20 Apr 2020

Par situāciju ar Centrālais Gastro Tirgus un tā pārstāvošo SIA “INTERNATIONAL SV”

Nav komentāru

Ņemot vērā SIA “INTERNATIONAL SV” izvērsto publicitātes kampaņu pret AS “Rīgas Centrāltirgus” sava vienpusēja viedokļa paušanai, AS “Rīgas Centrāltirgus” vēlas precizēt publiski izskanējušu informāciju, tādējādi nodrošinot abu pušu redzējumu par radušos situāciju.

SIA “INTERNATIONAL SV” ir vērsusies pie Ministru prezidenta, Rīgas domes vadības, kā arī finanšu, ekonomikas un kultūras ministriem ar lūgumu izvērtēt radušos situāciju par līguma laušanu starp “Centrālo Gastro Tirgus” pārstāvošo SIA “INTERNATIONAL SV” un AS “Rīgas Centrāltirgus”, atzīt nepārvaramas varas apstākļus un ārkārtas situācijas radīto ietekmi, kā arī izvērtēt AS “Rīgas Centrāltirgus” vadības attieksmi un lēmumus, kas negatīvi ietekmējot nomniekus un neatbilst UNESCO Pasaules mantojuma objekta labai pārvaldībai. Papildus savās intervijās SIA “INTERNATIONAL SV” īpašnieks ir paudis viedokli par negodprātīgu AS “Rīgas Centrāltirgus” rīcību, nosakot nomas maksu, nepieciešamību nodrošināt sava objekta apsardzes un mārketinga pakalpojumus, kā arī segt citus ar konkrētā uzņēmuma darbību saistītus izdevumus.

Izvērtējot publiskā telpā pausto informāciju var secināt, ka SIA “INTERNATIONAL SV” apzināti ir noklusējusi atsevišķus faktus, kā arī sniegusi informāciju par jautājumiem par kuriem SIA “INTERNATIONAL SV” rīcībā nav pilnas informācijas.

 SIA “INTERNATIONAL SV”, izmantojot Covid-19 izraisīto situāciju, pauž nepatiesu informāciju par tai piemēroto neatbilstošu nomas maksu, apzināti neminot, ka nomas maksai, kas tika noteikta 2018.gadā, kad tika noslēgts sadarbības līgums, nav nekāda sakara ar šī brīža situāciju. Slēdzot līgumu, SIA “INTERNATIONAL SV” bija informēta par nomas maksas noteikšanas kārtību, proti, tirdzniecības vietu nomas maksu aprēķins tiek veikts ņemot vērā objekta pašizmaksu un tirdzniecības vietas atrašanās vietu, un tā nav tikusi paaugstināta līguma darbības laikā. Būtiski atzīmēt, ka nomas maksas cenrādis ir publiski pieejams AS “Rīgas Centrāltirgus” mājas lapā un ir vienādi attiecināms pret visiem nomniekiem. Šobrīd, izmantojot situāciju un gada laikā nespējot nodrošināt pozitīvus savas darbības rādītājus, SIA “INTERNATIONAL SV” savās finansiālās grūtībās nolēma vainot AS “Rīgas Centrāltirgus” vadību un augsto nomas maksu. Pēc AS “Rīgas Centrāltirgus” veiktajiem tirdzniecības vietu nomas maksu aprēķiniem, gadījumā, ja puse Gastronomijas paviljona, kas tika iznomāta SIA “INTERNATIONAL SV” vajadzībām, tiktu iznomāta atsevišķiem nomniekiem, nomas maksas ieņēmumi pārsniegtu SIA “INTERNATIONAL SV” noteikto nomas maksu, kas tikai apliecina AS “Rīgas Centrāltirgus” ieinteresētību Centrālais Gastro Tirgus projekta izveidē un darbībā.

