10 Nov 2021

Rakstiska izsole – karsto dzērienu automātu tirdzniecības vietu nomas tiesību piešķiršana

Nav komentāru

RAKSTISKAS IZSOLES NOTEIKUMI
KARSTO DZĒRIENU AUTOMĀTU TIRDZNIECĪBAS VIETU NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAI

1. Informācija par tirdzniecības vietām, kuru nomas tiesību piešķiršana tiks veikta ar rakstiskas izsoles palīdzību un tirdzniecības vietu izsoles sākumcenām
1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā SIA “Rīgas Centrāltirgus” organizē rakstisku izsoli karsto dzērienu automātu tirdzniecības vietu piešķiršanai (turpmāk – Izsole).
1.2. Tirdzniecības vietas izsoles cena tirdzniecības vietu nomas tiesību piešķiršanai ir nomas maksa mēnesī, kuru Izsoles dalībnieks apņemas maksāt SIA “Rīgas Centrāltirgus” tirdzniecības vietas nomas līguma darbības periodā (turpmāk – Cena).
1.3. Izsolē tiek piedāvātas sekojošu karsto dzērienu automātu tirdzniecības vietu (tirdzniecības vietu plānu skat., pielikumā Nr.1) nomas tiesības karsto dzērienu automātu uzstādīšanai Centrāltirgus teritorijā laika periodā no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim un to sākumcenas, kas sadalītas sekojošās lotēs:

 

Izsolāmās lotes kārtas Nr.

 

 

Tirdzniecības vietas Nr. un atrašanās vieta

 

 

Tirdzniecības vietas platība m2

Izsoles sākuma cena, nomas maksa mēnesī EUR ar PVN
1. Centrāltirgus Gaļas paviljona tirdzniecības vieta Nr.G-KF1 1 m2 181.62
Centrāltirgus Gaļas paviljona tirdzniecības vieta Nr.G-KF2 1 m2 181.62
2. Centrāltirgus Piena paviljona tirdzniecības vieta Nr.P-KF1 1 m2 181.62
3. Centrāltirgus Sakņu paviljona tirdzniecības vieta Nr.D-KF1 1 m2 181.62
Centrāltirgus Sakņu paviljona tirdzniecības vieta Nr.D-KF2 1 m2 181.62
4. Centrāltirgus Zivju paviljona tirdzniecības vieta Nr.Z-KF1 1 m2 181.62
Centrāltirgus Zivju paviljona tirdzniecības vieta Nr.Z-KF2 1 m2 181.62
5. Atklātās teritorijas tirdzniecības vieta Nr.AT-KF1 1 m2 157.42
Atklātās teritorijas tirdzniecības vieta Nr.AT-KF2 1 m2 157.42
6. Atklātās teritorijas tirdzniecības vieta Nr.AT-KF3 1 m2 157.42
Atklātās teritorijas tirdzniecības vieta Nr.AT-KF4 1 m2 157.42
7. Slēgtās teritorijas tirdzniecības vieta Nr.S-KF1 1 m2 157.42

1.4. Tirdzniecības vietas apskatāmas iepriekš sazinoties ar Tirdzniecības organizēšanas nodaļas Nomas daļas vadītāju E.Ābeli pa telefonu 2 630 6555.

2. Tirdzniecības vietas nomas tiesību piešķiršanas veids – nomas līguma slēgšana
2.1. Izsolāmās lotes uzvarētājs par lotē iekļauto tirdzniecības vietu/vietām slēdz vienu tirdzniecības vietas nomas līgumu.
2.2. Tirdzniecības vietas nomas līgums tiek slēgts uz noteiktu laiku no 2022.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim (2 gadi).
2.3. Ja nomnieks nolemj izbeigt tirdzniecības vietas nomas līgumu pirms termiņa beigām (rakstiski brīdinot par to otru pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš), SIA “Rīgas Centrāltirgus” ir tiesīgs slēgt nomas līgumu ar pretendentu, kurš nosolījis otro augstāko piedāvājumu.

