” nodrošina Traktora noņemšanu no reģistrācijas uzskaites Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā un parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu par Traktora nodošanu Pircēja īpašumā. Traktors tiek nodots ar visiem dokumentiem un piederumiem, kas ir SIA “Rīgas Centrāltirgus” rīcībā uz izsoles rīkošanas dienu.

[augšup]

Komentēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Sīkdatņu iestatījumi
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Pieņemt sīkdatnes
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Apstiprināt sīkdatnes