Centrālais Gastro Tirgus vienmēr ir bijis abu pušu projekts un vienojoties par projekta izveidi, AS “Rīgas Centrāltirgus”, tāpat kā SIA “INTERNATIONAL SV”, projektā ir investējusi lielus finanšu līdzekļus, ko SIA “INTERNATIONAL SV” publiski līdz šim nav minējusi. Atšķirībā no SIA “INTERNATIONAL SV”, kas investēja sev nepieciešamā aprīkojumā un savas tirdzniecības vietas dizainā, AS “Rīgas Centrāltirgus” investīcijas bija saistītas tieši ar Centrālais Gastro Tirgus infrastruktūras izveidi, tādējādi paustā informācija par vienas puses investīcijām un projekta izveidi ir nepatiesa. Līdz galam nepatiesa ir arī sniegtā informācija par SIA “INTERNATIONAL SV” nepieciešamību ieguldīt tirgus drošības apstākļu uzlabošanā un piesaistīt apsardzes darbiniekus. Apsardzes darbinieku piesaiste bija nepieciešama, ņemot vērā krasi atšķirīgo Centrālais Gastro Tirgus darba laiku, sākotnēji darbadienās tas strādāja līdz 22:00, bet nedēļas nogalē līdz 02:00, bet Rīgas Centrāltirgus ir atvērts katru dienu līdz 18:00, kad AS “Rīgas Centrāltirgus” iekšējais drošības dienests nodrošina kārtību tirgus teritorijā. Papildus jāņem vērā, ka Centrālais Gastro Tirgus darbojās kā izklaides vieta, kurā brīvi varēja iegādāties un lietot alkoholiskos dzērienus, tāpēc apsardzes nepieciešamību noteica izvēlētais ēdināšanas zonas darbības formāts.

Kā vienu no savas neveiksmīgās uzņēmējdarbības iemesliem, SIA “INTERNATIONAL SV” norāda, ka AS “Rīgas Centrāltirgus” ir sniegusi nepatiesas ziņas par apmeklētāju skaitu. Šeit būtiski atzīmēt, ka visas sniegtā informācija ir publiski pieejama un pirms nomas objekta nodošanas nomai SIA “INTERNATIONAL SV” pārstāvji  bija vairākkārtīgi apmeklējuši Rīgas Centrāltirgu, kā arī no sākotnējām pārrunām par nomas objekta nomu līdz nomas līguma slēgšanai bija pagājis vairāk kā gads, kas ir pietiekams laiks, lai pārliecinātos par saņemtās informācijas patiesību un veikt savas prognozes par plānotā koncepta atbilstību un mērķauditoriju. Vērtējot SIA “INTERNATIONAL SV” gaidu neatbilstību realitātei, jāņem vērā, ka SIA “INTERNATIONAL SV” pirmajā iesniegumā, kurā tika izteikta vēlme nomāt pusi Gastronomijas paviljona ēdināšanas zonas izveidei, tika minēts, ka vidējais čeks iecerētajā ēdināšanas zonā plānots robežās no EUR 3.00 – 7.00, kas atbilstu vidējai tirgus apmeklētāja pirktspējai un kalpoja par pamatu AS “Rīgas Centrāltirgus” novērtēt ēdināšanas zonas projektu par potenciāli veiksmīgu un ilgtspējīgu. Mainot plānoto cenu politiku un orientējoties uz tūristu mērķauditoriju, faktiskās vidējā čeka cenas bija sākot ar EUR 7.00, kas, iespējams, kļuva par patieso iemeslu apmeklētāju skaita un finanšu prognožu neatbilstībai. Par izvēlētā koncepta problēmām liecināja arī atkārtoti samazinātais plānotais darba laiks.

Pietiekami neizvērtējot uzņēmējdarbības riskus un izvēloties neatbilstošu mērķauditoriju, SIA “INTERNATIONAL SV” finansiālās problēmas sākās jau 2019.gada jūnijā, kad tūrisma sezonas plaukumā, SIA “INTERNATIONAL SV” sāka būtiski kavēt nomas maksājumus, bet 2019.gada augustā tika nosūtīts jau pirmais brīdinājums par nomas un komunālo maksājumu kavējumu. Sākotnēji SIA “INTERNATIONAL SV” kavēja maksājumus un veica tikai daļēju rēķinu apmaksu, vēlāk maksājumi gandrīz netika veikti, uzkrājot parādsaistības. Apzinoties Centrālais Gastro Tirgus projekta nozīmīgumu, AS “Rīgas Centrāltirgus” vadība no savas puses ir izdarījusi visu iespējamos, lai turpinātu līgumu ar SIA “INTERNATIONAL SV”. Centrālais Gastro Tirgus darbības turpināšanai starp AS “Rīgas Centrāltirgus” un  SIA “INTERNATIONAL SV” tika noslēgta vienošanās, kas paredzēja iesniegt saistību izpildes nodrošinājumu līdz 2020.gada 29.februārim, tomēr situācijā, kad SIA “INTERNATIONAL SV” nomas maksas parāds pārsniedz vairākus simtus tūkstošu eiro, un nomnieks nepilda parakstītās vienošanās nosacījumus, AS “Rīgas Centrāltirgus” nebija citas izvēles kā paziņot par līguma izbeigšanu. Būtiski atzīmēt, ka noslēgtā vienošanās paredzēja, ka gadījumā, ja nodrošinājums netiks iesniegts, līgums tiks uzskatīts par izbeigtu, par ko SIA “INTERNATIONAL SV” bija informēta, tādējādi paustā informācija par AS “Rīgas Centrāltirgus” vadības nepamatoto lēmumu, neskaidriem motīviem vai pārsteigumu par situācijas iznākumu ir melīga.