3. Izsoles veids – rakstiska izsole

4. Izsoles rīkotājs un Izsoles norises laiks
4.1. Izsoles rīkotājs ir SIA “Rīgas Centrāltirgus” apstiprināta izsoles komisija.
4.2. Izsole notiek 2021.gada 10.decembrī no plkst.10:00 Rīgā, Nēģu ielā 7, 3.stāvā, Konferenču zālē.
4.3. Pamatojoties uz likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” Izsoles norise tiek organizēta slēgtā Izsoles komisijas sēdē.
4.4. Izsole notiek, ja uz to Nolikumā noteiktajā kārtībā ir reģistrējies un savu pieteikumu iesniedzis vismaz viens dalībnieks.

5. Izsoles kārtība
5.1. Pēc šo noteikumu apstiprināšanas ne vēlāk kā divas nedēļas pirms Izsoles noteiktā laika, SIA “Rīgas Centrāltirgus” interneta mājas lapā (www.centraltirgus.lv) izvietojams paziņojums par Izsoli, kā arī tiek apzināti visi iespējamie karsto dzērienu automātu pakalpojumu sniedzēji, kuriem tiek izsūtīts e-pasts par Izsoles organizēšanu.
5.2. Par Izsoles dalībnieku var būt jebkura fiziska vai juridiska persona.
5.3. Pirms Izsoles katram dalībniekam līdz Izsoles sākumam ir jāiemaksā Sabiedrībai drošības nauda EUR 100,00 (simts eiro, 00 centi) apmērā, norādot Izsoles dalībnieku un maksājuma mērķi “Drošības nauda izsolei”.
5.4. Drošības nauda ir jāiemaksā SIA “Rīgas Centrāltirgus”, reģ. Nr.50003249741, bankas kontā Nr. LV62PARX0001104210405 AS “Citadele banka”.
5.5. Izsoles uzvarētājam iemaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta pēdējā mēneša nomas maksas summā. Dalībniekiem, kas neiegūst tiesības nomāt kādu no izsolītajām tirdzniecības vietām, SIA “Rīgas Centrāltirgus” drošības naudu atmaksā uz to bankas kontu, no kura iemaksātā drošības nauda saņemta.
5.6. Dalībai izsolē pretendents iesniedz šādus dokumentus:
– pieteikumu dalībai izsolē (sagatavo saskaņā ar paraugu, kas pievienots Nolikuma 2. pielikumā);
– pilnvarojumu pārstāvēt juridisko personu, ja juridisko personu pārstāv persona, kurai nav pārstāvības tiesības; pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota iesniegt pieteikumu dalībai tirdzniecības vietu nomas tiesību izsolē;
– maksājuma uzdevumu par izsoles drošības naudas iemaksu.
5.7. Pieteikuma dokumenti jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras norādāms:
– SIA “Rīgas Centrāltirgus” Izsoles komisijai ;
– Pieteikums karsto dzērienu automātu tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstiskai izsolei;
– Izsoles datums;
– Pretendenta – juridiskas personas pilns nosaukums un reģistrācijas numurs;
– norāde “Neatvērt pirms Izsoles”.
5.8. Pieteikuma dokumenti jāiesniedz pa pastu, ar kurjera starpniecību vai klātienē SIA “Rīgas Centrāltirgus” Nēģu ielā 7, Rīgā, līdz 2021. gada. 10.decembrim, plkst. 10:00.
5.9. Visi pēc Nolikuma 5.8.punktā noteiktā termiņa saņemtie pieteikumi netiks pieņemti.
5.10. Pieteikumi, kas saņemti atvērtā vai bojātā aploksnē, netiks pieņemti.
5.11. Izsoles komisija publikācijā norādītajā datumā, laikā un vietā veic pieteikumu atvēršanu.
5.12. Izsoles komisijas priekšsēdētājs atver reģistrācijas secībā iesniegtos piedāvājumus, pēc pieteikumu atvēršanas nosauc tirdzniecības vietu nomas tiesību pretendentus, pieteikumu iesniegšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību pretendenta piedāvātos tirdzniecības vietu nomas maksas apmērus un parakstās uz pieteikuma (parakstās arī pārējie Iznomāšanas komisija locekļi). Nomas pieteikumu atvēršanu protokolē.
5.13. Piedāvāto tirdzniecības vietu nomas maksas tiek summētas izsolāmas lotes ietvaros un par uzvarētāju noteiktā lotē tiek atzīts tas pretendents, kura piedāvātā nomas maksas summa ir augstāka.
5.14. Ja pieteikumā nav iekļauta Nolikumā noteiktā informācija vai nomas pieteikumā piedāvātais nomas maksas apmērs ir mazāks par publicēto nomas objekta nomas maksas izsoles sākumcenu, Izsoles komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no dalības rakstiskā izsolē un nomas pieteikumu neizskata.
5.15. Ja pēc visu pieteikumu atvēršanas tiek konstatēts, ka vairāki tirdzniecības vietu nomas tiesību pretendenti piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, tad nomas tiesības tiek piešķirtas ar izlozes palīdzību.
5.16. Ja rakstiskai izsolei piesakās tikai viens tirdzniecības vietu nomas tiesību pretendents, izsoli atzīst par notikušu. SIA “Rīgas Centrāltirgus” ar tirdzniecības vietu nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumus par piedāvātajām nomas maksām, kas nav zemākas par izsoles sākumcenu.

6. Izsoles protokola un rezultātu apstiprināšana
Ja tirdzniecības vietu nomas tiesību izsole tiek atzīta par notikušu un izsolē ir noskaidrots vai noskaidroti nomas tiesību pretendenti, kuri izsolē nosolījuši augstāko nomas maksu par tirdzniecības vietu nomu, Izsoles komisija pieņem lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un iesniedz lēmumu apstiprināšanai Sabiedrības valdei.

7. Norēķini par nosolīto Cenu
7.1. Pēc Izsoles protokola un Izsoles rezultātu apstiprināšanas Izsoles uzvarētājiem 5 (piecu) darba dienu laikā jānoslēdz ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” tirdzniecības vietu nomas līgumi par nosolītajām tirdzniecības vietām. Atbilstoši noslēgtajiem tirdzniecības vietu nomas līgumiem tiek izrakstīti rēķini par tirdzniecības vietu nomu atbilstoši Izsolē nosolītajām Cenām, kas jāapmaksā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas ar pārskaitījumu uz SIA “Rīgas Centrāltirgus”, reģistrācijas Nr.50003249741, bankas kontu Nr.LV62PARX0001104210405 AS “Citadele banka”.
7.2. Gadījumā, ja uzvarējušais Izsoles dalībnieks 3 (trīs) darba dienu laikā, pēc rēķina saņemšanas, nav samaksājis par nosolītās tirdzniecības vietas nomas pirmo mēnesi, tas zaudē iemaksāto drošības naudu EUR 100,00 (simts eiro, 00 centi) apmērā un šajā gadījumā attiecīgo tirdzniecības vietu tiek piedāvāts nomāt Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis nākamo augstāko Cenu.

8. Izsoles vienības pieņemšana un nodošana
Izsolāmo tirdzniecības vietu stāvoklis Izsoles uzvarētājiem ir zināms tādēļ šajā sakarā Izsoles uzvarētāji atsakās izvirzīt jebkādas pretenzijas pret SIA “Rīgas Centrāltirgus”.

 

Izsoles dokumenti:

  1. Rīgas Centrāltirgus karsto dzērienu automātu izvietojumu plāns
  2. Pieteikuma veidlapa
  3. Rīgas Centrāltirgus teritorijas plāns
  4. Izsoles noteikumi 

 

[augšup]

Komentēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Sīkdatņu iestatījumi
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Pieņemt sīkdatnes
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Apstiprināt sīkdatnes