24 Apr 2020

Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību

Nav komentāru
Vēlamies informēt, ka, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumiem Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – Noteikumi), valstī izsludinātā ārkārtējā stāvokļa dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem tiks sniegts atbalsts, piemērojot atbrīvojumu vai samazinājumu nomas maksai par nekustamo īpašumu nomu, kā arī atbrīvojumu no kavējuma procentiem un līgumsoda, ja nomnieks ir kavējis maksājumus.

Atbalsts ir piemērojams tikai tām personām, kas atbilst Komerclikuma 1.pantā minētai komersanta definīcijai, proti, komercreģistrā ierakstītām fiziskām personām (individuāliem komersantiem) vai komercsabiedrībām (personālsabiedrībām un kapitālsabiedrībām).
Vēršam uzmanību, ka nomniekiem saglabājas pienākums veikt samaksu par ar nomas līgumu iznomātā nekustamā uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), kā arī kompensēt nekustamā īpašuma nodokli.
Atbilstoši Noteikumiem, AS “Rīgas Centrāltirgus”, pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, uz noteiktu laika periodu, sākot no 2020. gada 12. marta, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad spēku zaudē likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību“, vienpusēji, neveicot grozījumus nomas līgumā, piemēros nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, ja komersants vienlaikus atbildīs visiem šādiem kritērijiem:
1) pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 28. aprīļa grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 2. aprīļa noteikumos Nr. 180, komersanta ieņēmumi no visas saimnieciskās darbības par visu 2020. gada martu, aprīli vai maiju, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros komersants faktiski darbojies laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 1. martam, samazinājušies par 30 %;
2) komersantam iesnieguma iesniegšanas dienā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;
3) komersantam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav uzsākts maksātnespējas process;
4) komersantam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, uz 2020. gada 29. februāri ir dzēstas visas parādsaistības pret iznomātāju vai norēķini pilnā apmērā veikti saskaņā ar iznomātāju saskaņoto parādu atmaksas grafiku.
Pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, AS “Rīgas Centrāltirgus” piemēros nomas maksas atbrīvojumu, ja komersants noteiktajā periodā nomāto īpašumu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā, vai nomas maksas samazinājumu atbilstoši komersanta ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam, bet nepārsniedzot 90% no nomas līgumā noteiktās nomas maksas, ja komersants turpina izmantot nomāto nekustamo īpašumu.
Lai saņemtu atbalstu, nomniekam jāaizpilda un jāiesniedz AS “Rīgas Centrāltirgus” viena no šim paziņojumam ievienotajām iesnieguma veidlapām – iesniegums nomas maksas atbrīvojuma piemērošanai, ja komersants noteiktajā periodā nomāto īpašumu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai, vai iesniegums nomas maksas samazinājuma piemērošanai, ja nomnieks turpina izmantot nomāto nekustamo īpašumu.
Lai maksājumu kavējumu gadījumā AS “Rīgas Centrāltirgus” varētu nepiemērot kavējuma procentus un līgumsodu, pie nosacījuma, ka nomnieks atbildīs visiem Noteikumos noteiktajiem kritērijiem, iesniegumu aizpildot, lūdzam atzīmēt lūgumu atbrīvot no kavējumu procentu un līgumsodu maksājumiem.
Pirms iesnieguma par nomniekam nepieciešamā atbalsta iesniegšanas AS “Rīgas Centrāltirgus”, nomniekam Elektroniskās deklarēšanas sistēmā https://eds.vid.gov.lv/login/ elektroniski jāreģistrējas vienotajā “de minimis” atbalsta uzskaites sistēmā, jāsaņem “de minimis” atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru, kas jānorāda AS “Rīgas Centrāltirgus” iesniedzamajā iesniegumā. Sīkāk par vienoto “de minimis” atbalsta uzskaites sistēmu var uzzināt šeit: https://www.vid.gov.lv/lv/no-1-julija-de-minimis-atbalsta-uzskaite-notiks-elektroniski.
Kopumā iesniegšanai nepieciešami šādi dokumenti:
• Iesniegums (ar aizpildītu “De minimis” veidlapas numuru);
• Dokumenti, kas pierāda apgrozījuma kritumu, piemēram, apgrozījuma atskaite no grāmatvedības programmas;
• Apliecinājums par visa uzņēmuma apgrozījumu iesniedzamajos periodos;
• Izziņa, ka uzņēmumam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums.

Lūgums iesniegumu un pievienojamos pielikumus/dokumentus pirms iesniegšanas nosūtīt uz Tirdzniecības organizēšanas nodaļas e-pastu TON@rct.lv, lai pirms iesniegšanas precizētu pielikumu atbilstību noteiktajām prasībām, tādējādi paātrinot pareizi noformētu iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas procesu.
Pēc iesniegšanas apstiprinājuma saņemšanas lūdzam iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem iesniegt AS “Rīgas Centrāltirgus” Rīgā, Nēģu ielā 7 vai parakstīt tos ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz e-pastu tirgus@rct.lv.
Ja ar iesniegumu netiks iesniegti visi nepieciešamie tā pielikumi, tad nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums netiks piemērots.
Gadījumā, ja nepieciešams atbalsts iesnieguma veidlapas aizpildīšanai, aicinām zvanīt pa tel. 67358159. Gadījumā, ja atbalsts nepieciešams de minimis veidlapas aizpildīšanai EDS, aicinām sazināties ar Valsts ieņēmumu dienestu, zvanot uz tel. Nr.67120000.

Iesnieguma veidlapas nomas maksas samazinājuma vai atbrīvojuma piemērošanai pieejamas šeit.

Ar komersantu sarakstu, kam piešķirts atbalsts var iepazīties šeit.

Arī turpmāk visa aktuālā informācija būs pieejama AS “Rīgas Centrāltirgus” saziņas kanālos.

Aicinām visus kritiski vērtēt citus informācijas avotus un to publicitātes mērķus!
FacebookPinterestWhatsAppEmailPrintFriendlyDalīties
[augšup]

Komentēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *