10 Mai 2022

Zemesgabala bez adreses ar kadastra Nr. 0100 004 0161 daļas 75 m2 platībā Spīķeru ielā, Rīgā, apakšnomas tiesību mutiska izsole

Nav komentāru
Iznomātājs SIA “Rīgas Centrāltirgus”

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 50003249741

adrese – Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050

Kadastra Nr. 0100 004 0161
Iznomājamais objekts, adrese un platība Zemesgabala bez adreses ar kadastra Nr. 0100 004 0161 daļa 75 m2 platībā Spīķeru ielā, Rīgā (turpmāk – Zemesgabals). Iznomājamā Zemesgabala daļa iezīmēta  pievienotajā plānā.
Nomas objekta izmantošanas veids Īslaicīgas lietošanas būves (turpmāk – Būve) būvniecība, uzturēšana un apsaimniekošana taromāta ierīkošanai un darbībai, lai depozīta iepakojuma pārdevējam nodrošinātu izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu pieņemšanu no galalietotāja atbilstoši Iepakojuma likuma 18.8 panta noteikumiem.
Izsoles sākumcena un izsoles solis Izsoles sākumcena tiek noteikta– EUR 5,50 (bez PVN)  par 1m2 mēnesī.

Izsoles solis –  EUR 0,50.

Apakšnomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi no apakšnomas līguma noslēgšanas.

Līguma termiņš, līgumslēdzējpusēm vienojoties, var tikt pagarināts pie nosacījuma, ja to pieļauj normatīvie akti, nomnieks lūdz termiņa pagarināšanu ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms līguma termiņa beigām, tam piekrīt Iznomātājs un nomnieks labticīgi pildījis līguma pienākumus, tostarp viņam nav nenokārtotu parādsaistību pret Iznomātāju.

Apakšnomas līguma maksājumi Nomas maksa līgumā tiks noteikta nosolītās nomas maksas apmērā . Iznomātājam nomas līguma darbības laikā ir tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Papildus nomas maksai nomnieks veic Iznomātājam sekojošus ikmēneša maksājumus, kuriem papildus tiek pievienots PVN:

–        maksājumus par Iznomātāja nodrošinātajiem komunālajiem pakalpojumiem Zemesgabalā un koplietošanas komunālajiem pakalpojumiem atbilstoši Iznomātāja apstiprinātajai attiecīgā pakalpojuma cenai.  Maksa par komunālajiem pakalpojumiem Zemesgabalā tiek aprēķināta  atbilstoši iznomātajai platībai vai patēriņa mērierīču rādījumiem. Maksa par koplietošanas komunālajiem pakalpojumiem tiek aprēķināta saskaņā ar SIA “Rīgas Centrāltirgus” valdes apstiprināto metodoloģiju;

–        kompensē Iznomātājam uz nomnieku attiecināmo nekustamā īpašuma nodokli par nomas objektu saskaņā ar Rīgas domes Ieņēmumu pārvaldes ikgadējo nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu.

Papildus informācija par iznomājamo objektu –        Nomnieks veic visas darbības, kas nepieciešamas Būves būvniecības, uzturēšanas un ekspluatācijas atbilstības normatīvo aktu prasībām nodrošināšanai saskaņā ar apakšnomas līgumā noteikto Zemesgabala iznomāšanas mērķi, un 2 (divu) nedēļu laikā pēc Būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz Iznomātājam aktu par Būves pieņemšanu ekspluatācijā.

–        Nomnieks ir atbildīgs par Objekta ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu (tostarp Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”) prasībām, kā arī par Zemesgabala atbrīvošanu no Būves pēc tā ekspluatācijas termiņa beigām vai, apakšnomas līgumam beidzoties.

–        iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par izsoles uzvarētāju (Nomnieku), uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Zemesgabalu apakšnomas līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt apakšnomas līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina nomniekam nekādus  zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Apakšnomas iespējas Nav tiesības nodot apakšnomā.
Izsoles drošības nauda 450,00 EUR (četri simti piecdesmit euru un 00 centi)
Apakšnomas līgumā noteiktais drošības naudas apmērs Nosolītās nomas maksas sešu mēnešu kopsummas apmērā ar PVN.
Maksājums par vērtējumu Nomnieks kompensē Iznomātājam izdevumus EUR 121,- (viens simts divdesmit viens euro un 00 centi), t.sk., PVN, par neatkarīga nekustamā īpašuma vērtētāja sagatavoto Zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējumu, samaksu veicot 10 (desmit) darba dienu laikā no apakšnomas līguma spēkā stāšanās.
Izsoles veids Mutiska pirmā izsole
Pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2022. gada. 23.maijam, plkst. 12:00 SIA “Rīgas Centrāltirgus” birojā Nēģu ielā 7, Rīgā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30.
Iesniegto pieteikumu atvēršanas sanāksme 2022.gada 23.maijā plkst. 13:00 SIA “Rīgas Centrāltirgus”  birojā Nēģu ielā 7, Rīgā.
Izsoles laiks un vieta 2022.gada 24.maijā plkst. 13:30 SIA “Rīgas Centrāltirgus” administratīvās ēkas Nēģu ielā 7, Rīgā, 3.stāvā, konferenču zālē
Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts Ar izsoles publikāciju, nolikumu, nomas līguma projektu un telpu plānu var iepazīties tīmekļvietnēs www.rct.lv, www.riga.lv un www.vni.lv
Kontaktpersona:

 

Kristīne Rone, tālrunis 25440046, e-pasts: kristine.rone@rct.lv.
Izsoles dokumenti:

Zemesgabala plāns

Zemes nomas līgums

Pieteikums dalībai izsolē

Izsoles nolikums

[augšup]

Komentēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Sīkdatņu iestatījumi
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Pieņemt sīkdatnes
Lietojot šo mājas lapu vai noklikšķinot uz "Pieņemt sīkdatnes", jūs piekrītat šī resursa un trešo pušu sīkdatņu glabāšanai jūsu ierīcē. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatņu izveidošanas jūsu ierīcē - izmantojot "Sīkdatņu iestatījumos" pogu "Atteikties no sīkdatnēm".
Sīkdatņu politika
Sīkdatņu iestatījumi
Apstiprināt sīkdatnes