Apzinoties savas bezdarbības sekas, SIA “INTERNATIONAL SV”, izmantojot Covid-19 izraisīto ārkārtējo situāciju, nolēma publiski paziņot, ka nespēju pildīt savas saistības ir radījusi ārkārtas situācija un to būtu jāuzskata par nepārvaramas varas apstākļiem. Tomēr, vērtējot faktisko situāciju, saistību izpildes nodrošinājums bija jāiesniedz līdz 2020.gada 29.februārim, proti, divas nedēļas pirms Covid-19 radītās ārkārtas situācijas un ekonomiskās krīzes, tādējādi nespēja pildīt uzņemtās saistības nav saistīta ar ārkārtas situāciju valstī. Vienlaicīgi SIA “INTERNATIONAL SV” ir publiski paziņojusi, ka ir gatava segt savas parādsaistības, ja AS “Rīgas Centrāltirgus” samazinās nomas maksu, kas liecina par to, ka SIA “INTERNATIONAL SV” rīcībā bija finanšu līdzekļi nomas maksas segšanai un parādsaistību uzkrāšana ir tikusi veikta apzināti ar nodomu pieprasīt sev labvēlīgākus nosacījumus attiecībā pret pārējiem nomniekiem, mēģinot izmantot publisko telpu sev labvēlīga lēmuma pieņemšanai.

Svarīgi atzīmēt, ka arī gadījumā, ja SIA “INTERNATIONAL SV” pieprasījumi par nomas maksas atcelšanu vai samazināšanu būtu pamatojami ar Covid-19 izraisīto ārkārtas situāciju, SIA “INTERNATIONAL SV” nespētu kvalificēties valsts noteiktajam un Rīgas domes apstiprinātajam atbalstam saskaņā ar MK noteikumu Nr.180 nosacījumiem, kas šobrīd tiek piemēroti  nomas maksas samazināšanai vai atbrīvošanai Rīgas Centrāltirgus nomniekiem. Lai uzņēmējs varētu saņemt atbalstu tam iesnieguma iesniegšanas dienā nevar būt Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāds, kas ir lielāks par 1000 euro, un nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Publiskā informācija liecina, ka uz 07.04.2020 SIA “INTERNATIONAL SV” nodokļu parāds sastāda EUR 78 066.06, savukārt parāds iznomātājam pārsniedz vairākus simtus tūkstošu eiro. AS “Rīgas Centrāltirgus”, kā pašvaldības kapitālsabiedrība, nevar darboties viena nomnieka interesēs un dotēt kādu konkrētu uzņēmēju, gadījumā, kad uzņēmējs nav pareizi izvērtējis uzņēmējdarbības riskus.

Kā esam publiski apliecinājuši arī iepriekš, AS “Rīgas Centrāltirgus” patiesi novērtē SIA “INTERNATIONAL SV” sniegto ieguldījumu Rīgas Centrāltirgus atpazīstamības veicināšanā, tomēr nespēja sasniegt sevis izvirzītos finanšu mērķus nevar būt par pamatu publiskai sadarbības partnera nomelnošanai. AS “Rīgas Centrāltirgus” nodrošina Rīgas pašvaldības tirgu teritoriju un tajās esošo ēku un būvju racionālu un lietderīgu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, bet nevar atbildēt par uzņēmēja neveiksmēm biznesā. Varam paust patiesu nožēlu, ka SIA “INTERNATIONAL SV”, pārzinot situāciju un abu pušu rīcību, ir izvēlējusies izvērst publisku kampaņu pret AS “Rīgas Centrāltirgus” un tās vadību, izplatot nepatiesu informāciju par savstarpējo sadarbību, kā arī spekulatīvu un subjektīvu informāciju par tūristu skaita pieaugumu, UNESCO Pasaules mantojuma pārvaldību un citām norisēm Rīgas Centrāltirgū kopumā. Neskatoties uz SIA “INTERNATIONAL SV” paziņojumu par gatavību turpināt sadarbību, šobrīd Centrālais Gastro Tirgus teritorijā tiek atbrīvotas telpas un veikti demontāžas darbi, kas vēlreiz liecina par SIA “INTERNATIONAL SV” apzināti maldinošas informācijas sniegšanu plašākai sabiedrībai.

[augšup]

Komentēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Sīkdatņu iestatījumi
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Pieņemt sīkdatnes
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Apstiprināt sīkdatnes